Z radością informujemy, że Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk zatwierdził projekty wybrane do dofinansowania, wśród których znalazł się między innymi projekt „Building Engagement to Accelerate Clean Energy Transitions in the South Baltic – BALTICBEAT” (Wzmacniane zaangażowania na rzecz przyśpieszenie przejścia na czystą energię w regionie Południowego Bałtyku). Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański. W skład konsorcjum projektowego wchodzą: Agencja Rozwoju Pomorza (Polska), Uniwersytet Roskilde (Dania), firma TERGO (Polska), EUCC Baltic Office (Litwa), Energy Communities Denmark (Dania) oraz Krinova Incubator & Science Park (Szwecja).

Celem projektu BALTICBEAT jest przygotowanie narzędzi wspierających jednostki samorządu terytorialnego, społeczności lokalne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w transformacji energetycznej w regionie Południowego Bałtyku. Interesariusze będą mieli możliwość między innymi skorzystania z wiedzy eksperckiej naukowców Uniwersytetu Gdańskiego reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Działania projektowe obejmują:

  1. badania ilościowe i jakościowe oraz analizę danych zastanych, które mają na celu identyfikację potrzeb eksperckich jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnych;
  2. przygotowanie bazy ekspertów – przedstawicieli instytucji tworzących konsorcjum projektowe;
  3. budowę platformy komunikacji pomiędzy ekspertami a zgłaszającymi zapotrzebowanie na wsparcie eksperckie;
  4. opracowanie pakietu transgranicznych usług doradczych, specjalistycznych oraz dedykowanych usług szkoleniowych wspierających wykorzystanie zielonej energii w społecznościach lokalnych.

Wspomniane narzędzia zostaną opracowane w oparciu o współpracę transgraniczną z partnerami projektowymi. Poza Uniwersytetem Gdańskim w projekt aktywnie zaangażowana jest Agencja Rozwoju Pomorza, a sektor małych i średnich przedsiębiorstw reprezentuje firma TERGO specjalizująca się w obliczeniach śladu węglowego. Partnerami zagranicznymi projektu są duński Uniwersytet w Roskilde oraz organizacje pozarządowe: EUCC Baltic Office (Litwa), Energy Communities Denmark (Dania) oraz Krinova Incubator & Science Park (Szwecja). Będą oni wspierani przez partnerów stowarzyszonych – gminę Pszczółki (Polska), gminę Kristianstad (Szwecja), gminę Neringa (Litwa), Związek Miast i Gmin Morskich oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

Kierowniczką projektu jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, menedżerem koordynującym będzie Jolanta Mrozek – Kwiatkowska, a koordynatorami ekspertów: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG oraz dr Krzysztof Szczepaniak.

Uniwersytet Gdański, jako największa uczelnia w północnej Polsce, w której pracuje niemal tysiąc ośmiuset pracowników naukowych reprezentujących ponad dwadzieścia dyscyplin naukowych wesprze jednostki samorządu terytorialnego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji energetycznej – zapowiada dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, kierowniczka projektu, Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. – W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw w zakresie wsparcia eksperckiego. Na podstawie wyników badań przygotowane zostaną szkolenia, kursy e-learningowe, warsztaty oraz baza ekspertów, wśród których znajdą się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Roskilde oraz specjaliści ze wszystkich instytucji partnerskich projektu.

Ideą BALTICBEAT jest zwiększanie lokalnej samowystarczalności energetycznej, zmniejszanie kosztów eksploatacji oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja tych zamierzeń stanowi także istotny krok w kierunku ograniczenia zależności od zewnętrznych dostawców energii oraz redukcji śladu węglowego.

Projekt nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności w Polsce, która stoi w obliczu zmian redukując udział energetyki węglowej w miksie energetycznym na rzecz źródeł odnawialnych – zwraca uwagę dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Realizacja projektu BALTICBEAT zaplanowana została na 30 miesięcy – mówi Jolanta Mrozek-Kwiatkowska, menedżer projektów Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. – Zadania merytoryczne obejmą m.in. program budowania potencjału w celu wsparcia społeczności lokalnych w procesach transformacji energetycznej, analizy istniejących polityk i strategii, opracowanie scenariuszy zaangażowania interesariuszy i przygotowanie rekomendacji dla lokalnych strategii dotyczących rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej oraz narzędzi edukacyjnych i podnoszących świadomość.

Celem Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. W programie obowiązuje zasada partnerstwa. Oznacza to, że projekty „muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie podmiotów pochodzących z co najmniej 2 państw członkowskich objętych programem i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców”. Więcej informacji o programie.

Miło nam poinformować, że poza BALTICBEAT, wśród zwycięskich projektów znalazły się dwa konsorcja, w których UG jest partnerem: N-B-Well, którego liderem jest Klaipeda University oraz BALTWRECK, którego liderem jest Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk.

Fotografia ilustrująca na sliderze na stronie głównej: Łukasz Bień