PROGRAM EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W ramach programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) promujemy interdyscyplinarne kształcenie ukierunkowane na implementację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 72/22210 uznano ESD za „integralny element SDG 4 w zakresie edukacji i kluczowy czynnik umożliwiający realizację wszystkich innych SDGs”. 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmuje kluczowe wyzwania środowiskowe, w tym m.in.: budowane odporności na zmiany klimatu, dobrą jakość wód, zdrowie oceanów i czyste od zanieczyszczeń grunty, a także podstawowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskursach rozwojowych, w szczególności zwalczanie ubóstwa, propagowanie równości płci i troskę o sprawiedliwość.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju to proces uczenia się przez całe życie i integralna część wysokiej jakości edukacji. Wzmacnia poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz behawioralny wymiar uczenia się. Jest holistyczna i transformacyjna oraz obejmuje treści i efekty uczenia się, pedagogikę, a także samo środowisko uczenia się.

CELE NAUCZANIA

Ogólnym celem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) do 2030 r. jest zbudowanie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata przez osiągnięcie 17 celów zrównoważonego rozwoju  (SDGs).

UNESCO jest agencją Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju odpowiedzialną za zarządzanie, koordynację i wdrażanie ESD do 2030 r.

6 ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA

UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ

ZDOBYĆ NARZĘDZIA ROZUMIENIA – EDUKACJA FORMALNA I NIEFORMALNA

UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ

BYĆ KREATYWNYM I SPRAWCZYM

UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ WSPÓLNIE

ANGAŻOWAĆ SIE I WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ

UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ

UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

UCZYĆ SIĘ, ABY PRZEKSZTAŁCAĆ SIEBIE I SPOŁECZEŃSTWO

UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

WYZWANIA

Zadaniem edukacji jest przekształcanie współzależności globalnego świata w świadomą solidarność. Gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo wiedzy opierają się m.in. na: tworzeniu wiedzy w formie osiągnięć naukowych, które są wynikiem badań naukowych; przekazywaniu wiedzy za pomocą systemów kształcenia i szkolenia; popularyzacji wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacji i komunikacji; zastosowaniu wiedzy dla innowacji i postępu technicznego.

Warunkiem efektywnej realizacji zrównoważonego rozwoju każdego państwa jest aktywny udział w tym procesie świadomego i dobrze wyedukowanego społeczeństwa. Edukacja powinna być otwarta i dostępna dla wszystkich. Ważne jest też, żeby była prowadzona w ciągły sposób: od wychowywania w rodzinie, przez systemy edukacji formalnej (szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe i wyższe) i nieformalnej (programy i promocja odpowiednich postaw proekologicznych). Globalna idea zrównoważonego rozwoju powinna być ujęta w systemie edukacji formalnej. Edukacja formalna obejmuje rozwijanie świadomości, zrozumienia wrażliwości i zdolności oraz ma na celu uświadamianie istoty wzajemnych relacji człowiek – przyroda oraz zapewnienie trwałości tych relacji. Edukacja musi opierać się na dostrzeganiu wzajemnych powiązań w różnych systemach oraz umiejętności łączenia i równoważenia problemów pojawiających się w różnych płaszczyznach, takich jak: gospodarka, środowisko i budowa społeczeństwa przyjaznego środowisku czy też sprawowanie władzy.

W CZR UG uruchamiany tematyczne, interdyscyplinarne studia podyplomowe. Włączamy się w implementację SDGs, promując różne formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, dbając o praktyczny wymiar edukacji, która rozwija wiedzę, wartości i umiejętności umożliwiające ludziom świadome podejmowanie decyzji, kierując się troską o przyszłe pokolenia. Adresatami edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju są wszystkie osoby w każdym wieku.