Zielony Uniwersytet

Zielony Uniwersytet2023-09-08T13:06:20+02:00

PROGRAM ZIELONY UNIWERSYTET

Zmieniamy Uniwersytet Gdański w uczelnię przyjazną dla środowiska

Celem Programu Zielony Uniwersytet jest inspirowanie, zachęcanie i wspieranie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do przekształcenia uczelni i obiektów pozostających w jej dyspozycji w zieloną, zasobooszczędną i niskoemisyjną sieć kampusów zlokalizowanych w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i okolicach. Wdrażanie programu prowadzić będzie do zapewnienia systemowej integracji zasad zrównoważonego rozwoju w całej uczelni i we wszystkich aspektach jej działalności, gdzie tylko będzie do możliwe i wykonalne. Ta inicjatywa ma doprowadzić do poprawy wyników uniwersytetu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie wsparcia wszystkim zainteresowanym podmiotom rozpoczynającym swoją drogę do zrównoważonego rozwoju.

CZRUG we współpracy ze społecznością akademicką zamierza przygotować zestaw narzędzi niezbędnych do przekształcenia uczelni w proekologiczną i niskoemisyjną instytucję zdolną do realizacji zadań przeciwdziałających negatywnym zmianom klimatu, zwiększających wydajność zasobów, poprawiających zarządzanie ekosystemami oraz minimalizujących ilość odpadów i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Aby skutecznie wspierać tę podróż i inne procesy transformacyjne uczelnia potrzebuje zestawu skutecznych narzędzi skonstruowanych w taki sposób, by pomogły skupiać się na zrównoważonym planowaniu, projektowaniu, rozwoju i zarządzaniu kampusem uniwersyteckim. Wiąże się to ściśle z podstawową misją i działalnością uczelni jaką jest edukacja, realizacja badań naukowych oraz rozpowszechnianie ich wyników.

Wdrażanie programu promować będzie wkład uniwersytetu w szeroko pojęty zrównoważony rozwój regionu i kraju. Uniwersytet Gdański, podobnie jak wiele uczelni na świecie będzie pomagał w katalizowaniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki.

Program Zielony Uniwersytet obejmuje strategiczny program zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz plany działań operacyjnych, które stanowić mają swoistą maszynownię zielonego kampusu uniwersyteckiego. Program jest również punktem wyjścia do zbudowania lub udoskonalenia odpowiednich strategii dotyczących rozwoju kampusów uczelni, realizacji zamówień towarów i usług, realizacji celów zrównoważonego rozwoju w salach dydaktycznych, biurach, laboratoriach, usługach IT oraz transporcie związanym z uczelnią i dojazdami na uczelnię jej studentów i pracowników.

OPRACOWANA ZOSTANIE STRATEGIA “ZIELONY UNIWERSYTET”, KTÓRA:

  • Pokaże krótkie wprowadzenie na temat trwałości i zrównoważonego rozwoju w kontekście zrównoważonego, zielonego uniwersytetu.

  • Odniesie się do strategicznych kwestii infrastrukturalnych, zarządczych, operacyjnych i kulturowych, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu ram planowania i zarządzania zrównoważonym uniwersytetem.

  • Zdefiniuje kluczowe wskaźniki wydajności i przykłady pomiaru zrównoważonego rozwoju na kampusie.

  • Określi ogólne wytyczne mierzące kluczowe wyniki kampusów uniwersyteckich, a także zasugeruje kluczowe działania prowadzące do poprawy wyników.

  • Przedstawi metody pomiaru efektów podejmowanych działań, aby ułatwić ciągłą poprawę wyników uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju.

KONKURS

Zmieniamy Uniwersytet Gdański w uczelnię przyjazną dla środowiska, tworzącą zrównoważone środowisko nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Komisja konkursowa przyznała nagrody dla dwóch najciekawszych koncepcji przedstawionych przez koła naukowe:

1. Organizacja infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego – koło naukowe Bałkanika, Wydział Nauk Społecznych

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bądź uzupełnienie infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. W projekcie wskazano, że przy niektórych budynkach brakuje zarówno stojaków rowerowych, jak i stacji napraw rowerowych, w których użytkownicy jednośladów mogliby dokonać podstawowych napraw lub napompować opony. Wiele osób korzysta z transportu rowerowego niezależnie od pory roku, również w chłodniejsze lub deszczowe dni, a zatem umieszczenie na kampusie zadaszonych oraz monitorowanych stanowisk dla rowerów jest bardzo istotne z punktu widzenia rowerzystów.

2. Zrównoważony rozwój też się opłaca – koło naukowe Inwestor, Wydział Zarządzania

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o inwestycjach przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju jednostek sektora publicznego i prywatnego. Projekt zakłada zorganizowanie cyklu seminariów, mających uświadomić słuchaczom, czym jest zrównoważony rozwój, dlaczego jest ważny i jak można zaangażować się w realizację tej idei za pomocą szeroko pojętych inwestycji. Zakres każdego seminarium będzie przygotowany z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, zasad inwestowania oraz zgodnie z Agendą 2030. Grupą docelową przedsięwzięcia są studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowani członkowie społeczności akademickiej. W seminariach wezmą udział przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Każde koło naukowe otrzymało 3000 zł nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zwycięzcom gratulujemy!

Przejdź do góry