PROJEKT NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ NARRACJE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU – PERSPEKTYWA POLSKA

W trzeciej edycji Programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju zrealizują projekt pt. Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska. Planowane działania, które będą realizowane we współpracy z Trinity College na Uniwersytecie Dublińskim, polegają na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów, udziału w PC Dramie, tutoringu rówieśniczym studentów Trinity College i UG, wydaniu publikacji i organizacji konferencji pt. Polska kultura dla zrównoważonego rozwoju. Centrum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Department of Russian & Slavonic Studies w Trinity College w Dublinie zaprojektowało przeprowadzenie działań projektowych związanych z celami zrównoważonego rozwoju SDG (Sustainable Development Goals). Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z gdańskim teatrem Miniatura przygotuje cykl warsztatów dotyczących polskiej literatury SDG oraz czytanie performatywne tekstów literackich dla studentów, polonii w Dublinie i uczniów polskich liceów.

Dowiedz się więcej o programie

PROJEKT NORWESKI MŁODE KADRY DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA MF EOG 2014-2020

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w okresie od 20.04.2022 do 10.04.2024 będzie realizowało działania edukacyjne w ramach projektu „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”. Projekt, który jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040r”, zakłada m.in. lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. Projekt, m.in. poprzez opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przeszkolenie doradców zawodowych, ma na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Dowiedz się więcej o programie

REINFORCE SUSTAINABLE ACTIONS, RESILIENCE, COOPERATION AND HARMONISATION ACROSS AND BY THE SEA- EU ALLIANCE (RESEARCH-EU)

Prowadzimy badania i wdrażamy innowacje wspólnie z biznesem

Ogólnym celem projektu reSEArch-EU jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w szczególności z biznesem. Do głównych zadań realizowanych przez Uniwersytet Gdański należy:

  • Rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej;
  • Zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców
  • Stworzenie SEA-INNOVATE HUB – platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji;

  • Przetestowanie modelu (Marine) Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest zaangażowane w realizację zadania 2.5. (Greening research and innovation practices), którego celem jest oszacowanie śladu węglowego działalności badawczej i podjęcie działań minimalizujących oraz 4.1. (Mapping and analysis of stakeholder engagement approaches and strategies within the Alliance) i 4.2. (Enhancing transdisciplinary cooperation by pilot Project).

Powyższe zadania są powiązane z realizowanymi w CZRUG programami: Program Stażowy oraz Program Zielony Uniwersytet.

Dowiedz się więcej o programie

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS

Wzmacniamy współpracę naukową i dydaktyczną 6 europejskich i nadmorskich uczelni

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest zaangażowane w prace grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju European University of the Seas, która została powołana przez Podkomitet ds. Edukacji SEA- EU. SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego (Polska), Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltańskiego w Valletcie (Malta).

Celem konsorcjum jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju w pierwszym etapie swojej działalności zaprojektowała kwestionariusz ankiety i przeprowadziła badania we wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum na temat świadomości pracowników i studentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz realizacji jego założeń na zajęciach dydaktycznych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wyników.

Dowiedz się więcej o programie

POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (PAKS)

Wspieramy młodzież w wejściu na rynek pracy

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje (marzec 2021-czerwiec 2022) z pomorskimi liceami w ramach projektu pn. “Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Wsparcie inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych społeczności w tym promocja celów zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu 12 pięcioosobowych grupy licealistów (12 grup) realizuje miniprojekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych. Tematem przewodnim projektów jest zrównoważony rozwój. CZR UG jest współorganizatorem konkursu na najlepszą prezentację zrealizowanego projektu, który odbędzie się w ramach konferencji podsumowującej II rok działalności CZRUG w Uniwersytecie Gdańskim w 2022r.

Dowiedz się więcej o programie