Badania i projekty współrealizowane przez CZRUG

TOWNSHIP

Projekt „TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (TOWNSHIP)”, którego kierownikiem jest dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych UG, zyskał finansowanie z Programu SPINAKER- Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Efektem projektu będą trzy Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (IMPK):

  • Massive Open On-line Course: tools towards sustainable urbanity,
  • szkoła zimowa: Sustainable urban studies – towards inclusive urbanity and socjety
  • szkoła letnia: Sustainable urban studies – towards better urban management.

Projekt powstał dzięki wsparciu Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Będzie realizowany w zespole Wydziału Nauk Społecznych, w tym przede wszystkim Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, w tym lokalnymi instytucjami publicznymi i NGO.

Rola UG: lider

Termin realizacji: 01.07.2022-31.08.2023

Informacja źródłowa (oprac. EMW/Zespół Prasowy UG): link.

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

Projekt „Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku” („LOSt in Gdańsk”), realizowany przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG i Centrum Zrównoważonego Rozwoju, uzyskał środki finansowe z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu SPINAKER.
„LOSt in Gdańsk”  zakłada zrealizowanie dwóch Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia, które będą koncentrowały się na kulturze polskiej z perspektywy lokalnej (gdańskiej).

Kursy będą dotyczyły: filmu polskiego, literatury i sztuki polskiej, kultury kaszubskiej i kuchni regionalnej.

Zespół zaplanował działania projektowe w oparciu o wyniki pilotażu przeprowadzonego na dwóch uniwersytetach japońskich. Efekty badań ankietowych umożliwić mają zaplanowanie treści zajęć́ z uwzględnieniem specyfiki kulturowej studentów azjatyckich, do których przede wszystkim skierowane są działania projektowe.
Projekt będzie realizował zespół: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Irena Chawrilska, Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr Michał Pruszak z Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, dr Martyna Wielewska-Baka z Wydziału Filologicznego UG oraz mgr Sonia Czaplewska, doktorantka na Wydziale Filologicznym.

Rola UG: lider

Termin realizacji: 01.07.2022-31.08.2023

Informacja źródłowa (oprac. EMW/Zespół Prasowy UG) w linku.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nauka i Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”

Projekt pt. „Science and Eduaction for Sustainable Develpment” („Nauka i Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”) uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki  Celem projektu jest  przygotowanie oraz realizację pierwszej z cyklu międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w Uniwersytecie Gdańskim z udziałem uznanych krajowych i zagranicznych znawców przedmiotu. Projekt znajduje uzasadnienie w globalnych, regionalnych, krajowych i uniwersyteckich wyzwaniach zrównoważonego rozwoju. Uniwersytety są wskazywane jako szczególnie predysponowane do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju Realizacja projektu ma bezpośredni związek z powołaniem w Uniwersytecie Gdańskim w 2020r.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla upowszechnienia najnowszych wyników badań w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim w międzynarodowym środowisku oraz nawiązanie formalnych kontaktów z przedstawicielami ośrodków zagranicznych celem zbudowania sieci kontaktów niezbędnych do prowadzenia badań i przygotowywania publikacji naukowych w zespołach międzynarodowych.

Program Doskonała Nauka – Wsparcie +B12+A11:I11

Rola UG: lider

RE-WIRING

Międzynarodowy projekt naukowy pt. RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment, w którym UG jest partnerem otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont Europa. Celem  RE-WIRING jest określenie wzajemnych powiązań władzy i barier kształtujących (nie)równość płci i wykluczenie w sferze politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Projekt obejmuje badania w sześciu krajach, w tym w Belgii, Holandii, Hiszpanii, RPA, Polsce i Wielkiej Brytanii oraz współpracę z różnymi interesariuszami.
W zespole przygotowującym projekt ze strony UG były: dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Magdalena Żadkowska, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, mgr inż. Jolanta Mrozek a także pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju: dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska.

Rola UG: partner

Program: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Informacja źródłowa (oprac. Karolina Żuk-Wieczorkiewicz) w linku.

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

Projekt pt. “Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020” uzyskał finansowanie w ramach Programu Preludium Bis 2 Narodowego Centrum Nauki.  Polska energetyka po II wojnie światowej rozpoczęła długą drogę modernizacji od odbudowy, przez elektryfikację i uwolnienie rynku energii aż po konieczność sprostania wyzwaniu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Kolejne rządy podejmowały szereg decyzji w zakresie polityki energetycznej, nie udało się jednak wypracować spójnego reżimu energetycznego. Wobec tego istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się stało. Celem projektu jest pogłębienie istniejącej wiedzy na temat procesu transformacji energetycznej Polski w latach 2004-2020 w szczególności: identyfikacja czynników mających wpływ na inicjowanie i przebieg procesu transformacji energetycznej, zbadanie roli instytucji strukturyzujących procesy legislacyjne, regulacji, instrumentów politycznych, wzorców interakcji między rządem a interesariuszami, koncepcji politycznych, programów i strategii sektorowych. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowić ważny głos w dyskursie akademickim na temat politycznych uwarunkowań transformacji energetycznej w latach 2004- 2020. Kierownikiem projektu jest prof. Sylwia Mrozowska. Sfinansowanie projektu badawczego oraz przyznanie stypendium naukowego na kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał mgr Bartosz Duraj.

Rola UG: lider

Program: NCN Preludium Bis

Voices of Culture

Voices of Culture ogłosił 53 organizacje wybrane do udziału w dialogu usystematyzowanym z Komisją Europejską na temat roli sektora kultury w poprawie zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Spotkanie w formule burzy mózgów odbędzie się w dniach 4-5 października. Wybrani uczestnicy wspólnie opracują raport z rekomendacjami, który przedstawią Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogu 8 grudnia 2022 r. w Brukseli.

Uniwersytet Gdański będzie reprezentowany przez dr Irenę Chawrilską.

Program European Commission Structured Dialogue on Culture with Civil Society in Europe

PROJEKT NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ NARRACJE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU – PERSPEKTYWA POLSKA

W trzeciej edycji Programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju zrealizują projekt pt. Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska. Planowane działania, które będą realizowane we współpracy z Trinity College na Uniwersytecie Dublińskim, polegają na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów, udziału w PC Dramie, tutoringu rówieśniczym studentów Trinity College i UG, wydaniu publikacji i organizacji konferencji pt. Polska kultura dla zrównoważonego rozwoju. Centrum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Trinity College w Dublinie zaprojektowało przeprowadzenie działań projektowych związanych z celami zrównoważonego rozwoju SDG (Sustainable Development Goals). Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z gdańskim teatrem Miniatura przygotuje cykl warsztatów dotyczących polskiej literatury SDG oraz czytanie performatywne tekstów literackich dla studentów, polonii w Dublinie i uczniów polskich liceów.

PROJEKT NORWESKI MŁODE KADRY DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA MF EOG 2014-2020

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w okresie od 20.04.2022 do 10.04.2024 będzie realizowało działania edukacyjne w ramach projektu „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”. Projekt, który jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040r”, zakłada m.in. lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. Projekt, m.in. poprzez opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przeszkolenie doradców zawodowych, ma na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

REINFORCE SUSTAINABLE ACTIONS, RESILIENCE, COOPERATION AND HARMONISATION ACROSS AND BY THE SEA- EU ALLIANCE (RESEARCH-EU)

Prowadzimy badania i wdrażamy innowacje wspólnie z biznesem

Ogólnym celem projektu reSEArch-EU jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w szczególności z biznesem. Do głównych zadań realizowanych przez Uniwersytet Gdański należy:

  • Rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej;
  • Zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców
  • Stworzenie SEA-INNOVATE HUB – platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji;

  • Przetestowanie modelu (Marine) Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest zaangażowane w realizację zadania 2.5. (Greening research and innovation practices), którego celem jest oszacowanie śladu węglowego działalności badawczej i podjęcie działań minimalizujących oraz 4.1. (Mapping and analysis of stakeholder engagement approaches and strategies within the Alliance) i 4.2. (Enhancing transdisciplinary cooperation by pilot Project).

Powyższe zadania są powiązane z realizowanymi w CZRUG programami: Program Stażowy oraz Program Zielony Uniwersytet.

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS

Wzmacniamy współpracę naukową i dydaktyczną 6 europejskich i nadmorskich uczelni

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest zaangażowane w prace grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju European University of the Seas, która została powołana przez Podkomitet ds. Edukacji SEA- EU. SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego (Polska), Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltańskiego w Valletcie (Malta).

Celem konsorcjum jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju w pierwszym etapie swojej działalności zaprojektowała kwestionariusz ankiety i przeprowadziła badania we wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum na temat świadomości pracowników i studentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz realizacji jego założeń na zajęciach dydaktycznych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wyników.

POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (PAKS)

Wspieramy młodzież w wejściu na rynek pracy

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje (marzec 2021-czerwiec 2022) z pomorskimi liceami w ramach projektu pn. “Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Wsparcie inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych społeczności w tym promocja celów zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu 12 pięcioosobowych grupy licealistów (12 grup) realizuje miniprojekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych. Tematem przewodnim projektów jest zrównoważony rozwój. CZR UG jest współorganizatorem konkursu na najlepszą prezentację zrealizowanego projektu, który odbędzie się w ramach konferencji podsumowującej II rok działalności CZRUG w Uniwersytecie Gdańskim w 2022r.