Społeczne zaangażowanie Uniwersytetu Gdańskiego przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju

Upowszechnianiu dorobku Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie tego, co wnosi do społeczeństwa, gospodarki, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności służyć ma opublikowany niedawno raport pt. „Razem dla ludzi, środowiska i dobrobytu. Społeczne zaangażowanie Uniwersytetu Gdańskiego przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju”. – Określano w nim najnowsze trendy w postrzeganiu roli uczelni w społeczeństwie przez pryzmat dokonujących się transformacji. Perspektywa 2030 roku jest jednak zbyt bliska, aby się na niej zatrzymać. Dlatego już teraz zastanawiamy się, co będzie następnym krokiem, jaki będzie kurs na kolejne lata – mówią autorki raportu, Katarzyna Gregorowicz-Bielawska oraz dr Joanna Morawska.

Koncepcja powstania raportu zrodziła się z chęci identyfikacji trzech potrzeb: raportowania działań odnoszących się do założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, promocji społecznego wpływu uczelni oraz wpisania się w aktualny dyskurs na temat transformacji i społecznego zaangażowania uczelni przez pryzmat celów, wdrażanych na poziomie wszystkich trzech misji uczelni, tj. kształcenia, badań i innowacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Przedstawiając Państwu ten raport, dzielimy się najlepszymi wybranymi praktykami Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu społecznego zaangażowania i zrównoważonego rozwoju – czytamy w publikacji słowa prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego, Rektora UG. – Jednocześnie gorąco zachęcamy całą społeczność akademicką do włączenia się w te działania w kolejnych latach, do podejmowania ważnych i przełomowych tematów, których priorytetem będzie poszanowanie i ochrona planety, jej wszystkich mieszkańców oraz zasobów. Szczególnie w dobie aktualnego kryzysu: klimatycznego, epidemiologicznego, humanitarnego, gospodarczego, politycznego wezwanie do czynienia świata lepszym brzmi jeszcze donośniej.

Jak podkreślają autorki, kompleksowe ujęcie problemu nie pozwala zgłębić wszystkich zagadnień w sposób wyczerpujący, a jedynie wybiórczo naświetla wybrane inicjatywy będące małą częścią pełnego spektrum aktywności uczelni.

– W trakcie trzeciej międzynarodowej konferencji UNESCO, podczas której zebrało się około 1500 delegatów z całego świata, opublikowane zostały założenia do raportu „New visions for higher education institutions towards 2030, do których także nawiązuje raport.  Ale co dalej? – to pytanie stawiają autorki raportu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ to globalna, ale polityczna agenda, pewien kompromis pomiędzy bardzo różnymi interesami i oczekiwaniami państw, biznesu, trzeciego sektora i społeczeństwa. I jak każda wizja, nie zostanie w pełni zrealizowana. – Już teraz zatem zastanawiamy się, co będzie następnym krokiem, jaki będzie kurs na kolejne lata. Stąd na okładce publikacji znalazł się R/V Oceanograf, który symbolizuje nie tylko rejs ku nowym i nieznanym obszarom, ale także wszystko, czym chlubi się Uniwersytet Gdański: innowacyjne badania i dydaktykę, związki z morzem, współpracę, łączenie potencjałów, a jednocześnie pasję i przygodę – podkreślają Katarzyna Gregorowicz-Bielawska oraz dr Joanna Morawska.

Oprac. mgr Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG