Loading...
Start2022-08-04T09:39:59+02:00

AKTUALNOŚCI

UNIWERSYTECKIE ROZMOWY
O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Julitą Dunalską, kierownik Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego

Jezioro ma pewną pojemność. Może przyjąć pewną ilość zanieczyszczeń, ale nie nieskończoną. Jeśli już do tego dojdzie, to dalej będzie lawinowo ulegać degradacji. I tego się najbardziej boję. Dlatego chciałabym, żebyśmy zrobili wszystko, żeby kolejne pokolenia miały chociaż taki standard życia, takie same dobra jak my…

Przeczytaj cały wywiad

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z prof. dr hab. Jackiem Zauchą z Katedry Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG

Istotą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest zwracanie uwagi na trzy wymiary rozwoju: wymiar społeczny, wymiar ekologiczny, wymiar gospodarczy, niektórzy mówią też o wymiarze kulturowym czy politycznym, ale generalnie to nie jest przedmiotem czy osią sporu. Osią sporu jest to, jak te wymiary łączyć i którym z nich nadać priorytet.

Przeczytaj cały wywiad

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy stażystom

Wskazówki dla poszukujących praktyk

Kliknij po więcej informacji

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Kliknij po więcej informacji
Przejdź do góry