ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PODSTAWY REALIZACJI PROJEKTÓW
Prowadzący mgr inż. Jolanta Mrozek 
Forma warsztat
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • co to jest projekt? 
 • w jaki sposób wyszukiwać źródła finansowania projektów? 
 • jak czytać dokumentację konkursową (na co zwracać szczególną uwagę w dokumentacji)? 
 • w jaki sposób skonstruowany jest budżetu projektu? 
 • jak tworzy się dokumentację projektową (podstawowe informacje)? 
 • co to jest wniosek o płatność? / jak przygotować raport z realizacji projektu? 
 • jak informować o projekcie? / jakie są zasady promocji projektu? 
 • jakie znaczenia odgrywa komunikacji w projekcie? 
Wymagania
 • dobra znajomość programów ms office; 
 • umiejętność wyszukiwania treści w internecie; 
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 
Opis Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji projektów. Warsztat oparty jest o studium przypadku (praca na wybranych rzeczywistych dokumentach projektowych). W trakcie szkolenia zaprezentowana będzie kompleksowa ścieżka realizacji projektu: od wyszukiwania potencjalnych źródeł finansowania projektu, przez przygotowanie wniosku o dofinansowanie, zadania związane z obsługą projektu, w tym z tworzeniem niezbędnej dokumentacji, po raportowanie przebiegu realizacji projektu. 
Dla kogo są warsztaty
 • osób rozpoczynających pracę przy obsłudze projektów; 
 • asystentów kierownika / koordynatora projektu; 
 • studentów i absolwentów zainteresowanych pozyskiwaniem projektów i zarządzaniem projektami. 

*minimalna liczba uczestników  3 

PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW I SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
Prowadzący dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 
Forma warsztat
Czas trwania  3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • co to jest raport/sprawozdanie; 
 • jakie są rodzaje raportów/sprawozdań; 
 • jakie funkcje pełnią raporty i sprawozdania z działalności organizacji; 
 • jakie etapy obejmuje proces przygotowywania raportów/sprawozdań rocznych; 
 • w jaki sposób rozpocząć pracę nad przygotowaniem raportu rocznego; 
 • jak przygotować bazę danych; 
 • jak opracować układ spisu treści; 
 • jak formułować treści raportu skierowane do konkretnego odbiorcy; 
 • jakich błędów nie popełniać w procesie przygotowywania raportów rocznych. 
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności; 
 • sumienność i dokładność; 
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków; 
 • znajomość pakietu ms office. 
Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką, funkcją i procesem przygotowywania raportu rocznego z działalności. Szkolenie jest etapem wprowadzającym do zadania związanego z udziałem uczestnika w przygotowywaniu raportu rocznego CZRUG. 
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani pracą nad raportami rocznymi CZRUG.  

*minimalna liczba uczestników  3 

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI I SPOTKAŃ 
Prowadzący  dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 
Forma warsztat
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • zasad organizowania konferencji i spotkań;
 • tworzenia koncepcji konferencji i planu działań;
 • tworzenia zespołu organizacyjnego i podziału zadań;
 • metod promocji wydarzenia;
 • konstruowania budżetu;
 • opracowania narzędzia ewaluacji.
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności;
 • sumienność i dokładność;
 • znajomość pakietu ms office.
Opis  Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do planowania i organizacji konferencjiSzkolenie jest niezbędne do udziału w pracach Komitetu organizacyjnego konferencji CZRUG. 
Dla kogo są warsztaty Praktykanci zainteresowani udziałem w pracach Komitetu organizacyjnego konferencji CZRUG.

*minimalna liczba uczestników  3 

REALIZACJA PROJEKTÓW CZRUG 
Prowadzący  dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 
Forma warsztat
Czas trwania  3 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • jakie obecnie projekty realizowane są w czrug; 
 • w jaki sposób rozwijać organizację za pomocą realizacji projektów; 
 • co to jest myślenie projektowe; 
 • co to jest myślenie strategiczne; 
 • na jakim etapie realizacji znajdują się projekty czrug; 
 • jakie największe wyzwania są związane z realizacją projektów czrug; 
 • w jaki sposób włączyć się w realizację projektów czrug. 
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności; 
 • sumienność i dokładność; 
 • znajomość pakietu ms office. 
Opis  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obecnie realizowanymi projektami CZRUG, wskazanie ich roli w rozwoju Centrum oraz możliwości włączenia się w realizację wybranych zadań projektowych. 
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani udziałem w pracach komitetu Organizacyjnego CZRUG.

*minimalna liczba uczestników  3 

PRZYGOTOWANIE NAUKOWEJ PREZENTACJI MULITMEDIALNEJ   
Prowadzący  dr Barbara Kijewska 
Forma warsztat
Czas trwania  2 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • po co przygotowywać prezentację multimedialną; 
 • jakie elementy powinna zawierać prezentacja;  
 • jakie są wymagania edycyjne prezentacji; 
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności; 
 • sumienność i dokładność; 
 • znajomość narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych, np. ppt.
Opis  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników metodami prezentowania wyników badawczych z użyciem prezentacji multimedialnej.  
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani przygotowywaniem w formie prezentacji multimedialnej wyników ustaleń własnych w oparciu o analizę ilościową treści wybranych instytucji i organizacji działających w obszarze SDG.

*minimalna liczba uczestników  3 

PRZEGLĄD LITERATURY
Prowadzący  dr Barbara Kijewska 
Forma warsztat
Czas trwania  3 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • po co robić przegląd literatury;
 • jak się zabrać do sporządzenia przeglądu literatury;
 • jak wybrać zagadnienia;
 • z jakich źródeł informacji korzystać;
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy
 • sumienność i dokładność
 • zdalny dostęp do biblioteki UG
Opis  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą i metodą przeglądu literatury
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani przygotowywaniem sprawozdania odnośnie stanu wiedzy w wybranym obszarze SDG.

*minimalna liczba uczestników  3 

ZASADY PREZENTACJI PODCZAS WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO
Prowadzący  dr Barbara Kijewska 
Forma warsztat
Czas trwania  3 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • jak się prezentować podczas wystąpienia publicznego;
 • jak mówić;
 • jak się zachować w trudnych sytuacjach;
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy
 • sumienność i dokładność
 • zdalny dostęp do biblioteki UG
Opis  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami autoprezentacji podczas publicznego wystąpienia.
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani organizowaniem i udziałem spotkań z publicznością (uczniowie, studenci, mieszkańcy).

*minimalna liczba uczestników  3 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH
Prowadzący  dr Elżbieta Czapka 
Forma warsztat akademicki
Czas trwania  3 godziny akademickie
Czego się nauczysz 
 • czym są dane zastane;
 • gdzie szukać tego typu danych;
 • jak je analizować i w jakim celu.
Wymagania 
 • gotowość do poszerzania wiedzy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dobra znajomość języka angielskiego.
Opis  Na zajęciach omówione zostaną najważniejsze typy i źródła danych zastanych. uczestnicy zapoznają się z podstawowymi sposobami analizy danych zastanych.
Dla kogo są warsztaty  Praktykanci zainteresowani analizą istniejących źródeł danych (np. statystyk, dokumentów urzędowych).

*minimalna liczba uczestników  3 

ANALIZA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH
Prowadzący dr Elżbieta Czapka
Forma warsztaty
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz • jakie elementy stron internetowych podlegają analizie;
• w jaki sposób można analizować zawartość stron internetowych;
• do czego można wykorzystać rezultaty przeprowadzonych analiz.
Wymagania • gotowość do poszerzania wiedzy;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• umiejętność analitycznego myślenia.
Opis Warsztaty będą obejmować następujące zagadnienia: analiza zawartości a analiza treści, etapy analizy zawartości, metody analizy zawartości, sposoby wykorzystania rezultatów analizy zawartości.
Dla kogo są warsztaty Praktykanci zainteresowani analizą danych internetowych.

*minimalna liczba uczestników  3 

ANALIZA TEMATYCZNA WYWIADÓW
Prowadzący dr Elżbieta Czapka
Forma warsztaty
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • na czym polega metoda analizy tematycznej i kiedy możemy ją stosować;
 • jakie są jej etapy;
 • w jaki sposób ją przeprowadzić.
Wymagania
 • gotowość do poszerzania wiedzy;
 • umiejętność analitycznego myślenia.
Opis Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z metodą analizy tematycznej wywiadów. Omówione zostaną poszczególne etapy analizy. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy kilku wywiadów przy wsparciu osoby prowadzącej warsztaty.
Dla kogo są warsztaty Praktykanci zainteresowani analizą wywiadów i pracą z tekstem.

*minimalna liczba uczestników  3 

JAK NAPISAĆ RECENZJĘ KSIĄŻKI?
Prowadzący dr Irena Chawrilska
Forma warsztaty (stacjonarne lub online)
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • redakcji tekstu recenzji książki.
Wymagania
 • pozytywne lub negatywne nastawienie wobec książki, której recenzję chcesz napisać, poparte wnikliwą jej lekturą;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność krytycznego myślenia.
Opis pisania można się nauczyć, ale warunkiem zdobycia tej umiejętności jest praktykowanie. Podczas warsztatów krok po kroku napiszemy wspólnie recenzję wybranej książki.
Dla kogo są warsztaty studentów lubiących pracę z tekstem i chcących podnieść kompetencje z zakresu redakcji tekstu.

*minimalna liczba uczestników  3 

REDAGOWANIE TEKSTÓW NA POTRZEBY MEDIÓW INTERNETOWYCH
Prowadzący dr Irena Chawrilska
Forma warsztaty (stacjonarne lub online)
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • redakcji tekstu na stronę internetową.
Wymagania
 • gotowość do prac redakcyjnych, żeby w efekcie przekazywać informacje za pośrednictwem jasnego i klarownego tekstu;
 • umiejętność krytycznego myślenia;
 • znajomość pakietu MS Office.
Opis pisania można się nauczyć, ale warunkiem zdobycia tej umiejętności jest praktykowanie. Podczas warsztatów krok po kroku napiszemy wspólnie tekst na stronę internetową CZRUG.
Dla kogo są warsztaty studentów lubiących pracę z tekstem i chcących podnieść kompetencje z zakresu redakcji tekstu.

*minimalna liczba uczestników  3 

SKUTECZNE CZYTANIE I ROZUMIENIE TEKSTU NAUKOWEGO (B1)
Prowadzący dr Irena Chawrilska
Forma warsztaty (stacjonarne lub online)
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • czytania i rozumienia tekstu naukowego w języku polskim.
Wymagania
 • znajomość języka polskiego na poziomie B1.
Opis
 • Podczas warsztatów poznamy strategie efektywnego czytania i rozumienia tekstu naukowego (poziom B1).
Dla kogo są warsztaty
 • uczących się studiujących w języku polskim, którzy chcą doskonalić umiejętność recepcji tekstu naukowego w języku polskim

*minimalna liczba uczestników  3 

MATRYCA LOGICZNA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Prowadzący dr Krzysztof Szczepaniak
Forma warsztat
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • co to jest projekt;
 • logiczna rama odniesienia;
 • analiza problemów do rozwiązania;
 • analiza celów projektu;
 • matryca logiczna;
 • case study – przygotowanie matrycy logicznej dla wybranych projektów.
Wymagania
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności;
 • sumienność i dokładność;
 • umiejętność analitycznego myślenia I wyciągania wniosków;
 • znajomość pakietu MS Office.
Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką, funkcją i procesem przygotowywania drzewa celów i problemów w procesie przygotowania różnego rodzaju projektów, np. społecznych, gospodarczych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Szkolenie jest etapem wprowadzającym do zadania związanego z udziałem uczestnika w rozwoju projektów własnych oraz CZRUG.
Dla kogo są warsztaty Praktykanci zainteresowani rozwojem projektów społecznych i gospodarczych we współpracy CZRUG.

*minimalna liczba uczestników  3 

GRANTY i DOTACJE. POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Prowadzący mgr Bartosz Duraj
Forma warsztaty (stacjonarne lub online)
Czas trwania 3 godziny akademickie
Czego się nauczysz
 • poznasz definicję organizacji pozarządowych oraz nauczysz się je rozróżniać;
 • dowiesz się, gdzie znaleźć informacje o konkursach dla NGO;
 • poznasz metody i techniki pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich prawne uwarunkowania.
Wymagania
 • gotowość do poszerzania wiedzy i umiejętności;
 • sumienność i dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność dyskursywnego myślenia.
Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawno-ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania “trzeciego sektora” w Polsce. Omówione zostaną sposoby wyszukiwania i pozyskiwania odpowiednich źródeł dofinansowania do realizowanego projektu.
Dla kogo są warsztaty
 • Praktykanci zainteresowani rozwojem projektów społecznych i gospodarczych we współpracy CZRUG;
 • Praktykanci zainteresowani współpracą z organizacjami pozarządowymi.

*minimalna liczba uczestników  3 

METODA ‘RESPONDENT-DRIVEN SAMPLING’
Prowadzący dr Elżbieta Czapka
Forma warsztat
Czas trwania 3 godziny
Czego się nauczysz
 • Na czym polega metoda ‘respondent-driven sampling i kiedy możemy ją stosować?
 • Jakie są jej etapy?
 • W jaki sposób ją przeprowadzić?
Wymagania
 • Gotowość do poszerzania wiedzy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
Opis Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z metoda ‘respondent-driven sampling’. RDS stanowi postęp w metodologii doboru próby w przypadku próbkowania grup trudno dostępnych takich jak na przykład osoby zażywające narkotyki, prostytutki i geje, osoby bezdomne i nieregularni migranci.  Omówione zostaną poszczególne etapy RDS. Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z przykładami zastosowania RDS w projektach badawczych.
Dla kogo są warsztaty
 • Praktykanci zainteresowani metodologią badań społecznych

*minimalna liczba uczestników  3