Studia Podyplomowe Uczelni Fahrenheita

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu. Celem studiów jest również wzmacnianie procesu edukacji, odnoszącej się do zagadnień z zakresu adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu. Jego istotnym elementem jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w łańcuchu poszukiwania praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych. Studia są odpowiedzią na potrzeby regionalne wyrażane w listach intencyjnych wielu organizacji biznesowych.

Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas licznych spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich Uczelni, członków Związku Uczelni Fahrenheita. Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

PLAN STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu trwają dwa semestry. Program studiów podyplomowych obejmuje 196 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie.

Autor fotografii: Błażej Zabłotny

REKRUTACJA 2023

I edycja studiów podyplomowych od marca 2023

Zapraszamy na pierwszą edycję studiów podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu.

Rekrutacja na studia w IRK rozpoczyna się 14 lipca 2022 r. i potrwa do 31 stycznia 2023 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 15.07.2022 r. do 15.02.2023 r. do Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. D401, w godz. 08.00 – 14.30. Dokumenty można przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową, kurierem.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych ogłoszona zostanie 21.02.2023 r.

.

Rozmowa z dr Mirosławą Malinowską – kierownik studiów podyplomowych

Współczesna zmiana klimatu wpływa na ogół niekorzystanie na wszystkie aspekty naszego życia: zdrowie, pracę, sposób wypoczynku, jakość środowiska naturalnego, infrastrukturę techniczną. Potrzebne są zatem różnorakie rozwiązania, które można wypracować tylko w sposób interdyscyplinarny, przy współudziale specjalistów różnych dziedzin. Nie zapominajmy o specjalistach zewnętrznych, którzy również będą uczyć naszych studentów. Ich wiedza jest nie do przecenienia. W końcu to oni w praktyce stosują rozwiązania proponowane przez naukowców. Przekazanie słuchaczom takiej interdyscyplinarnej wiedzy z różnych obszarów wyposaży ich w umiejętności i kompetencje służące rozwojowi ich firm i wprowadzaniu rozwiązań wspierających społeczeństwo z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, który jest definiowany jako zaspokajanie potrzeb współczesnych pokoleń bez ograniczania możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju jest ochrona klimatu. Studia Podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu służą również temu celowi. – mówi dr Mirosława Malinowska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu.

Moduły

Rekrutacja do 31 stycznia 2023 r.

Studia podyplomowe: Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu