Rekrutacja na pierwszą edycję zakończona

Studia podyplomowe online

wyjątek stanowi wizyta studyjna (10 godzin)

2 semestry, 189 godzin zajęć

marzec 2024 – luty 2025

Zajęcia: sob. – niedz.

zjazdy: co 2 tygodnie

Rekrutacja na pierwszą edycję zakończona

Unikalna oferta studiów

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu.

Celem studiów jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych.

To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach.

Dla kogo?

Oferta studiów podyplomowych “Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu” jest skierowana do:

  • Pracowników sektora publicznego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w szczególności zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, rozwojem regionalnym oraz odnawialnymi źródłami energii
  • Pracowników przedsiębiorstw z sektorów takich jak: energetyka, transport, rolnictwo, branża spożywcza, konsulting, turystyka
  • Pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoli im efektywniej działać na rzecz ochrony środowiska
  • Osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoje kształcenie w tym zakresie

Interdyscyplinarny program

Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas licznych spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich Uczelni, członków Związku Uczelni Fahrenheita. Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/absolwentka studiów uzyskuje merytoryczną wiedzę i specjalistyczne umiejętności dotyczące mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent/absolwentka otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przypisanych do studiów.

Autor fotografii głównej: Błażej Zabłotny

Program studiów

Kadra

dr Mirosława Malinowska, kierownik studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych

dr Mirosława Malinowska, Pracownia Badań Klimatu, Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego:

“Współczesna zmiana klimatu wpływa na ogół niekorzystanie na wszystkie aspekty naszego życia: zdrowie, pracę, sposób wypoczynku, jakość środowiska naturalnego, infrastrukturę techniczną. Potrzebne są zatem różnorakie rozwiązania, które można wypracować tylko w sposób interdyscyplinarny, przy współudziale specjalistów różnych dziedzin. Nie zapominajmy o specjalistach zewnętrznych, którzy również będą uczyć naszych studentów. Ich wiedza jest nie do przecenienia. W końcu to oni w praktyce stosują rozwiązania proponowane przez naukowców. Przekazanie słuchaczom takiej interdyscyplinarnej wiedzy z różnych obszarów wyposaży ich w umiejętności i kompetencje służące rozwojowi ich firm i wprowadzaniu rozwiązań wspierających społeczeństwo z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, który jest definiowany jako zaspokajanie potrzeb współczesnych pokoleń bez ograniczania możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju jest ochrona klimatu. Studia Podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu służą również temu celowi.”

Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią wykładowcy trzech trójmiejskich Uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, czyli z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści zewnętrzni, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na pierwszą edycję zakończona

Studia podyplomowe Uczelni Fahrenheita: Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu