ZASADY PRAKTYK W RAMACH PROGRAMU STAŻOWEGO CZRUG

Program stażowy CZRUG adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach przygotowywania pracy licencjackiej lub magisterskiej podejmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju lub znajdują się one w zakresie ich zainteresowań.

Program praktyk w formule 20–20–60 składa się z: warsztatów (20%), obserwacji pracy ekspertów – job shadowing (20%), zadań zgodnych z indywidualnym programem praktyki (60%).

Godziny i czas realizacji praktyk zależy od indywidualnych ustaleń koordynatora Programu stażowego CZRUG ze praktykantem oraz kierunkowych regulaminów praktyk.

Kandydaci zainteresowani praktykami proszeni są o przesłanie na adres szymon.gronowski@ug.edu.pl listu motywacyjnego przedstawiającego zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem (praca licencjacka/magisterska, działalność w organizacjach społecznych, plany zawodowe) wraz z określeniem liczby godzin praktyk, które praktykant chciałby zrealizować w CZRUG, w tytule wiadomości należy wpisać: praktyka studencka.

0%
Warsztatów
0%
Job Shadowing
0%
Indywidualna Praktyka

ZAKRES PRAKTYKI

Program praktyk przewiduje wiele aktywności, które indywidualnie będą dopasowane do potrzeb praktykanta i związane będą z aktualnymi zadaniami i projektami realizowanymi w Centrum. W ramach praktyki student otrzyma zakres zadań z określonym przydziałem godzinowym na ich wykonanie. Centrum potwierdzi wykonanie praktyki zgodnie z wymaganiami regulaminowymi właściwymi dla kierunku studiów.

ZAKRES ZADAŃ

Realizacja działań projektowych, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja i udział w realizacji wywiadów pogłębionych, przygotowywanie (redakcja, edycja) materiałów popularnonaukowych, współpraca w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, przegląd doniesień prasowych, udział w szkoleniach i seminariach, analiza aktywności instytutów badawczych, agend politycznych i ekonomicznych działających w zakresie zrównoważonego rozwoju, udział w zespole przygotowującym raporty, realizacja projektów własnych związanych z zakresem działań CZRUG, w tym organizacja dyskusji i spotkań.

WYMAGANIA

 • dostęp do internetu;

 • podstawowa znajomość Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ; 

 • zdolność samodzielnej organizacji pracy; 

 • dokładność, rzetelność, spostrzegawczość. 

ZAPEWNIAMY PRAKTYKANTOM

 • szkolenie;

 • narzędzia niezbędne do realizacji zadań;

 • bieżącą opiekę merytoryczną opiekuna praktyk;

 • elastyczny czas pracy;

 • zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich;

 • możliwość zdobycia równocześnie doświadczenia w pracy badawczej i pracy z otoczeniem zewnętrznym (podmioty społeczne i gospodarcze współpracujące z CZRUG);

 • możliwość poznania specyfiki przygotowywania wniosków projektowych i realizacji projektów naukowych i edukacyjnych.