Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego2023-02-15T19:13:25+01:00

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM

MARINA INNOWACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego to przestrzeń współpracy pomiędzy różnymi jednostkami regionu pomorskiego a uczelnią. Jej podstawowym założeniem jest poszukiwanie rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów poprzez model tzw. Science Shop. Wbrew nazwie nie jest to sklep naukowy, ale jednostka, czy schemat działania, który ułatwia i zapewnia realizację wspólnych projektów nakierowanych na potrzeby organizacji społecznych, które zazwyczaj mają trudniejszy dostęp do badań naukowych.
W przypadku Mariny Innowacji UG w ramach pilotażu proponujemy organizacjom pozarządowym współpracę z naszymi studentami, którzy pod okiem mentorów i ekspertów będą proponować rozwiązania mające odpowiedzieć na wybrane wyzwania zgłaszane oddolnie przez organizacje, czy małe społeczności. Studenci realizując projekt tym samym zweryfikują swoją wiedzę w praktyce, a także zdobędą nowe kompetencje i umiejętności, przede wszystkim miękkie. Organizacja może zyskać cennego partnera i innowacyjne pomysły wpisujące się w jej cele, a uczelnia, w tym pracownicy naukowi, nowe wyzwania i zagadnienia badawcze.

Zapraszamy zainteresowanych do współpracy.

Dowiedz się więcej o Science Shop: About LK Network – Living Knowledge

Kontakt:
Bartosz Duraj, bartosz.duraj@ug.edu.pl (koordynator, kontakty z organizacjami)
dr Joanna Morawska, joanna.morawska@ug.edu.pl (opieka merytoryczna)

* Pilotaż realizowany jest w ramach projektu reSEArch EU, tj. „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance” wdrażanego przez konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU i finansowanego przez program Horyzont2020.

Ścieżka działania

badanie potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych w regionie co do współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

wybranie kilku organizacji do pilotażu

przekształcanie zidentyfikowanych potrzeb i problemów w tematy (badawcze) projektów studentek i studentów UG

sieciowanie tj. łączenie organizacji z potencjalnymi wykonawcami projektów (studentki i studenci oraz ich opiekunowie i mentorzy)

zawiązywanie interdyscyplinarnych studenckich zespołów

opracowanie założeń projektów w ścisłej współpracy z daną organizacją

implementacja

ewaluacja trójstronna (organizacja, studentki i studenci, uczelni) oraz określenie wskaźników sukcesu i wyzwań

Dodatkowo jako element realizacji projektu

  • Organizacja seminarium w ramach SEA-EU „Partycypacyjne programy kształcenia”

  • Promocja projektu i modelu (udział w konferencjach międzynarodowych)

  • Opracowanie raportu w raz z opisem modelu

  • Przygotowanie artykułu naukowego (open Access)

Marina Innowacji UG będzie także oferowała wsparcie w formie warsztatów, czy krótkich ścieżek dydaktycznych dotyczących np. koncepcji innowacji społecznych, zasad komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, czy zasad etycznych oraz zrównoważonego rozwoju, design thinking etc.. Jej podstawowym celem jest rozwijanie i wspieranie kreatywności studentek i studentów, umożliwienie testowania wiedzy teoretycznej w praktyce i rozwój współpracy otoczeni z jej  otoczeniem.

Proponowany model proponuje elastyczne formy współpracy tj. spotkania, warsztaty, konsultacje, staże, praktyki, które najlepiej będę wpisywały się w potrzeby organizacji jak i oczekiwania studentek i studentów.

AKTUALNOŚCI

MARINA INNOWACJI UG TO

  • prowadzenie przez studentki i studentów ważnych społecznie badań na zasadzie non-profit wobec społecznych zleceniodawców;

  • współpraca i oddolne kreowanie rozwiązań wraz z organizacją, a nie ich dostarczanie;

  • interdyscyplinarność realizowanych projektów;

  • powszechne i nieodpłatne dzielenie się wynikami tych badań, służące idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnej nauki.

Model bazuje na zasadach otwartości i współpracy. Pracownicy UG, w tym CZRUG będą prowadzić stały, zinstytucjonalizowany monitoring zapotrzebowania badawczego w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni oraz kampanię informacyjną skierowaną do pracowników naukowych, i podmiotów zewnętrznych, zachęcającą ich do udziału w projekcie. Służyć temu będą także zaplanowane wspólne warsztaty.
W fazie testowania modelu tematy będą wypracowywane w międzysektorowych zespołach, tj. student/ka będzie prowadził/a dany projekt pod kierunkiem mentora oraz we współpracy z daną organizacją. W projekty, adekwatnie do tematyki, będą angażowani pracownicy dydaktyczni z różnych jednostek UG.

Przejdź do góry