– Słuchacze są zadowoleni i wykazują dużą motywację do pracy oraz chęć rozwoju kompetencji w zakresie problematyki MEW. Mają świadomość, że dziś potrzebujemy kompetentnych kadr dla MEW, aby zrealizować ambitne cele polityki energetycznej Polski do 2040 (PEP2040), która została opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, kierownik studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa.

Pani Profesor, pierwszy semestr pierwszej edycji studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa za nami. Jakie wnioski płyną z tego pierwszego etapu pracy ze studentami?

Od pierwszych zajęć, które odbyły się w marcu 2022 roku, z przyjemnością obserwuję duże zaangażowanie naszych słuchaczy w zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i rozwój kompetencji własnych. Ponadto niezmiernie cieszy mnie wyjątkowa aktywność naszych studentów, którzy zadają interesujące pytania, dzielą się spostrzeżeniami i komentują zagadnienia podejmowane podczas wykładów, co w efekcie szczególnie motywująco oddziałuje również na ekspertów prowadzących zajęcia. Dzięki twórczej interakcji pomiędzy słuchaczami a wykładowcami i ekspertami MEW możliwe jest budowanie wartościowego edukacyjnego porozumienia opartego na nowoczesnych wzorcach postępowania oraz pogłębianiu świadomości społecznej, w tym ekologicznej, oraz uznanie zasadności uczenia się przez całe życie. Tematyka studiów podyplomowych jest mocno osadzona w problematyce gospodarczego wykorzystania polskich obszarów morskich i czerpania korzyści z nadmorskiego położenia naszego kraju. Dla mnie, jako akademika i kierownika studiów podyplomowych MEW, możliwość przekazywania wiedzy z zakresu prawa morskiego i międzynarodowego prawa morza oraz zrównoważonego rozwoju którymi zajmuję się naukowo nieprzerwanie połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, daje satysfakcję, ponieważ mogę podzielić się znajomością zagadnień widzianych procesowo, w pewnej rozciągłości czasowej i funkcjonalnej. Wymiana poglądów ze słuchaczami studiów podyplomowych dotycząca mechanizmów działania instytucji prawnych, jest najbardziej rozwijająca i cenna poznawczo.

Co mówią słuchacze i prowadzący zajęcia o studiach MEW? Jakie są ich spostrzeżenia?

Słuchacze są zadowoleni i wykazują dużą motywację do pracy oraz chęć rozwoju kompetencji w zakresie problematyki MEW. Mają świadomość, że dziś potrzebujemy kompetentnych kadr dla MEW, aby zrealizować ambitne cele polityki energetycznej Polski do 2040 (PEP2040), która została opracowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Energetyka morska jest obecnie jednym z najintensywniej rozwijających się na świecie sektorów gospodarki, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Rozwój technologii MEW jest strategicznym kierunkiem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce w elektroenergetyce spośród morskich OZE największe znaczenie będzie mieć realizacja inwestycji polegających m.in. na budowie, a następnie eksploatacji, morskich elektrowni wiatrowych. Na Morzu Bałtyckim, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, nie uruchomiono jeszcze żadnej morskiej farmy wiatrowej. Jednak w PEP2040 stwierdzono wprost, że stosunkowo wysoki stopień stabilności pracy i wykorzystania mocy uzasadniają priorytetowy rozwój technologii MEW. Nasi słuchacze wychodzą naprzeciw wyzwaniom współczesności i uwarunkowaniom rynku pracy, na który już oddziałuje transformacja energetyczna, i korzystają z możliwości edukacyjnej dostępnej w UG, w ramach studiów podyplomowych MEW, prowadzonych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Co wyróżnia studia kierowane przez Panią od podobnych kierunków na innych uczelniach?

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa są nastawione na budowanie umiejętności współpracy i dobrej komunikacji przez przedstawianie, w pogłębiony naukowo i uzasadniony praktycznie sposób problematyki MEW wieloaspektowo i interdyscyplinarnie w układzie: prawo, zarządzanie, bezpieczeństwo, kontrola i morskie planowanie przestrzenne. Wspólnym mianownikiem w tym układzie jest osiągnięcie sprawiedliwej transformacji energetycznej, której interesariuszami jesteśmy i będziemy.

Niedługo startuje druga edycja studiów. Rekrutacja już ruszyła, a pierwszy semestr rozpocznie się w marcu. Jak Pani Profesor zachęciłaby potencjalnych słuchaczy do złożenia dokumentów aplikacyjnych?

UG kształci kadry dla MEW – to nasze hasło. Oczywiście każdego potencjalnego słuchacza zazwyczaj interesują wymierne korzyści płynące z udziału w konkretnym projekcie edukacyjnym. W Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG podejmujemy działania edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, co oznacza kształcenie w kierunku rozumienia znaczenia i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wypracowaliśmy w tym zakresie autorską metodologię, która jest wykorzystywana na studiach podyplomowych MEW, żeby otwierać horyzonty i pokazywać różne ścieżki indywidualnego rozwoju. Zachęcamy naszych słuchaczy do kreatywnego myślenia i wychodzenia naprzeciw wyzwaniom. Te osoby, które rozpoczęły nasze studia, podjęły już konkretne działania rozwojowe. Potencjalnych słuchaczy może zachęcić nasz nowatorski program MEW, realizowany przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, zaangażowane w proces sprawiedliwej transformacji energetycznej, której istotną częścią jest MEW.

Zamierzamy również wydać publikację, na którą będą się składały prace naszych studentów w przygotowane w ramach seminarium dyplomowego. Pomysł spotkał się z entuzjazmem słuchaczy.

Wkrótce startują również studia Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu, które będą prowadzone przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W CZRUG jest Pani również koordynatorką programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Proszę powiedzieć, jakie są cele kształcenia i jakie kompetencje mogą osiągnąć słuchacze tych studiów?

To nasze drugie, po studiach MEW, realizowane w ramach CZR UG studia podyplomowe Programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mają na celu pozyskanie wiedzy i podniesienie kompetencji oraz umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, czyli ograniczenia wpływu działalności człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego efektu cieplarnianego.

Powstanie studiów i opracowanie programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni w Trójmieście oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas wielu spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich trzech Uczelni. Nad wszystkim będzie czuwać Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozmawiał Szymon Gronowski