Naukowczynie i naukowcy z Belgii, Holandii, Hiszpanii, Polski, Republiki Południowej Afryki oraz Wielkiej Brytanii spotkali się w Uniwersytecie Gdańskim, aby uczestniczyć w debatach i warsztatach na temat inicjatyw służących wspieraniu w instytucjach – w różnych kontekstach kulturowych – zmian , które pomogą w niwelowaniu nierówności ze względu na płeć. To część działań związanych z projektem RE-WIRING – REALISING GIRLS’ AND WOMEN’S INCLUSION, REPRESENTATION AND EMPOWERMENT (RE-WIRING), finansowanym z programu Horyzont Europa.

fot. Marcel Jakubowski

– Co w dzisiaj oznacza solidarność? To współpraca między społeczeństwem, przedsiębiorstwami, samorządem i uczelniami. To także odpowiedzialność za naszą przyszłość – środowisko, klimat, edukację, bezpieczeństwo i wyzwania takie jak cele zrównoważonego rozwoju, z równością płci na czele – otworzyła wydarzenie Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – Dlatego dla nas projekt RE-WIRING nie jest ważny jedynie z perspektywy naukowej. Działamy razem, aby przeprogramować instytucje; tworzymy zrównoważone zmiany, które zapobiegają i odwracają istniejące nierówności płciowe.

Projekt Re-WIRING rozpoczął się w marcu 2023 r.; jego uczestnicy patrzą na problem nierówności płciowej z wielu perspektyw. Jednym z analizowanych aspektów jest sposób, w jaki system edukacji utrwala stereotypowe przekonania nt. roli kobiet i mężczyzn. W ramach RE-WIRING badane są także nierówności płacowe, reprezentacja obu płci w mediach i sztuce czy systemowe dyskryminacje obecne w instytucjach.

W ramach projektu powstaje cykl podcastów (w j. ang.), badania, publikacje i poradniki dla przedsiębiorstw poświęcone problemowi nierówności płciowej.

Podczas trzydniowego spotkania w Uniwersytecie Gdańskim uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w posiedzeniach i warsztatach poświęconych m.in. inkluzywnemu językowi i współpracy zespołowej.

Naukowcy zaangażowani w RE-WIRING spotkali się także z przedstawicielkami przedsiębiorstw: Prezeską Stowarzyszenia Sportowego Ich Własna Liga Elżbietą Jachlewską, Wiceprezeską Stowarzyszenia Kongres Kobiet Ewą Rumińską-Zimny i Przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet Jolantą Szydłowską, aby porozmawiać o zwiększeniu zaangażowania interesariuszy w działania naukowe i ich zastosowaniu w codziennej praktyce w zarządzaniu organizacjami.

 Aby zapobiegać nierównościom oraz promować włączanie, reprezentację i pełne upodmiotowienie dziewcząt i kobiet we wszystkich sferach życia, konieczne jest lepsze zrozumienie podstawowych przyczyn istniejącej hierarchii władzy i różnic między płciami w sferze politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej – mówi dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka projektu reprezentująca UG w konsorcjum RE-WIRING. – Ogólnym celem projektu RE-WIRING jest przyczynienie się do praktycznych, trwałych i strukturalnych zmian instytucjonalnych w tych sferach, w których nierówności są obecne, poprzez zrozumienie skumulowanych konsekwencji istnienia stereotypów płciowych oraz wielu form dyskryminacji i niekorzystnych warunków do rozwoju dla kobiet i dziewcząt.

Projekt obejmuje szeroko zakrojone badania w sześciu krajach – w Belgii, Holandii, Hiszpanii, RPA, Polsce i Wielkiej Brytanii – oraz współpracę z różnymi interesariuszami. Ten międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół projektowy przeprowadzi badania ankietowe, badania jakościowe oraz interwencje, a także dokona analizy dyskursu medialnego i polityk równościowych. RE-WIRING poszukuje innowacyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak wzajemne powiązania między sposobem kształtowania i sprawowania władzy w instytucjach a istniejącymi barierami, z jakimi spotykają się dziewczęta i kobiety, kształtują (nie)równość płci i podtrzymują wykluczenie kobiet w różnych sferach życia.

W projekcie RE-WIRING na Uniwersytecie Gdańskim biorą udział:

  • dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG (koordynatorka projektu po stronie UG)
  • Ángel del FresnoDíaz, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju
  • Julia Stekla, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju
  • Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
  • dr Magdalena Żadkowska, Instytut Socjologii UG
  • Prodziekan ds. Studenckich WNS UG dr Barbara Kijewska
  • Rzeczniczka ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
  • dr Anna Podolska, Wydział Prawa, UG
  • mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska z Centrum Zrównoważonego Rozwoju

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG