Powstała czwarta edycja Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni, tym razem poświęcona czynnikom ESG, czyli środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) oraz ładu organizacyjnego (Corporate Governance). Jednym z sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni od 2017 roku jest Uniwersytet Gdański, który w tegorocznej publikacji również zaprezentował swoje dobre praktyki.

Uniwersytet Gdański był jedną z dwudziestu trzech uczelni, które w 2017 roku podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument składający się z 12 zasad dotyczy realizacji idei zrównoważonego rozwoju, dążenia do zapewniania wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbania o wszechobecny rozwój społeczności akademickiej.

To już czwarty Katalog dobrych praktyk. Poprzednie edycje dotyczyły między innymi społecznej odpowiedzialności uczelni w obszarze pandemii COVID-19 oraz wymiaru etycznego i niedyskryminacyjnego.

Tegoroczna publikacja dotyczy ESG. Opracował ją zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Odrowąż-Coates z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jak czytamy w raporcie, dobre praktyki społecznej odpowiedzialności uczelni przypisano do obszarów zrównoważonego rozwoju: obszaru środowiska naturalnego (environmental, E), obszaru społecznego (social, S) oraz obszaru ładu organizacyjnego (governance, G). Te obszary to komponenty tak zwanego ESG, stosowanego w przestrzeni odpowiedzialnego biznesu.

W ostatnim czasie podejście do zrównoważonego rozwoju, wykorzystujące analizę czynników ESG, stało się powszechnym sposobem implementacji koncepcji, w której społeczeństwo, ład korporacyjny, i organizacyjny, oraz środowisko naturalne współtworzą fundament każdej organizacji – mówi dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – W kontekście uczelni, te czynniki odgrywają kluczową rolę w tworzeniu jej przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju. W obszarze środowiskowym, uczelnie podejmują działania przeciwdziałające degradacji środowiska naturalnego. To obejmuje inicjatywy neutralności klimatycznej, skupienie na zużyciu energii, emisji zanieczyszczeń, gospodarce wodnej, gospodarowaniu odpadami, wykorzystaniu energii odnawialnej, dbaniu o bioróżnorodność i transport na kampusie. W kategorii czynników społecznych, uczelnie angażują społeczność akademicką w kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka. Działają na rzecz równości płci, przestrzegania praw pracowniczych, bezpieczeństwa i ochrony danych, inkluzywności społecznej, natomiast w obszarze ładu organizacyjnego, uczelnie wdrażają dobre praktyki uwzględniające strukturę organizacyjną. Wspólnie te obszary tworzą holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, ukierunkowane na długofalowe korzyści społeczne i środowiskowe.  Podjęcie tego tematu w katalogu jest istotne dla zebrania działań i doświadczeń w tym zakresie w świecie akademickim.

Uniwersytet Gdański zgłosił dobre praktyki w każdej z trzech kategorii. Prace nad przygotowaniem dobrych praktyk UG koordynowali dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG oraz dr Krzysztof Szczepaniak.

Zielony uniwersytet – produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne uczelni z instalacji fotowoltaicznych (Kategoria Środowisko)

Uniwersytet Gdański poprzez realizację instalacji fotowoltaicznych zamierza przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 do środowiska.

„Zużycie energii elektrycznej przez budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2020 wyniosło 998 435,8 kWh (998 MWh). Szacunkowy roczny uzysk energii wyprodukowanej przez mikroinstalację fotowoltaiczną to ok. 37 000 kWh (ok. 37 MWh), co oznacza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci o około 3,7 %. UG zamierza kontynuować rozwój tego rodzaju instalacji w innych budynkach uczelni. Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych na Uniwersytecie Gdańskim do produkcji energii elektrycznej przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Zrealizowana inwestycja przyniesie efekt ekologiczny w postaci uniknięcia emisji CO2 w wysokości 26,6 Mg/rok. W kolejnych latach realizacja wskaźnika będzie monitorowana, a wraz z budową kolejnych instalacji pozytywne oddziaływanie uczelni na środowisko będzie ulegało zwiększeniu” – czytamy w raporcie.

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ujednolicony system raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim (Kategoria Ład organizacyjny)

Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UG przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju umożliwiło udoskonalenie sposobu monitorowania i raportowania realizacji SDG we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni.

„Centrum Zrównoważonego Rozwoju zaprojektowało system informatyczny, który ma na celu zebranie podejmowanych inicjatyw SDG w różnych jednostkach uczelni i ujednolicenia sposobu raportowania oraz prezentowania uzyskanych efektów dla interesariuszy wewnętrznych i otoczenia uczelni. System udostępnia wszystkim jednostkom organizacyjnym uczelni ujednolicony zbiór pytań dotyczących działań i dokonań w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie systemu służy podnoszeniu świadomości SDG wśród przedstawicieli społeczności akademickiej. Zgromadzone odpowiedzi stanowią dowód wkładu uczelni w ochronę środowiska oraz poprawę warunków pracy i studiowania w UG zgodnie z celami ONZ komunikowanymi w Agendzie 2030” – czytamy w opisie praktyki.

Informatyczny system monitorowania i raportowania SDG na UG wdrożony został we wszystkich jednostkach uczelni. Obsługa systemu realizowana jest przy wsparciu koordynatorów gromadzących informacje w poszczególnych jednostkach, a następnie wprowadzających dane do systemu. W ten sposób informacje pozyskiwane są od ponad 3 tys. pracowników badawczo-dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych na uczelni.

Projekt „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki” (Kategoria Czynniki społeczne)

W ramach realizacji projektu wraz z Muzeum Gdańska zorganizowano wystawę „Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki”. Podróżom wystawy towarzyszyły debaty „Różne i Równe. Kobiety w nauce”. Dotyczyły one takich zagadnień jak: przełamywanie granic i stereotypów, kobiety jako kandydatki na stanowisko rektora czy trudności młodych badaczek w życiu naukowym.

Na stronie internetowej UG utworzona została podstrona „Kobiety w nauce. Strona im. Elżbiety Koopman-Heweliusz”. Strona zawiera artykuły, wypowiedzi publiczne oraz informacje o kobietach pełniących ważne funkcje zarządcze w UG, najbardziej zasłużonych, nieżyjących już badaczkach oraz badaczkach wybitnych, pracujących obecnie w UG. Ponadto wprowadzano 30 biogramów badaczek (profesorek) zatrudnionych w UG do Gedanopedii” – czytamy w opisie praktyki.

MINDtheGEPs Modifying Institutions by Developing Gender Equality PlansObie inicjatywy były realizowane w ramach projektu MINDtheGEPs Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans finansowanego z Programu UE Horyzont 2020 oraz są one wpisane w działania Planu wdrażania polityki równości płci w UG na lata 2022-2023

 

 

Cały katalog można przeczytać tutaj:

Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w obszarze ESG

Katalog dobrych praktyk uczelni w obszarach ESG