Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii lub w czasopiśmie naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Trzynastą edycję projektu organizują:

  • BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami.

Termin nadesłania prac: 18 lutego 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia: 6 marca 2023 r.

Więcej informacji:

DEBIUT NAUKOWY – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Międzynarodowa konferencja naukowa (buzek.pl)

Źródło: debiut.buzek.pl