Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, we współpracy z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zorganizowało spotkania z pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Podczas dwóch wydarzeń podsumowano dotychczasową współpracę oraz określono najważniejsze potrzeby pomorskich NGO na 2024 rok w ramach Mariny Innowacji UG.

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego to przestrzeń współpracy pomiędzy różnymi jednostkami regionu pomorskiego a uczelnią. Jej podstawowym założeniem jest poszukiwanie rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów poprzez model tzw. Science Shop. Jego założeniem jest ułatwienie i zapewnienie realizacji wspólnych projektów nakierowanych na potrzeby organizacji społecznych, które zazwyczaj mają trudniejszy dostęp do badań naukowych. Projekty Science Shop sprzyjają w poszukiwaniu rozwiązań złożonych wyzwań społecznych. Koordynatorem Mariny Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego jest Bartosz Duraj. Za opiekę merytoryczną odpowiada dr Joanna Morawska. Pilotaż realizowany jest w ramach projektu reSEArch EU, tj. „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance” wdrażanego przez konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU i finansowanego przez program Horyzont2020.

Spotkanie w Fundacji RC – wspólne działania w 2024 roku

Pierwsze ze spotkań obyło się 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, czyli Fundacji RC, która razem z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych do rozmowy na temat wzmacniania współpracy międzysektorowej.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Łukasz Samborski, Dyrektor Fundacji RC; Jerzy Boczoń Prezes Fundacji RC; dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG; dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG; dr Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG; Łukasz Bień, Dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG; Bartosz Duraj, koordynator programu „Współpraca z otoczeniem społecznym” CZRUG; Agnieszka Zabłocka, Zastępczyni Dyrektora Departamentu ds. Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Michał Piotrowicz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej a także przedstawiciele i przedstawicielki dziesięciu organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego. W dyskusji poruszono między innymi zagadnienia związane z obszarami współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Fot. Łukasz Bień

Uniwersytet Gdański otwarty na współpracę z NGO

Drugie spotkanie odbyło się 18 grudnia 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zorganizowało je Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG razem z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. W spotkaniu udział wzięli między innymi: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG; dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG,  Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG; prof. dr hab. Michał Harciarek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG, dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG; dr Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG; Łukasz Bień, Dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG;  Bartosz Duraj, koordynator programu „Współpraca z otoczeniem społecznym” CZRUG, przedstawiciele wszystkich instytutów z Wydziału Nauk Społecznych; Maciej Urbanek, Wójt Gminy Pszczółki; Anna Gaj, przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, które dotychczas współpracowały z poszczególnymi instytucjami WNS, a także nowe organizacje, które chciałyby podjąć się współpracy w modelu Science Shop.

Fot. Andrzej Nuckowski

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i poglądów między różnymi organizacjami, co jest kluczowe dla rozwoju efektywnych strategii działania na rzecz społeczności lokalnych – relacjonuje Bartosz Duraj, koordynator spotkań z ramienia CZRUG. – Ważnym aspektem jest również sieciowanie i współpraca w zakresie przygotowywania wspólnych projektów i inicjatyw. Współpraca pomiędzy NGO, środowiskiem akademickim i jednostkami samorządu terytorialnego otwiera drogę do innowacyjnych rozwiązań oraz efektywnego wykorzystania zasobów i wiedzy.

Bartosz Duraj podkreśla, że budowanie sieci kontaktów wymaga wzajemnego wsparcia, a spotkanie było okazją do nawiązania nowych relacji, które mogą przekształcić się w trwałe partnerstwa. Jakie jeszcze korzyści dla uczelni oraz zaproszonych organizacji przyniosły oba spotkania?

Dzięki takim wydarzeniom wzrasta świadomość społeczna na temat działań podejmowanych przez pomorskie NGO oraz Uniwersytet Gdański – dodaje Bartosz Duraj.

Przedstawiciele jednostek publicznych coraz częściej wskazują na duży potencjał organizacji pozarządowych i konieczność nawiązywania współpracy. NGO często zajmują się działaniami, które uzupełniają lub rozszerzają działania publiczne, szczególnie w obszarach, gdzie mechanizmy państwowe są ograniczone lub mniej efektywne. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwala na bardziej kompleksowe rozwiązywanie problemów społecznych.

Uniwersytet Gdański realizującąc trzecią misję uczelni podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Z perspektywy każdego z wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego partnerami społecznymi są bardzo różnorodne organizacje. Staramy się poszukiwać wspólnie przestrzeni do dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami oraz przygotowywać wspólne projekty, organizować praktyki studenckie w organizacjach pozarządowych i wydarzenia popularyzujące sposoby radzenia sobie z ważnymi społecznie wyzwaniami.  – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

 

Udział w projektach Science Shop to szansa również dla studentów – zauważa Łukasz Bień, Dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. – Mogą oni zdobyć praktyczne doświadczenie i rozwinąć umiejętności, które będą przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Ponadto, uczestniczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów społecznych może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w naukę.

Więcej na temat Mariny Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego:

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)