Niespełna trzy tygodnie zostały do końca rekrutacji na studia podyplomowe administrowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Ostatnie wolne miejsca są na kierunkach Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa oraz Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu.

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Uniwersytet Gdański uruchamia trzecią edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa, które są organizowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG. To studia z dużym potencjałem, kształcące kadry dla jednego z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, bezpieczeństwo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w morskiej energetyce wiatrowej.

Oferta studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” jest skierowana do:

 • Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego
 • Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami
 • Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Osób poszukujących możliwości przekwalifikowaniado pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Co wyróżnia nasze studia?

 • To jedyne studia podyplomowe w Polsce, które nastawione są na wzmacnianie kompetencji w sektorze offshore z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 • To studia przyszłości – otwarte na nowoczesne trendy europejskie i światowe w sektorze energetycznym
 • Wzmacniamy coraz bardziej doceniane przez pracodawców kompetencje miękkie potrzebne w sektorze MEW
 • Kształcimy głównie w zakresie: prawa, zarządzania, morskiego planowania przestrzennego i transformacji energetycznej w morskiej energetyce wiatrowej
 • Kreujemy nowe i wzmacniamy istniejące proekologiczne wzorce postępowania i podejścia rozwojowe w morskiej energetyce wiatrowej
 • Morska energetyka wiatrowa w zrównoważonym rozwoju jest w centrum wykładanych zagadnień.

Studia Podyplomowe Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Studia Podyplomowe Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Studia Podyplomowe Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu.

Celem studiów jest równocześnie budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych.

Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas licznych spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich Uczelni, członków Związku Uczelni Fahrenheita. Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach.

Oferta studiów podyplomowych “Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu” jest skierowana do:

 • Pracowników sektora publicznego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w szczególności zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, rozwojem regionalnym oraz odnawialnymi źródłami energii
 • Pracowników przedsiębiorstwz sektorów takich jak: energetyka, transport, rolnictwo, branża spożywcza, konsulting, turystyka
 • Pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoli im efektywniej działać na rzecz ochrony środowiska
 • Osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoje kształcenie w tym zakresie

Program zajęć dydaktycznych został podzielony na sześć modułów:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do problematyki zmiany klimatu
 • Moduł 2: Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu
 • Moduł 3: Inżynieria dla klimatu
 • Moduł 4: Zdrowotne aspekty zmiany klimatu
 • Moduł 5: Seminarium dyplomowe
 • Moduł 6: Wyjazd studyjny