Skąd wziął się pomysł na utworzenie studiów podyplomowych?
Z istoty edukacji nowoczesnej i prorozwojowej – poszukującej dobrych paradygmatów na przyszłość. Od dawna w ujęciu globalnym edukacja jest celem zrównoważonego rozwoju. Utworzenie studiów podyplomowych MEW wynika z potrzeby uczenia się nowych rzeczy. W tym przypadku bezpośrednim impulsem stał się rozwój prawa morskiej energetyki wiatrowej oraz informacje płynące z wielu źródeł o zapotrzebowaniu na kształcenie w zakresie zdobywania czy też rozwijania kompetencji z zakresu MEW.

W jaki sposób studia Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju morska energetyka wiatrowa mogą być przydatne w pracy urzędników administracji publicznej?
W ramach Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG powstał Program Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zamierzeniem tego Programu jest kształcenie ukierunkowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie Narodów Zjednoczonych oraz uruchamianie interdyscyplinarnych tematycznych studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom w zakresie uczenia się, aby zdobywać nowe kompetencje przydatne w pracy na istniejących i nowopowstających stanowiskach, w tym w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. W gminach nadmorskich wiedza z zakresu morskiej energetyki wiatrowej jest wyjątkowo potrzebna tak, jak budowanie świadomości ekologicznej. Ostatnio w przestrzeni publicznej dużo mówi się o zagrożeniach środowiskowych oraz negatywnych skutkach zmian klimatu. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma na celu kształcenie w zakresie wykorzystania dostępnych i kreowania nowych instrumentów minimalizowania zagrożeń oraz wskazywanie ścieżek budowania odporności na niepożądane zmiany.

Dlaczego nowopowstający sektor MEW może być atrakcyjny w kontekście rozwoju kariery absolwentów studiów uniwersyteckich?
Każdy dobrze rokujący nowopowstający sektor jest szansą na rozwój zawodowy w skali indywidualnej, oraz rozwój społeczno-gospodarczy w skali regionu czy też państwa. Sektor MEW wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki opartej na tzw. źródłach odnawialnych. Bez wątpienia dekarbonizacja jest dzisiaj prośrodowiskowym trendem cywilizacyjnym w nurcie zrównoważonego rozwoju w istotnym zakresie bazującym na OZE, a to ma przełożenie na wzrost miejsc pracy, również w nowych profilach zawodowych, jak w przypadku MEW. Potrzebni są m.in. specjaliści z branży budowlano-montażowej pracujący w warunkach morskich oraz odpowiednio wykwalifikowany personel zatrudniony na statkach offshorowych zajmujący się instalacjami morskimi, a także specjaliści MEW zatrudnieni w administracji różnych szczebli.

W jaki sposób Pani dotychczasowe doświadczenia potwierdzają argumenty o tym, że warto pogłębiać społeczne uwarunkowania sektora MEW?
Sektor MEW jest nowopowstającym obszarem polskiej gospodarki morskiej, która stanowi potrzebną i wysoce rozwojową część gospodarki naszego kraju, o czym świadczy chociażby wciąż rosnący potencjał portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Do istotnych korzyści sektora MEW zalicza się powstawanie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowani przedstawiciele reprezentujący różne branże, zaangażowani w realizację projektów offshore już dzisiaj współpracują na wielu poziomach z administracją oraz innymi podmiotami, w tym oczywiście konkurencyjnymi. Aby ta współpraca była korzystna i owocna, ale przede wszystkim efektywna, potrzebne są także odpowiednio rozwinięte tzw. kompetencje miękkie. Zdolność do współpracy i współdziałania wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu sprawnego działania oraz komunikowania się, a także prawa i zarządzania. Z doświadczeń wynikających z funkcjonowania sektorów takich, jak energetyka jądrowa czy też żegluga morska wynika, że to właśnie m.in. zaangażowanie pracowników, ich odpowiednie kompetencje oraz opanowanie sztuki dobrej komunikacji pozwala na osiąganie celów rozwojowych i ograniczenie ryzyka. Korzystanie z tych doświadczeń może się okazać niezwykle cenne dla całego sektora MEW