Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Wydział Ekonomiczny

Wydział oferował indywidualne wsparcie w postaci zawieszenia opłat za studia w szczególnych przypadkach, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie. Pracownicy uczestniczą w działaniach na poziomie lokalnym i regionalnym mających na celu zwalczanie ubóstwa we wszystkich jego wymiarach. Są to: indywidualne dofinansowania dla studentów, akcja Różowa skrzyneczka, udział w pracach dot. modelu wykorzystania obligacji społecznych w Gdańsku “Zadłużeni w obligacjach” (EFS).

Wydział Filologiczny

Pracownicy wydziału uczestniczą w działaniach mających na celu zwalczanie ubóstwa na poziomie lokalnym i samorządowym. Współpraca pracowników z jednostkami lokalnymi (na przykład radami dzielnic) to między innymi pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, pomoc w dowożeniu pożywienia do placówek szpitalnych, czy dostarczanie pożywienia do „lodówek społecznych”.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiony został nowy kierunek “Quantum Information Technology” – nieodpłatne studia stacjonarne II stopnia prowadzone całkowicie w języku angielskim. Brak opłaty za studia sprawia, iż kształcenie jest dostępne także dla osób z krajów o wysokim wskaźniku ubóstwa. W 2021 roku studia rozpoczęły 22 osoby m.in. z Bangladeszu, Nigerii, Indii, Nepalu, Kamerunu i Etiopii. Ponadto, Wydział organizuje nieodpłatne szkoły letnie, dzięki finansowaniu z grantu zewnętrznego (NAWA SPINAKER), w których uczestniczą także studenci z ubogich państw. W 2022 roku zajęcia odbywały się online i wzięli w nich udział studenci m.in. z Bangladeszu, Malezji, Kamerunu, Nigerii, Meksyku, Indii, Azerbejdżanu oraz Kolumbii.

Wydział Oceanografii i Geografii

Społeczność akademicka Wydziału Oceanografii i Geografii przyłącza się do akcji pomocowych dla osób potrzebujących pokazując solidarność i wspierając potrzebujących. Studenci i studentki WOiG aktywnie zachęcali do wzięcia udziału w zbiórkach. Zorganizowano między innymi wydziałową zbiórkę dla osób z Ukrainy. Udało zgromadzić się koce, kurtki, leki, żywność (w tym produkty dla dzieci), środki higieniczne, pieluchy i drobny sprzęt elektroniczny. Podczas akcji Świąteczna Paczka wydział przekazał wsparcie rzeczowe dla Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Wydział Prawa i Administracji

Bezpłatne porady prawne

Studencka Poradnia Prawna to miejsce, które służy nieodpłatną pomocą prawną z zakresu prawa, doskonaląc przy tym proces kształcenia studentów oraz rozwijając poczucie empatii i wrażliwości. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest zainteresowanym osobom fizycznym oraz organizacjom działających w sferze pożytku publicznego, które nie są w stanie pozwolić sobie na pomoc profesjonalnego pełnomocnika ze względu na trudną sytuację materialną.

Projekt badawczy WorkYP

„Working Yet Poor – Pracujący, wciąż biedny” – to projekt badawczy finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcjum projektu tworzy kilka uniwersytetów z Europy w tym Uniwersytet Gdański. Jednym z efektów projektu jest krajowy raport dotyczący przyczyn ubóstwa osób pozostających na rynku pracy. W czerwcu 2021 roku zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Moniki Tomaszewskiej z Katedry Prawa Pracy zorganizował konferencję poświęconą krajowemu raportowi na temat osób zatrudnionych na niestabilnych podstawach prawnych i przez to zagrożonych wykluczeniem i niedostatkiem (tzw. biedni pracujący).

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem

Dr Michał Szypniewski z Katedry Prawa Pracy został powołany na członka Zespołu Eksperckiego do Spraw Strategii Włączania Społecznego przy Komitecie do Spraw Pożytku Publicznego. Do zadań Zespołu należy udzielanie Ministrowi wsparcia eksperckiego m.in. w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem poprzez inwestycje w podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników oraz aktywizację zawodową.

Wydział Zarządzania

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni mające na celu zapewnienie wsparcia dla studentów z rodzin z niskim dochodem, aby umożliwić im ukończenie studiów oraz dla studentów z państw o wysokim wskaźniku ubóstwa.