Cel 10 – Mniej nierówności

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

Podkomitet ds. tożsamości – Identity Subcommittee

Podkomitet funkcjonuje w ramach projektu SEA-EU. Zadania zespołu skupiają się na promowaniu kompetencji językowych, wspieraniu wielokulturowości przez prowadzenia programów kulturowych. Podkomitet jest także łącznikiem pomiędzy studentami i pracownikami, a społeczeństwem poprzez prowadzenie programów społecznych Erasmus, włączając w to wolontariat europejski i stowarzyszenia obywatelskie. W ramach działań zespołu został sporządzony raport „Gender Database”, przeprowadzone międzynarodowe seminarium „SEA-EU Experts Panel Gender Equality Plans Implementation” na temat planów i inicjatyw dotyczących równości płci na uczelni oraz seria podcastów „Diverse vioces”. Zespół jest złożony z ekspertów ze wszystkich uczelni partnerskich SEA-EU.

Observatory for Migration & Human Rights

Jednym z priorytetowych zadań uczelni partnerskich SEA-EU jest problem migracji. W ramach współpracy powstał wielodyscyplinarny zespół SEA-EU Observatory for Migration & Human Rights, który organizuje swoje badania wokół 3 głównych osi: międzynarodowej polityki UE wpływającej na migracje, migrantów i praw człowieka oraz kryzysu zarządzania UE w dziedzinie migracji. Zespół jest złożony z ekspertów ze wszystkich uczelni partnerskich SEA-EU.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział aktywnie przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji i infrastruktury dla wszystkich osób, niezależnie od ich statusu niepełnosprawności. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie obejmują:

Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

W budynku Instytutu Biotechnologii Interdyscyplinarnego istnieje pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępne są windy, toalety oraz miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Zapewnienie tych udogodnień ma na celu eliminację barier architektonicznych i ułatwienie korzystania z infrastruktury wydziału osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zakup sprzętu ewakuacyjnego:

Wydział zakupił sprzęt ewakuacyjny dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom z niepełnosprawnościami w przypadku ewakuacji budynku.

Wyposażenie w sprzęt dla studentów z niepełnosprawnością:

Budynek został wyposażony w komplet monitorów ekranowych wraz z projektorami, aby zapewnić odpowiednie narzędzia naukowe dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. To działanie ma na celu umożliwienie dostępu do edukacji na równych warunkach dla wszystkich studentów. Ponadto na Wydziale dostępne są tablety z aplikacją do tłumaczeń języka migowego.

Wsparcie indywidualne dla studentów:

Wydział wyznaczył tutorów, którzy oferują indywidualne wsparcie edukacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami. Działanie to ma na celu zapewnienie dodatkowej pomocy i dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb każdego studenta.

Wydział Biologii

Na Wydziale Biologii działają pełnomocnicy ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Ponadto wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w płaskie, bezprogowe powierzchnie, szerokie drzwi, windy. Strona wydziału może być wyświetlana w formacie dostosowanym dla osób słabowidzących.

Wydział Biologii przygotowuje rekomendacje dla każdego studenta zgłaszającego potrzebę dostosowania warunków nauki do swoich ograniczeń. Informacja ta jest następnie przesyłana wszystkim prowadzącym zajęcia. Obejmują one między innymi wyznaczenie asystenta i wytyczne przygotowania materiałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dla pracowników wydziału dostępne są szkolenia z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Wydział Chemii

Wydział zapewnia szereg ułatwień dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy, w salach wykładowych są miejsca na wózki inwalidzkie. W każdym skrzydle rozlokowane są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, udziela wsparcia i pomocy w załatwianiu różnych formalności związanych ze studiowaniem na Wydziale Chemii, porad związanych z trybem studiów, jak również pomaga w pozyskiwaniu stypendiów dla osób z niepełnosprawnością.

Wydział Ekonomiczny

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przy głównych wejściach do budynku można skorzystać z ramp wjazdowych oraz specjalistycznych wind. W budynku znajdują się również aule i pomieszczenia dydaktyczne oraz toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do klas, pokoi czy gabinetów są oznakowane językiem Braille`a. Na Wydziale prowadzone są formy pracy indywidualnej, m.in. tutoring, został także wprowadzony przedmiot do wyboru „Ekonomia w tutoringu” dla studentów wybitnie uzdolnionych oraz innych potrzebujących indywidualnej pracy w ustalonym zakresie, tempie i formie. Jest to także bardzo dogodna oferta dla studentów z niepełnosprawnościami.

Wydział Filologiczny

Budynki Wydziału Filologicznego są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. W każdym instytucie został powołany rzecznik ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Historyczny

Wydział posiada politykę przeciwdziałającą dyskryminacji i prześladowaniom, co jest jasno zapisane w jego Strategii. WH kultywuje i rozwija tradycje oraz wartości akademickie, a także wdraża dobre praktyki w nauce i nauczaniu. Tworząc wiedzę i umacniając wspólnotę akademicką wydział w pełni uznaje fundamentalne wartości życia akademickiego, oparte o prawdę, tolerancję, wolność słowa i sumienia, wolność nauczania, wolność badań naukowych, wolność twórczości artystycznej, sprawiedliwość oraz równość i odpowiedzialność za innych. Wszelkie formy dyskryminacji na WH UG są niedopuszczalne.

Ułatwienia dostępu

Budynek wydziału zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami: dostępność sal wykładowych, windy i podjazdy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wydział posiada również tutorów i oferuje wsparcie indywidualnie podchodząc do różnego rodzaju potrzeb zgłaszanych przez członków społeczności.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Nauk Społecznych

Ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Wydziału Nauk Społecznych dedykowane jest 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, naprzeciwko wejścia głównego z obniżonym krawężnikiem. Budynek posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku dostosowane jest dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W budynku można korzystać z wind z informacją głosową oraz okienkami komunikacyjnymi działającymi w paśmie podczerwieni dla wózków inwalidzkich sterowanych pilotem. Dodatkowo w budynku znajdują się szyny komunikacyjne dla osób niewidomych. Na drzwiach we wszystkich pomieszczeniach znajdują się tabliczki informacyjne z napisami w alfabecie Braille’a. na Wydziale nauk Społecznych znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz dwa wózki elektryczne (zasilane akumulatorem). W budynku w 2021 roku został zamontowany system TOTUPOINT – udźwiękowienie i deskrypcja punktów w przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej (komunikat dźwiękowy w aplikacji na smartfonie).

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami w tym specjalne windy.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W Czytelni Specjalistycznej znajduje się powiększalnik stacjonarny I-see HD dla osób słabo widzących. Czytelnia wyposażona jest też w dostępne stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie powiększające Magic oraz program udźwiękawiający Jaws. W budynku znajdują się dwie windy wyposażone w udźwiękowienie oraz oznaczenia brajlowskie. Windy są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sale wykładowe i pozostałe pomieszczenia są wyposażone w tabliczki z oznaczeniem brajlowskim. WPiA dysponuje systemem do tłumaczeń symultanicznych, które są transmitowane poprzez nadajnik i system FM. System ten może być podłączony na aulach i audytoriach. W zasobach wydziału znajdują się 4 kompletne zestawy wspomagające słyszenie tj. mikrofon do klapy marynarki wykładowcy, słuchawki dla studenta, płatek indukcyjny do podpięcia do aparatu słuchowego.

Wydział Zarządzania

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku można skorzystać z wind. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wydział ściśle współpracuje z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Pełnomocnikiem Dziekana ds. osób z niepełnosprawnością jest Agnieszka Dormanowska.