Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Wydział Biologii

Stacja Badań Wędrówek Ptaków UG udostępnia wyniki monitoringu ptaków wędrownych, które są wskaźnikami zmian klimatu. SBWP współpracuje też z Fundacją Akcja Bałtycka przy projektach edukacyjnych informujących lokalne społeczności między innymi o tym, jak ptaki reagują na zmiany klimatu i jak można im pomóc się do nich przystosować.

Pracownicy Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców uczestniczą w badaniach monitoringowych ptaków morskich na akwenach przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych.

Wydział Ekonomiczny

Wydział realizuje kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej dotyczące zagrożeń ze zmianą klimatu, łagodzeniem i ograniczaniem ich skutków. Są to między innymi debaty oksfordzkie o tematyce zrównoważonego rozwoju stanowiące istotny element edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i otoczenia uniwersytetu. Na WE corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Hasłem przewodnim wydarzenia jest sprawiedliwość klimatyczna i dostarczanie sprawiedliwych, integrujących i zrównoważonych rozwiązań ludziom, którzy cierpią z powodu skutków kryzysu klimatycznego. Tradycją wydziału jest też organizowanie Dnia Zrównoważonego Rozwoju w UG. Celem jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów (np. Kropla H2O = życie na Planecie) promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej. Działanie ma zasięg ogólnoeuropejski.

Wydział Filologiczny

W czerwcu 2021 roku dzięki interwencji dr hab. Moniki Rzeczyckiej, prof. UG, z Wydziału Filologicznego wstrzymano wycinkę 14 zdrowych 60-letnich klonów, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Al. Legionów 11 w Gdańsku. Zdrowe drzewa miały zostać wycięte w związku z planami modyfikacji boiska do piłki nożnej. Profesor wystąpiła nie tylko jako mieszkanka Wrzeszcza, ale przede wszystkim jako profesor UG, poruszając opinię publiczną i władze Gdańska w tej sprawie. Zgodę na wycinkę wstrzymano. Drzewa nadal rosną i pełnią swoją ważną funkcję wobec środowiska przyrodniczo-kulturowego. Ta akcja przyczyniła się do założenia w 2022 roku Stowarzyszenia “Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza”, którego członkami są m.in. profesorowie z Wydziału Filologicznego UG i innych jednostek, w tym także JM Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Wydział Filologiczny dąży do zminimalizowania papierowego obiegu dokumentów, prace dyplomowe składane są tylko w formie elektronicznej.

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona internetowa prowadzona przez pracowników wydziału „Kąpieliska 2022” poświęcona była informacjom dotyczącym wczesnego ostrzegania przed skutkami występowania toksycznych zakwitów w wodach przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. To przykład działań edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej dotyczących zmiany klimatu.

Warsztaty i zajęcia praktyczne

Dr Anna Toruńska-Sitarz zorganizowała Warsztaty dla klasy 0 i III I Podstawowej Szkoły Społecznej w Gdańsku – wykład w formie dyskusji oraz zajęcia praktyczne z mikroskopami. Tematyka zajęć związana była z zakwitami sinic, wpływem klimatu na ich występowanie, niebezpieczeństwami, które niosą zakwity, oraz praktycznymi możliwościami wykorzystania sinic.

Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Wydziału informują i wspierają władze lokalne lub regionalne we wczesnym ostrzeganiu i monitorowaniu lokalnych katastrof/ryzyka związanego ze współczesną zmianą klimatu. Dr Justyna Kobos współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Współpraca obejmuje pomoc merytoryczną dotyczącą przyczyn i skutków występowania toksycznych gatunków sinic i glonów. Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej WOiG UG, wykonała ekspertyzę próbek z rzeki Odry, która potwierdziła obecność Prymnesium parvum, tzw. „złotych alg” w rzece. Dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG jest kierownikiem zadań realizowanych na UG projektu PROZA (Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery). Ponadto pracownicy wydziału wykonują w sezonie letnim ekspertyzy jakości wody w kąpieliskach gdyńskich pod kątem występowania toksycznych cyjanobakterii oraz zawartości toksym sinicowych. Ekspertyzy są wysyłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.

Wydział Prawa i Administracji

W maju 2022 roku na wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja “Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów” organizowana przez Instytut Metropolitalny, WPiA UG oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

GOOD LIGHT LAW

Zanieczyszczenie światłem sztucznym nie jest nowym zjawiskiem, jednak nie zostało jeszcze dostatecznie utrwalone w świadomości społecznej. Chodzi o nadmierne lub uciążliwe, źle ukierunkowane sztuczne światło. Badania nad prawnymi i administracyjnymi aspektami przeciwdziałania zanieczyszczeniom światłem sztucznym prowadzi, w ramach autorskiego projektu „GOOD LIGHT LAW” przy Instytucie Metropolitalnym dr Katarzyna Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego.

Wydział Zarządzania

Dr Joanna Próchniak jest uczestniczką wspierającą projekt Chapter Zero Poland realizowany przez Forum odpowiedzialnego biznesu ze wsparciem merytorycznym Deloitte. Inicjatywa ma promować i wspierać przyjęcie zasad skutecznego zarządzania klimatem.

Dr Krzysztof Szczepaniak, adiunkt Katedry Inwestycji i Nieruchomości, pełni od 2022 r. funkcję dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Został powołany do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zadaniem Forum jest próba rozwiązania najbardziej istotnych problemów miasta dotyczących globalnych zmian zachodzących w środowisku, a rolą naukowców jest to, by zaproponować władzom Gdańska najbardziej odpowiednie rozwiązania.