Cel 14 - Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

MOOC

W ramach SEA-EU utworzono internetową platformę MOOCs, na której znaleźć można szereg kursów edukacyjnych poświęconych zrównoważonemu wykorzystywaniu oceanów. Kursy są skierowane głównie do studentów studiów licencjackich i ich wykładowców, ale z oferty mogą także skorzystać wszyscy zainteresowani taką tematyką.

Webinaria Blue Talks

Cykl międzynarodowych webinariów promował temat błękitnej gospodarki. Wśród zagadnień omawianych przez ekspertów był przemysł i sektory związane z oceanami, morzami i wybrzeżami takie jak rybołówstwo, akwakultura, turystyka przybrzeżna, transport morski, działalność portowa i przemysł stoczniowy. W roli prelegentów występowali eksperci z uczelni SEAEU oraz instytucji partnerskich. Wydarzenie było otwarte dla publiczności.

EuroSea

12 studentów z uczelni partnerskich SEA-EU miało okazję uczestniczyć w EuroSea Annual Meeting 2022 w Kadyksie. EuroSea to innowacyjna inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu ulepszanie i integrowanie europejskiego systemu obserwacji oraz prognozowanie zmian zachodzących w oceanach.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział oferuje programy edukacyjne dotyczące ekosystemów morskich.

Wydział Biologii

Wydział wspiera i organizuje wydarzenia mające na celu promowanie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów, mórz i zasobów morskich.

Wydział Chemii

Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG w latach 2020-2024 – w zespole Ekspertów ds. Ochrony Środowiska Morskiego, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN.

Wydział Ekonomiczny

Naukowcy Wydziału Ekonomicznego podejmują się badań oraz działań edukacyjnych wspierających ochronę ekosystemów morskich. Współpraca z instytucjami badawczymi owocuje zdobywaniem doświadczenia w projektach międzynarodowych. Pracownicy WE byli zaangażowani w kierowanie Pakietem Roboczym w międzynarodowym projekcie NCBiR (JPI Food Processing for Health) w ramach JPI UE: Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic products, są autorami monografii o tematyce morskiej, np. „Światowa Gospodarka Rybna”, organizowali prelekcje, np. „Czy nasza przyszłość związana jest z dnem oceanów?” w ramach kawiarni naukowych („Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” – wykład dotyczące wyścigu po zasoby oceaniczne).

Wydział Historyczny

Od 2018 do końca 2022 roku Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz partnerami z Polski, Dani oraz Szwecji – Muzeum Gdańska, Muzeum Bornholmu, Uniwersytetem w Aarhus oraz Uniwersytetem w Lund – realizował projekt dotyczący dziedzictwa regionu Morza Bałtyckiego oraz archeoturystyki. Założenia projektu były realizowane poprzez badania naukowe oraz towarzyszące im różne działania kulturalno-edukacyjne prowadzone wspólnie przez partnerów, a mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej archeologicznego dziedzictwa regionu i promocję archeoturystki. Projekt miał dwa filary. Pierwszym z nich są wysokiej jakości interdyscyplinarne, międzynarodowe badania naukowe prowadzone wspólnie przez jednostki uniwersyteckie oraz muzealne uczestniczące w projekcie. Drugim natomiast działania i inicjatywy kulturalno-edukacyjne towarzyszące prowadzonym badaniom archeologicznym (webinary, wykłady otwarte, wystawy, dni otwarte, warsztaty, festiwale, gry planszowe i VR, sieć centów archeologicznych) pozwalające na wypracowanie nowego sposobu promowania wspólnego dziedzictwa archeologicznego, zwiększenie ruchu i wydłużenie sezonu turystycznego w regionie oraz stworzenie nowej marki  – zrównoważonej zielonej i niebieskiej archeoturystyki.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział prowadzi badania mające na celu zaproponowanie nowych wskaźników stanu zanieczyszczeń środowiska morskiego opartego na parametrach architektury, biomorfologii oraz własności fotosyntetycznych kolonii biowarstw mikroorganizmów pokrywających podłoża zanurzonych w toni ciał stałych uzyskanych przez zastosowanie mikroskopii konfokalnej i spektroskopii fotoakustycznej.

Wydział Oceanografii i Geografii

AquaVIP

W ramach projektu AquaVIP (Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku) opracowano szereg materiałów edukacyjnych dedykowanych innowacyjnej akwakulturze, obejmujących między innymi materiały audiowizualne (dotyczące innowacyjnej akwakultury, promocji akwakultury i kariery w akwakulturze, materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami prelegentów oraz uczestników Szkoły Letniej “Akwakultura – obiecujące rozwiązania technologiczne dla regionu Południowego Bałtyku: RAS – krewetki – akwaponika.

Bałtyk dla wszystkich

Pracownicy wydziału wzięli udział w opracowaniu raportu „Bałtyk dla wszystkich” przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland. Prof. dr hab. Monika Normant-Saremba jest autorką części poświęconej gatunkom inwazyjnym w Morzu Bałtyckim i ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju. Mgr Hanna Łądkowska i mgr Barbara Dmochowska opisały w raporcie możliwości rozwoju innowacyjnej i zrównoważonej marikultury w Morzu Bałtyckim.

Badania stanu Morza Bałtyckiego

Wszechstronne badania Morza Bałtyckiego, jego zasobów i procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych w nim zachodzących prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim głównie w Instytucie Oceanografii. W tym celu wykorzystywana jest nowa jednostka pływająca, katamaran R/V Oceanograf, a także nowoczesne urządzenia pomiarowe będące na wyposażeniu statku oraz pracowni naukowych Instytutu Oceanografii. Badania prowadzone w ramach krajowych i zagranicznych grantów mają na celu ocenę obecnego stanu Morza Bałtyckiego i jego zasobów oraz prognozowanie zmian. Badane są też nowe możliwości zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów Bałtyku.

Wydział Prawa i Administracji

SEAPLANSPACE

„SEAPLANSPACE – Instrumenty morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem” to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020. Kierownikiem projektu była dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego.  Jednym z osiągnięć projektu SEAPLANSPACE był kompletny, bezpłatny i certyfikowany 20-godzinny kurs morskiego planowania przestrzennego.

Wydział Zarządzania

Wydział wspiera i organizuje wydarzenia mające na celu promowanie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów, mórz i zasobów morskich.