Cel 15 - Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Wydział Biologii

Stacja Badań Wędrówek Ptaków prowadzi monitoring ptaków wędrownych – większość z nich jest prawnie chroniona, a część znajduje się też na Czerwonej Liście IUCN.

SBWP w ramach badań, współpracuje z odpowiednimi urzędami oraz z otoczeniem gospodarczym dla utrzymania warunków środowiska w tym różnorodności ptaków w ekosystemach nadmorskich.

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców współpracuje z Lasami Państwowymi, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska przekazując wyniki badań nad ssakami i ptakami w ekosystemach nadmorskich. Informacje te służą planowaniu zabiegów ochronnych w rezerwatach obejmujących ekosystemy nadmorskie.

Wydział Ekonomiczny

Na wydziale prowadzone są badania dotyczące żeglugi śródlądowej i transportu morskiego oraz drogowego, które uwzględnią ochronę ekosystemów i ich różnorodność. W badaniach podkreślana jest koniczność redukcji śladu węglowego, minimalnej ingerencji w środowiska podczas rozbudowywania infrastruktury i modernizacji sieci transportowych.

Na WE poświęca się wiele uwagi kwestiom zrównoważonej mobilności turystycznej. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w dużych miastach, które przed wybuchem pandemii odnotowały znaczny wzrost liczby odwiedzających. Opracowano m.in. studium przypadku, którego celem było zbadanie, w jaki sposób turyści zagraniczni poruszają się w Trójmieście. W Trójmieście wszystkie główne atrakcje i obiekty turystyczne są rozproszone na dużym obszarze, co sprawia, że jest ono szczególnie dobrze przystosowane do badania wzorców mobilności odwiedzających i artykułowania rekomendacji dot. ochrony środowiska, ekosystemu i redukcji śladu węglowego.

Wydział Filologiczny

Wydział współpracuje z lokalnymi społecznościami na rzecz ochrony środowiska. W maju 2022 roku jedno z wydarzeń zaplanowanych przez lokalną grupę aktywistyczną Zielone Ogniwo podczas Gdańskiego Tygodnia Praw Zwierząt zostało zorganizowanie na Wydziale Filologicznym. W debacie “Etyczny wymiar praw zwierząt” wzięli udział między innymi naukowcy oraz absolwenci UG.

Wydział Oceanografii i Geografii

Pracownicy podejmują działania: mające na celu wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru gatunków docelowych i aktualizacji listy bałtyckich Target Species w sprawie przyznawania zwolnień na mocy Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM); działania mające na celu opracowanie zharmonizowanego wdrożenia wytycznych IMO dotyczących biofoulingu wraz ewentualnymi przyszłymi zmianami ograniczającymi rozprzestrzeniania się nierodzimych organizmów poroślowych (biofoulingu) w Morzu Bałtyckim.

JEG NIS

Badaczki z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, dr Joanna Hegele-Drywa i prof. dr hab. Monika Normant-Saremba, zostały nominowane do grupy ekspertów ds. gatunków nierodzimych OSPAR/HELCOM Joint Expert Group on Non-Indigenous Species (JEG NIS). W skład grupy wchodzą przedstawiciele państw Północno-Wschodniego Atlantyku (OSPAR) oraz Morza Bałtyckiego (HELCOM), reprezentujący zarówno administrację rządową, jak środowisko naukowe. Głównym zadaniem grupy w ciągu najbliższych trzech lat pracy będzie opracowanie wspólnego, dla regionów OSPAR i HELCOM, wskaźnika do oceny stanu środowiska uwzględniającego nowo introdukowane gatunki oraz stworzenie wspólnej bazy danych, zawierającej m.in. informacje na temat ich rozprzestrzenienia w wyżej wymienionych regionach.