Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

W ofercie SEA-EU pojawił się kurs online z międzynarodowego prawa migracyjnego organizowany przez Uniwersytet Maltański. Do udziału zaproszeni zostali studenci, którzy chcą zrozumieć mechanizmy regulujące obowiązki i prawa migrantów z uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy. Podczas spotkań zostały poruszone tematy m.in. bezpaństwowości, migracji przymusowej i dobrowolnej oraz nielegalnych działalności.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział przyczynia się do budowania pokojowych społeczności opartych na zasadach sprawiedliwości oraz wspierania silnych instytucji, które są kluczowe dla stabilności społecznej i rozwoju społecznego Działania w tym zakresie obejmują:

Edukację w zakresie tworzenia polityk publicznych:

Oferuje studentom zajęcia, które rozwijają ich umiejętności w odpowiedzialnym tworzeniu polityk publicznych, w tym zarządzanie projektami, etykę w biotechnologii oraz przygotowanie do pracy w różnorodnych zespołach. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych i kształtowania polityk publicznych.

Współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi:

Pracownicy Wydziału angażują się we współpracę z władzami na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym i krajowym), zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania, rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych. Działania te mają na celu promowanie sprawiedliwości społecznej, efektywnego funkcjonowania instytucji publicznych oraz tworzenia spójnych i skutecznych ram prawnych.

Wydział Chemii

Pracownicy wydziału współpracują z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych. Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG była jednym z ekspertów opiniujących „Raport Odziaływania na Środowisko przygotowanego w ramach przygotowań do budowy elektrowni jądrowej” na prośbę Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Prof. dr hab. Tomasz Puzyn jest ekspertem w Komisji Europejskiej w ramach “Advanced materials 2030 Initiative” w kontekście zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz członkiem konsorcjum w ramach projektu „The European Partnership for the Assesment of Risk from Chemicals” o strategicznym znaczeniu dla ochrony zdrowia przed wpływem substancji chemicznych.

Wydział Ekonomiczny

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając swoje eksperckie wsparcie i dostarczając wyniki badań. Pracownicy naukowi wydziału są członkami i lub zasiadają w gremiach między innymi: Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska, Rady Ekspertów ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przy Ministrze Infrastruktury.

Ponadto wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Biznes i technologia ekologiczna, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology. Dzięki temu wydział buduje potencjał osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk społecznych, w zakresie gospodarki przestrzennej, polityki mobilności, przestrzennego zagospodarowania polskich obszarów morskich, administracji publicznej. Absolwenci otrzymują kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania rynku, zarządzania finansowego, logistycznego oraz operacyjnego.

Wydział Filologiczny

Prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i prof. dr hab. Stefan Chwin są reprezentantami Wydziału Filologicznego UG w Radzie Kultury Gdańskiej, która jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym. Członkami Rady są szczególnie zaangażowani aktywiści, artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele szeroko rozumianych środowisk twórczych i mediów działających na terenie Gdańska. Rada spotyka się, żeby dzielić się doświadczeniem, nawiązywać współpracę, analizować i opiniować kierunki rozwoju kultury w naszym mieście.

Wydział Historyczny

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk oraz poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych.  W grudniu 2021 roku dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG została powołana do Zespołu Sterującego w Programie “Kultura ludowa i tradycyjna 2022”. Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG brała udział w pracach Komitetu Badań nad Migracjami PAN w kadencji 2019-2022. Prof. dr hab. Igor Hałagida prowadzi prace badawcze przyczyniające się do zmiany w relacjach dwustronnych polsko-ukraińskich.

Wydział Nauk Społecznych

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając ekspercie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych oraz dostarczając wyniki badań. Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG jest członkinią Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej oraz koordynatorem wiodący grupy roboczej 5 „Edukacja społeczna”, powołanej w celu realizacji założeń Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dr Barbara Kijewska jest ekspertką Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Pomorski oraz pełnomocniczką Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński jest ekspertem Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także członkiem Pomorskiego Forum Terytorialnego (ustawowo powołane ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie polityki regionalnej).

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych jest naukową jednostką badawczą działającą przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zajmującą się analizą zjawisk i procesów społecznych. Pracownia realizuje zarówno projekty badawcze wynikające z programów naukowych Uniwersytetu, jak również prowadzi działalność ukierunkowaną na obsługę podmiotów zewnętrznych. Prowadzi badania sondażowe w różnych środowiskach społecznych – grupach zawodowych, regionach, miastach. Odbiorcami usług są jednostki administracji państwowej i samorządowej, instytucje, organizacje społeczne, a także przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Pracownia ma w swoim dorobku ponad 200 zrealizowanych badań.

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział podnosi kwalifikacje, prowadzi kształcenie i buduje potencjał osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk publicznych odnośnie do zmiany klimatu. Pracownicy wydziału w 2022 roku uczestniczyli między innymi w społecznych międzynarodowych konsultacjach dotyczących przeglądu Ramowej Dyrektywy Wodnej w sprawie jakości wody na kąpieliskach oraz w warsztatach online „Workshop on the review of the Bathing Water Directive (2006/7/EC) – Impact Assessment”.

Studia podyplomowe

Na Uniwersytecie Gdańskim uruchomiono nabór na studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu pod patronatem Uczelni Fahrenheita, którymi administruje Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Kierownikiem studiów jest dr Mirosława Malinowska z Katedry Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu.

Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy wydziału współpracują z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii, aktów prawnych. Naukowcy WPiA uczestniczą między innymi w następujących gremiach: Komitet Polityki Naukowej (przewodniczącą jest dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG), zespół ekspertów opracowujący aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej, Zespół ds. Kobiet (organ doradczy Marszałka Województwa Pomorskiego), Pomorska Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Malborku.

Motiv-Action

Na wydziale podejmowane są badania obejmujące problemy polityk publicznych. Europejski Projekt Motiv-Action (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways), w ramach programu Erasmus+ Sport ma na celu stworzenie platformy raportowania nieuczciwości w sporcie profesjonalnym. Projekt kierowany jest przede wszystkim do sportowców, trenerów, organizatorów zawodów. Będzie również oparty na krajowych politykach ochrony sygnalistów. Projekt jest realizowany we współpracy z szeregiem instytucji publicznych, ministerstw oraz organizacji sportowych w takich krajach jak Francja, Bułgaria, Cypr, Gruzja, Portugalia, Grecja, Holandia. W Polsce uczestnikiem projektu będzie również Ministerstwo Sportu. Liderem projektu jest francuskie Autorité Nationale Des Jeux (ANJ).

Wydział Zarządzania

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie: opiniowania i rekomendowania polityk, strategii, aktów prawnych poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych oraz dostarczając wyniki badań.  Do aktywnych osób w tym zakresie zaliczają się:

  • dr hab. Małgorzata Wiśniewska bierze udział w opiniowaniu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
  • Dr Joanna Próchniak brała udział w konsultacjach publicznych propozycji standardów raportowania pozafinansowego w UE w ramach prac EFRAG nad standardami raportowania do propozycji nowej dyrektywy CSRD.
  • dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz i mgr Piotr Sycz przygotowali (poprzez Univentum wraz z IBERIS) „Ekspertyzę dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2022 r.

W czerwcu 2022 r. na Wydziale Zarządzania obradowała Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF), w skład której wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z dwudziestu największych uniwersytetów klasycznych w Polsce. UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W części obrad uczestniczyli dodatkowo dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

W listopadzie 2021 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Tematem posiedzenia były „Problemy zarządzania nieruchomościami gmin”.