Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

MAKEATHON 2021

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych studenckich pomysłów na wprowadzenie celów zrównoważonego rozwoju na kampusach uniwersyteckich SEA-EU. Do inicjatywy mogli przystąpić studenci wszystkich kierunków i poziomów studiów. Rezultatem końcowym miał być prototyp (wersja elektroniczna lub fizyczna) rozwiązania, produktu czy usługi. Najlepsze zespoły wzięły udział w wielkim finale, który odbył się na Uniwersytecie w Splicie w listopadzie 2021 roku.

Sport & Solidarity

Wiosną 2021 roku w ramach wydarzenia skierowanego między innymi do społeczności Trójmiasta została zorganizowana wideokonferencja TheEuropean SEA-EU Day „Sport&Solidarity”. Podczas wydarzenia studenci zaprezentowali morską historię i kulturę regionu Dolnej Bretanii, który znany jest także z popularności sportów wodnych. Jednym z motywów przewodnich spotkania był również temat sportowej integracji społecznej. Drugą częścią sportowego tygodnia była impreza integracyjna Cooking Experience skierowana do studentów UG. Sześciu partnerów Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU zorganizowało wspólne doświadczenie kulinarne z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju. Ideą tego działania było rozbudzenie ciekawości studentów co do różnorodności europejskiego jedzenia oraz pokazania jak to co jemy wpływa na nasze zdrowie, gospodarkę i środowisko. Na każdym uniwersytecie partnerskim odbyły się lokalne konkursy, które miały na celu wybranie najlepszych przepisów odzwierciedlających lokalną kuchnię i zaprezentowanie „zrównoważonego rozwoju na talerzu europejskiego studenta”.

Semester Topic on Sustainability

Studenci wszystkich uczelni SEA-EU podczas roku akademickiego 2020/2021 mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnych kursach online, których motywem przewodnim był zrównoważony rozwój. Wśród tematów pojawiły się między innymi “Sea and marine environment protection”, “Green biotechnology and intelligent mariculture”, “Protection of the Antarctic marine ecosystem by the appropriate management”.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział wspiera rozwój partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez kształcenie studentów w zakresie kluczowych zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem oraz promowanie odpowiedzialności i świadomości w kontekście prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Inicjatywy wspierające ten cel to:

Zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju:

Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem. Przedmioty te weryfikują, czy studenci osiągnęli zamierzone efekty uczenia się związane z problematyką zrównoważonego rozwoju, co obejmuje zarówno aspekty nauk społecznych i humanistycznych, jak i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie jako obywatele, pracownicy czy przedsiębiorcy.

Podstawy odpowiedzialności w prowadzeniu badań naukowych:

Jednym z tematów poruszanych na zajęciach jest odpowiedzialność w prowadzeniu badań naukowych, co obejmuje świadomość i zrozumienie zagrożeń, dylematów etycznych oraz znaczenia własności intelektualnej związanych z prowadzeniem badań naukowych. Działa to w kierunku promowania etycznego i zrównoważonego podejścia do nauki i innowacji.

Świadomość technologicznych wyzwań i możliwości:

Studenci zdobywają również wiedzę na temat zagrożeń i możliwości związanych z używaniem zaawansowanych technologii, w tym biotechnologii. Rozumienie tych kwestii umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji w kontekście ich pracy naukowej i zawodowej oraz ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Wydział Chemii

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów – projekt „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” i organizowane w ramach projektu: Cykl spotkań kawiarni naukowych, Dni Zrównoważonego Rozwoju, konkurs dla młodzieży „I Ty możesz zostać wykładowcą”, debaty oksfordzkie, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, konferencje Chemia-Biznes-Środowisko”. Katedra Analizy Środowiska oraz Katedra Technologii Środowiska prowadzą zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Wydział Ekonomiczny

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów. Pracownicy między innymi Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Chemii to członkowie Komitetu projektu „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka (2020-2022) współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Obejmował on upowszechnianie i popularyzację nauki, w tym organizację kawiarni naukowych, konkursów na najlepszą prezentację, interdyscyplinarnych konferencji studenckich, debat oksfordzkich. Dr Magdalena Markiewicz stworzyła nowy turniej debat oksfordzkich dla szkół średnich, o tematyce społecznej odpowiedzialności nauki, obejmujący zagadnienia ekonomii i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano rozszerzenie współpracy w zakresie debat ekonomicznych. Elementem projektu było wprowadzenie warsztatów dla młodzieży, stworzenie platformy szerzenia wiedzy dzięki kawiarniom naukowym. W ramach kawiarni naukowych w latach 2020-2021 poruszane były tematy odzwierciedlające obszary zainteresowań badaczy i dydaktyków ze wszystkich wydziałów UG. 2-krotnie organizowano Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich o zrównoważonym rozwoju z udziałem studentów, uczniów i ich rodziców. W ramach działań projektowych odbył się konkurs „I Ty możesz zostać wykładowcą” na najlepszą prezentację w obszarze nauk ekonomicznych. Pracownicy wydziału czynnie biorą udział w organizowanych Dniach Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim, których inicjatorką jest dr hab. Barbara Pawłowska z WE UG.

Wydział Filologiczny

Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Wszystkie instytuty prowadzą przedmioty, które w różnym stopniu obejmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Wydział Historyczny

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. W ramach współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego powstał wywiad wideo z dr hab. Anną Mazurkiewicz, prof. UG na temat ruchów migracyjnych. Profesor była także zaangażowana w organizację warsztatów dotyczących Civic Engagement – edukacji kładącej nacisk na zaangażowanie społeczne (działania w ramach pracowni Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych). Wydział oferuje też zajęcia, w tym przedmioty obowiązkowe, obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Wydział Nauk Społecznych

Wydział prowadzi zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju między innymi na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe: „Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju”, „Polityka ekologiczna”.

TOWNSHIP

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Projekt „TOWNSHIP w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (Program NAVA SPIKANAKER) koncertuje się na zwiększeniu zainteresowania ofertą kształcenia w UG zagranicznych studentów i doktorantów oraz stworzeniu oferty kształcenia w języku angielskim dającej wiedzę i narzędzia w kierunku kształtowania zrównoważonych miast i społeczności z wykorzystaniem narzędzi on-line i blended learning. Celem projektu jest także wykreowanie popytu na studia w języku angielskim na Wydziale Nauk Społecznych UG z zakresu Urban Studies. Kierownikiem projektu jest dr Grażyna Chaberek.

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów, między innymi w ramach przedmiotów obowiązkowych takich jak Przyrodnicze zjawiska ekstremalne na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją.

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego organizują otwarte spotkania naukowe. Jednym z tematów wykładów był: „Ryby a eutrofizacja – ocena stanu/potencjału ekologicznego wód na podstawie ichtiofauny”.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział oferuje zajęcia, w tym przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, a także seminaria i warsztaty, obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju, między innymi: prawo zarządzania środowiskiem, ekoprawo, przestępczość w ochronie środowiska, prawo klimatyczne, czy prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

Wydział Zarządzania

Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju między innymi: Trendy i zagrożenia w konsumpcji żywności, ABS odpowiedzialności społecznej, Etyka biznesu. Wydział realizuje działania edukacyjne obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju skierowane do społeczności lokalnej. Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG wygłosiła wykład „Zrównoważony rozwój w ekosystemie miejskim” podczas Kongresu Biznes Przyszłości zorganizowanego w Gdańsku, w maju 2021 r.