Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

European Solidarity Corps – wolontariat w Breście

Studenci UG mieli możliwość wzięcia udziału w 9 miesięcznym programie wolontariatu w Breście w ramach European Solidarity Corps. Dział Studiów i Spraw Studenckich Uniwersytetu Zachodniej Bretanii poszukiwał osoby odpowiedzialnej za współpracę z zagranicznymi studentami przyjeżdżającymi do Brestu. Zadaniem wolontariusza była promocja działań biura wśród społeczności UBO oraz organizacja wydarzeń kulturalnych oraz dodatkowych inicjatyw.

Bieg charytatywny „La Solidaire de Brest”

Pracownicy i studenci UG pokonali dystans równy trasie z Gdańska do Porto by wspomóc charytatywne wydarzenie organizowane przez studentów z Uniwersytetu w Brest. Biegowa impreza integracyjna „La Solidaire de Brest” jest coroczną inicjatywą Uniwersytetu Zachodniej Bretanii, której celem było zachęcenie społeczności miast partnerskich do aktywności sportowej. Każdy z uczestników musiał zarejestrować swój udział na specjalnej platformie i w dniach 12-17 kwietnia pokonać jak największy dystans biegnąc, maszerując czy jadąc na rowerze. Dochód z charytatywnego biegu został przeznaczony na organizacje charytatywne.

Międzynarodowe Centrum Badań Nad Szczepionkami

Popularyzacja wiedzy o terapiach przeciwnowotworowych

Jednostka popularyzuje wiedzę o terapiach przeciwnowotworowych poprzez liczne wykłady, wywiady i artykuły. Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska poprowadziła między innymi jeden  wykładów z cyklu „Lekcje UG” na temat układu immunologicznego i terapii komórkowych.

Agenda Badawcza na rzecz terapii przeciwnowotworowych

Agenda Badawcza Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, zgodnie z celami przyświecającym jej utworzeniu (Zarz. Rektora UG 92/R/17) skupia się na prowadzeniu prac badawczych  i rozwojowych dążących do wkładu w opracowanie terapii przeciwnowotworowych. Obecnie jednym w jednym z kluczowych projektów  Centrum są prace nad rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do opracowania terapii niedrobnokomórkowego raka płuca.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii włącza się aktywnie w różnorodne działania mające na celu poprawę zdrowia i jakości życia.

W ostatnim czasie jako wiodący krajowy ośrodek badań nad wirusami, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed istotnie wpłynął na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez transfer wiedzy i technologii dotyczącej diagnostyki, profilaktyki i leczenia infekcji wirusowych. Na Wydziale od 30 lat prowadzone są prace badawcze z wszelkiego typu komórkami i wirusami z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Prace badawcze służą opracowaniu potencjalnych szczepionek (m.in. przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, wirusowi Zika, wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, SARS-CoV-2), jak i związków antywirusowych. Uzyskane wyniki dostarczają wiedzy pozwalającej produkować zarówno białka rekombinowane, jak i cząstki wirusopodobne, które mogą stanowić składniki szczepionek i testów diagnostycznych.

W okresie pandemii Wydział brał i nadal bierze aktywny udział w dyskusji publicznej na temat wirusów, dzieląc się wiedzą poprzez liczne wykłady, wywiady i artykuły oraz przez szkolenia dla medyków. Pracownicy współtworzyli materiały wideo, które zostały wyemitowane w wydziałowych mediach społecznościowych, na stronach WWW oraz w kanałach naszych partnerów – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki czy Rzeczników Nauki. Celem wszystkich tych działań była i jest ochrona zdrowia Polaków.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii współpracował także ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które doprowadziło do opracowania kryteriów wyróżniania grup genetycznych wirusa SARS-CoV-2 o wspólnym pochodzeniu. Udział MWB w tej światowej współpracy naukowej był możliwy dzięki wcześniej realizowanym interdyscyplinarnym projektom międzynarodowym, które umożliwiły rozwinięcie szerokiego warsztatu metod diagnostycznych.

Co więcej, działalność Wydziału przełożyła się na regulacje regionalne, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza.   Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk była ekspertem w zespołach na poziomie samorządowym, krajowym oraz europejskim do spraw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na Wydziale od niedawna funkcjonuje również najnowocześniejsze laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3+ w Polsce. Laboratorium umożliwia pracę z żywymi wirusami, takimi jak koronawirusy, wysokopatogenne szczepy wirusa grypy czy wirusy kleszczowego zapalenia mózgu. Wysoka klasa bezpieczeństwa laboratorium umożliwia prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, jak również pozwala na wykonywanie usługi komercyjnych na zlecenie innowacyjnych firm biotechnologicznych.

Równie ważne działania mające na celu poprawę zdrowia i jakości życia podejmują pracownicy części medycznej Wydziału. Ich działalność naukowa dotyczy onkologii i immunologii; badania obejmują w szczególności układ dopełniacza w patofizjologii człowieka czy rolę mikrośrodowiska guza w rozsiewie nowotworów i odpowiedzi komórek nowotworowych na terapie celowane. Skupiają się również na obszarze płynnej biopsji w nowotworach, nakierowanej na lepsze przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie. Badacze aktywnie współpracują z klinicystami, organizacjami pacjentów, jak również bioinformatykami specjalizującymi się w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji.

Wydział Biologii

Katedra Biologii Molekularnej Wydziału Biologii pracuje nad mechanizmami chorób genetycznych i neurodegeneracyjnych oraz opracowywaniem nowych leków i podejść terapeutycznych.

Programy dla społeczności lokalnej

W terenowych pracach badawczych Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii uczestniczą jako wolontariusze: seniorzy, osoby w sile wieku oraz młodzież ze społeczności lokalnej, co ma dobry wpływ na ich kondycję fizyczną i psychiczną oraz budowanie relacji międzypokoleniowych. W trakcie prac badawczych i prelekcji Stacja promuje zdrowy styl życia w bliskim kontakcie z przyrodą.

Pracownicy wydziału prowadzą warsztaty i wykłady dla uczniów szkół średnich dotyczące zdrowego odżywiania, prozdrowotnego działania aktywności fizycznej oraz szkolą na temat dobrostanu nauczycieli w ramach współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli czy wpływu stresu na procesu uczenia się i pamięci (szkolenia rad pedagogicznych).

Wydział Chemii

Pracownicy wydziału współpracują ze szkołami, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Wśród podejmowanych działań można wymienić między innymi: zajęcia z uczniami szkół na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, organizację turniejów sportowych, szkolenie sędziów sportowych i przeprowadzanie konkurencji sportowych.

Wydział Ekonomiczny

Jako pierwszy w Polsce, Wydział Ekonomiczny uruchomił kierunek studiów Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. Pracownicy WE brali też udział w przygotowaniu opracowania dotyczącego problemów efektywności w funkcjonującym systemie szczepień przeciw COVID-19, od strony proceduralnej w aspekcie przestrzennej dostępności. Studenci zorganizowali zbiórkę artykułów codziennej potrzeby na rzecz Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie.

W budynku są miejsca wspólnej pracy i rozmów oraz strefy nauki i odpoczynku dla pracowników i studentów, w tym pokój tutoringowy, które mają sprzyjać w tworzeniu atmosfery przychylności i utrzymaniu dobrostanu psychicznego.

Cała społeczność wydziału włączyła się do akcji #StudenciDlaUkrainy. W ramach wsparcia dla potrzebujących zza wschodniej granicy zbierano jedzenie, artykuły higieniczne, a także pomagano w formie wolontariatu przy zbieraniu, segregacji i przewozie rzeczy ze zbiórki. Studenci angażują się także w inne akcje pomocy takie jak Szlachetna Paczka czy zbiórki na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Terapeuci mieli możliwość nauki języka ukraińskiego podczas zajęć z dr Jeleną Jegorową z Wydziału Filologicznego.

Neurologopedia

Naukowcy z wydziału realizują projekty dla społeczności lokalnej mające na celu poprawę i promocję zdrowia, w szczególności w zakresie neurologopedii, zorganizowano między innymi webinary: „Rozwój niemowlęcia okiem neurologopedy”, „100 pytań do neurologopedy”, czy cykl autorski na YouTube’ie: „Cykl autorski: PogadANKA LOGOpedyczna”, w której między innymi można obejrzeć odcinki poświęcone neurologopedii.

Wydział Historyczny

Doktoranci Wydziału Historycznego prowadzą zajęcia w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tym samym realizując działania mające na celu poprawę i promocję zdrowia, dobrego samopoczucia i zdrowego starzenia się.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pracownicy Wydziału współpracują z innymi instytucjami na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Prof. dr hab. Danuta Makowiec jest założycielem grupy badawczej Hard Heart, której badania dotyczą testu EKG. Grupa fizyków z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG, ściśle współpracujących z kardiologami z GUMed i matematykami z PG, bada nowoczesne estymatory nieliniowej dynamiki w połączeniu z wydajnymi metodami sztucznej inteligencji.

Od 2010 roku wspólnie z Wydziałem Zdrowia GUMed prowadzony jest kierunek Fizyka medyczna I i II stopnia, którego absolwenci są zatrudniani w placówkach ochrony zdrowia uczestnicząc w diagnostyce i planowaniu indywidualnych terapii min. technikami PET.

W Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej kierowanym przez Prof. dra hab. Piotra Bojarskiego od lat prowadzone są wspólne badania międzynarodowe z University of North Texas, Christian Texas Uniersity oraz CNR w Neapolu mające m.in. na celu tworzenie biosensorów. Z kolei dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG współpracuje z Wydziałem Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół naukowy Zakładu Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki prowadzi badania na pograniczu spektroskopii molekularnej i biofarmacji. Celem prowadzonych prac badawczych jest zwiększenie efektywności projektowania nośników umożliwiających lepszą rozpuszczalność i biodostępność leków oraz zniwelowanie skutków ubocznych ich działania Badania mają na celu określenie wpływu oddziaływań międzymolekularnych pomiędzy substancją leczniczą a jej nośnikiem na kinetykę procesu uwalniania oraz poznanie i zrozumienie mechanizmów kontrolujących ten proces.

Z Wydziałem Farmaceutycznym GUMed współpracuje też dr Justyna Strankowska prowadząc badania procesów uwalniania leków z matryc polimerowych oraz sposobu ich opisu, w celu wprowadzenia ich na rynek w postaci nowoczesnych plastrów.

Wydział Nauk Społecznych

Wydział współpracuje z polskimi instytucjami ochrony zdrowia na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG jest członkinią Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań systemowych dotyczących roli psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej powołanego przez Ministra Zdrowia.

Centrum Wsparcia Psychologicznego

Zespół CWP tworzą specjaliści między innymi z Wydziału Nauk Społecznych, którzy udzielają bezpłatnego krótkoterminowego wsparcia psychologicznego. Po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową można skorzystać z trwających od 30 do 50 minut porad i konsultacji online.

Badania komunikacyjne migrantów

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filologicznego byli w zespole realizującym projekt „Bariery komunikacyjne migrantów w środowisku polskojęzycznym. Sytuacja osób słowiańsko- i niesłowiańskojęzycznych na Pomorzu”, który stawia sobie za cel odpowiedź na problem społeczny, jaki generuje coraz większa obecność na Pomorzu, a także w Polsce, obcojęzycznych migrantów pragnących uczynić z Polski swoje miejsce do życia.

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział realizuje programy i projekty dla społeczności lokalnej mające na celu poprawę i promocję zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział promuje zdrowie i dobre samopoczucie oraz higienę uczestnicząc w akcji „Różowe skrzyneczki na Uniwersytecie Gdańskim”.

Wydział Zarządzania

Współpraca na rzecz ochrony zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof.  dr. hab. Mirosław Szreder, prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG organizowali i przewodniczyli cyklicznym konferencjom tematycznie związanymi z celem 3. We współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku została zorganizowana konferencja „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”. Wydarzenie było zaadresowane do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Wojewoda Pomorski nominował na IV kadencję dr. Sebastiana Susmarskiego do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Do jej zadań należy m.in.: opiniowanie projektu planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, uchwalanie planu pracy oddziału czy kontrolowanie bieżącej działalności oddziału we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Dr hab.  Jarosław Waśniewski, prof. UG jest prezesem zarządu NZOZ Przychodnia Lekarska Suchanino Sp. Zoo w Gdańsku. Współpraca z wydziałem polega na realizacji praktyk studenckich. Podobna współpraca dotyczy Szpitali Pomorskich, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Szpitali Copernicus. Oprócz praktyk realizowanych w tych podmiotach przez studentów wydziału z kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia wykłady na tym kierunku prowadzą pracownicy tych podmiotów.