Cel 5 – Równość płci

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

W ramach projektu SEA-EU sporządzono wspólny raport podsumowujący SEA-EU Gender Balance.

Międzynarodowe Centrum Badań Nad Szczepionkami

W siedzibie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) w Uniwersytecie Gdańskim powstał pokój dla rodziców małych dzieci. Inicjatywa ma wspierać rodziców w godzeniu życia prywatnego z naukowym. Pokój jest wyposażony w dwa miejsca do pracy przy komputerze oraz dostosowany do zapewnienia małym dzieciom opieki (miejsce do zabawy, przewijania, odpoczynku). Inicjatywa stanowi realizację działania 5.7. “Stworzenie pokoi rodzinnych dla rodziców małych dzieci na wydziałach” zaplanowanego w ramach “Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023”.

Centrum angażuje się również w promocję kobiet w nauce, w szczególności w dyscyplinach „STEM”. Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska w lutym 2022 roku udzieliła wykładu podczas webinaru „Keeping Women in STEM Careeres- Fixing the Leaky Pipe”.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział aktywnie przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju 5, rozwijając kulturę równości płci w ramach Uniwersytetu. Przedstawiciele Wydziału odgrywają kluczową rolę w działaniach Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG, poprzez przewodniczenie jej pracom. Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Prace Komisji doprowadziły między innymi do opracowania i zatwierdzenia przez Rektora UG Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim, który stanowi strategiczny ramowy dokument promujący równość płci na całym uniwersytecie.

Wydział nie tylko wpływa na kształtowanie środowiska zorientowanego na równość płci na Uniwersytecie Gdańskim, ale również szerzej, w całym społeczeństwie. Obejmuje to promowanie równych szans, sprawiedliwego traktowania i praktyk związanych z równością płci, jak również promowanie związanej z tym wiedzy i postaw. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska zainicjowała powstanie strony www „Kobiety w Nauce. Strona im. Elżbiety Koopman-Heweliusz” oraz współorganizowała z Muzeum UG i Muzeum Nauki w Gdańsku wystawę „Pionierki, Liderki, Badaczki. Kobiety w Nauce Gdańskiej”, prezentującą aktywność kobiet w nauce. Wprowadziła również do Gedanopedii,  internetowej Encyklopedii Gdańskiej, biogramy 25 badaczek i badaczy zatrudnionych na UG.

Wydział Biologii

Wydział Biologii na prośbę zainteresowanych osób organizuje spotkania informacyjne z innymi studentami, podczas których mogą oni przedstawić swoje oczekiwania w kwestii wzajemnych relacji. Istnieje możliwość komunikowania się z prowadzącymi zajęcia w preferowanej przez studentkę/studenta formie (np. wskazane przez studentkę/studenta zaimki).

Wydział wyznaczył dr Joannę Rojek jako osobę do kontaktu dla osób, które chcą zgłosić dyskryminację.

Wydział Chemii

Wszystkie naruszenia dotyczące dyskryminacji pracownicy mogą zgłosić do Dziekan Wydziału Chemii, a studenci – do prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, jak również do Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Wydział Ekonomiczny

Na Wydziale organizowane są wykłady i webinaria poświęcone kobietom w nauce oraz biznesie, między innymi zorganizowany przez Studencki klub Biznesu webinar „Technologia jest kobietą?”. W ramach projektu Science Clubs zorganizowano także spotkanie otwarte w formie kawiarni naukowej pt. „Kobiety wpływowe w czasach dawnych: wojowniczki, władczynie, celebrytki” na temat bohaterek różnych epok, ich działalności i roli w różnych dziedzinach społecznych, politycznych i kulturze. Wydział reprezentuje otwarcie i antydyskryminacyjne podejście w ramach nauki poruszania się w świecie biznesu. Pracownicy są zaangażowani w działania dotyczące równości płci, jak również brali udział w pracach powołanej w grudniu 2019 roku Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, między innymi w przygotowaniu raportu „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności w UG”.

Wydział Filologiczny

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację.

Wydział Historyczny

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację. W tym zakresie każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, za każdym razem podejmowane są adekwatne działania – -często we współpracy z innymi organami uczelni i komisją dyscyplinarną. W strategii Wydziału Historycznego UG na lata 2020-2025 zapisano przeciwdziałanie możliwości wystąpienia wszelkich form dyskryminacji członków wspólnoty akademickiej WH UG, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział oferuje programy dostępu dla kobiet – jednostka przystąpiła między innymi do programu „Nowe technologie dla Dziewczyn” prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie kobiet do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z tworzeniem takich technologii.

Rozwój kobiet

Kobiety są zachęcane do składania podań na kierunki, na których są niedostatecznie reprezentowane. Jest to możliwe dzięki partycypacji w programach takich jak „Dziewczyny do ścisłych”, „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” oraz NAWA Spinaker “Generation QI. Następne pokolenie informatyków kwantowych. Gdańska seria międzynarodowych szkół dla studentów”. Pracownicy Wydziału zachęcają kobiety do studiowania nauk ścisłych i wskazują, że studia na Uniwersytecie Gdańskim mogą dać szansę na atrakcyjną pracę z perspektywami na rozwój.

Wydział Nauk Społecznych

Dr Barbara Kijewska jest członkinią Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania (Kadencja 2021-2025) powołaną przez Prezydent Miasta Gdańska.

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii

W 2022 roku Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Nauk Społecznych UG wyrażała opinie dotyczące projektów badawczych, które mogą budzić wątpliwości etyczne. Były to w szczególności projekty, w których: osobami badanymi były dzieci lub młodzież niepełnoletnia; procedura badawcza mogła obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych; osoby badane mogły mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym. Opinia Komisji Etyki była również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2023 r. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych została zarządzeniem Rektora przekształcona w Komisję do Spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Handlowego jest Rzecznikiem ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi. Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska jest Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów.

Wydział Zarządzania

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację, polegającą na interwencji w każdym indywidualnym zgłoszeniu objawów dyskryminacji.