Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

W ramach projektu SEA-EU zakupione zostały butelki z filtrem w celu zminimalizowania konsumpcji wody w butelkach plastikowych. Są to materiały promocyjne – mają one nadruk logo SEA-EU, które mają zachęcać do spożywania wody z kranu. Ponadto, pracownicy Biura korzystają z dostępnej wody filtrowanej, którą można zaczerpnąć z dystrybutora znajdującego się w Rektoracie.

Futures Bootcamp

Wydarzenie „Futures Bootcamp – Towards a sustainable blue economy in 2030: Exploring opportunities for innovation and collaboration”, które odbywało się od czerwca do września 2021 roku było skierowane do naukowców, doktorantów i studentów szkół doktorskich z UG. Jego celem było stworzenie miejsca do omówienia przyszłości zrównoważonej niebieskiej biogospodarki i znalezienia innowacyjnych rozwiązań wspierających jej rozwój w poszczególnych regionach. Wydarzenie odbyło się w formule on-line oraz stacjonarnie na Uniwersytecie Maltańskim.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

W ramach zaangażowania w realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju 6, dotyczącego Czystej Wody i Warunków Sanitarnych, Wydział wprowadził szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i minimalizację zużycia tego cennego zasobu.

Na terenie naszego budynku zamontowano darmowe dystrybutory wody pitnej, dostępne dla studentów, pracowników oraz odwiedzających. Dzięki temu każdy ma łatwy dostęp do świeżej i czystej wody, co przyczynia się do ograniczenia zużycia plastikowych butelek oraz promuje nawyk korzystania z wody kranowej.

Nasi pracownicy angażują się aktywnie w działania zmierzające do minimalizacji zużycia wody. W szczególności na Wydziale zainstalowane są krany z automatycznym czasowym wyłącznikiem, co pozwala efektywnie zarządzać ilością zużywanej wody. Działania te wspierają cele związane z oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Pracownicy Wydziału nie tylko podejmują konkretne działania, ale również starają się aktywnie przekazywać wiedzę na temat dobrego zarządzania wodą społeczności lokalnej. Organizujemy warsztaty, prelekcje i kampanie edukacyjne, aby podkreślać znaczenie ochrony i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych.

Wydział Biologii

W budynku mierzy się zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej według wskazań urządzeń pomiarowych. W holu głównym wydziału znajduje się dystrybutor wody pitnej dostępny dla każdej osoby przebywającej w budynku.

Minimalizacja zużycia wody

Umywalki w zdecydowanej części pomieszczeń laboratoryjnych wyposażone są w automatyczne krany uruchamiane i wyłączane czujnikiem ruchu, co pozwala na minimalizację zużycia wody bieżącej.

Stacja Badania Wędrówek Ptaków w trakcie prac terenowych bardzo oszczędnie gospodaruje wodą pitną, a także zbiera i wykorzystuje wodę deszczową w funkcjonowaniu stacji terenowych na przykład do mycia naczyń, higieny osobistej itp. Aspekt oszczędnego gospodarowania wodą dotyczy także wolontariuszy biorących udział w pracach badawczych Stacji (Akcja Bałtycka), co podnosi świadomość społeczną potrzeby racjonalnego zarządzania zasobami czystej wody.

Zrównoważone kształtowanie krajobrazu

Wydział nie kosi regularnie „zbiorowisk z przewagą roślin trawiastych” wokół budynku. Nie są utrzymywane za wszelką cenę czyste gatunkowo trawniki – pozwala to rosnąć na nich roślinom lepiej tolerującym suszę (skalnice, piołun, szczawik). Wśród tematycznych nasadzeń wokół Wydziału Biologii posadzono szpaler drzew rodzaju Sorbus (Jarząb) i jego mieszańce – są to drzewa dobrze tolerujące niedostatek wody w glebie.

Ochrona wody

Pracownicy i doktoranci Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii uczestniczyli w pracach zespołu ds. Odry w aspekcie zatrucia ryb, powołanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii przygotowywała ekspertyzy środowiskowe (w tym analizy oddziaływania inwestycji na środowisko) w kontekście środowisk wodnych i hydrobudowli oraz monitoring parazytologiczny środowisk wodnych.

Wydział Chemii

Administracja budynku mierzy zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej oraz stara się je minimalizować. Baterie z wyłącznikiem czasowym znajdują się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach.

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzjących. Dwa dystrybutory znajdują się na korytarzu oraz w kantynie studenckiej.

Wydział Chemii stara się także propagować wiedzę dotyczącą dobrego zarządzania wodą wśród społeczności lokalnej. W ramach projektu “Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym w 2021 roku zorganizowany został Dzień Zrównoważonego Rozwoju, którego tematem przewodnim była woda i jej znaczenie dla życia na Planecie: “Kropla H2O = życie na Planecie?”. Podczas wydarzenia przeprowadzono wykłady oraz warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa wodnego

Pracownicy naukowi wydziału współpracują na rzecz bezpieczeństwa wodnego zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Prof. dr hab. Tomasz Puzyn w ramach realizacji projektu NCN Opus “Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport (FateNANO)” we współpracy ze szwajcarską EMPA- Materials Science & Technology, bada właściwości nanocząstek warunkujące ich transport i deponowanie w środowisku wodnym oraz ektotoksyczne działanie nanocząstek w ekosystemach wodnych.

Prof. dr hab. Ewa Siedlecka została zgłoszona jako ekspert do HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission ­– międzyrządowej organizacji łączącej politykę i naukę w sprawach związanych ze środowiskiem Morza Bałtyckiego.

Zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej w ramach projektu „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)” (Horyznont) opracuje odpowiednie techniki analityczne do monitorowania produktów ubocznych dezynfekcji wody (DBP) i modelowania ich rozprzestrzeniania się w systemach wody pitnej oraz ocenę wpływu rozprzestrzeniania się na środowisko.

Wydział Ekonomiczny

W budynku wydziału znajdują się dwa ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej. W toaletach są zainstalowane sanitariaty z zaworami oszczędzania wody, baterie z mieszaczami wody. Dzięki temu możliwa jest regulacja temperatury, która może być dowolnie ustawiona przez użytkownika nie powodując nadmiernego wykorzystania wody. Pracownicy i studenci są informowani o potrzebie oszczędzania wody. Wydział stara się kształtować krajobraz biorąc pod uwagę minimalizację zużycia wody. Część nasadzeń na terenie na terenie otaczającym budynki wydziału nie wymaga podlewania i jest odporna na suszę. Nowe sadzone drzewa są wybierane z uwzględnieniem kryterium m.in. zapotrzebowania na wodę.

Wydział Filologiczny

Wydział podejmuje działania na rzecz minimalizacji zużycia wody. Ponadto w budynku studenci, pracownicy i odwiedzający mają zapewnioną darmową wodę pitną.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

W budynku zamontowane są liczniki i podliczniki wody – Wydział mierzy zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej. Jednostka zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. Dystrybutor wody został zamontowany w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki WMFiI.

Pracownicy przykładają dużą wagę do oszczędzania i minimalizacji zużycia wody. Na korytarzach umieszczono propagujące tą ideę plakaty. W sanitariatach zamontowano krany uruchamiane przyciskiem i zawory oszczędzające wodę. W okolicy budynku nasadzono łąkę kwietną, a koszenie trawników zostało ograniczone do minimum.

Wydział Nauk Społecznych

Budynek Wydział Nauk Społecznych wyposażono w nowoczesną hydrofornie, co pozwoliło na optymalizację zużycia wody.

Ponadto, dzięki współpracy z firmą SNG Saur Neptun Gdańsk i wsparciu władz rektorskich oraz administracji, na Wydziale Nauk Społecznych zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Dystrybutor wyposażony jest w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra, które – dzięki używaniu własnego pojemnika wielorazowego użytku i korzystaniu z dystrybutora – nie trafią na śmieci. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz posiada elementy z odpornego na uderzenia tworzywa ABS o właściwościach antybakteryjnych.

Wydział Oceanografii i Geografii

Na wydziale zamontowano dwa dystrybutory wody pitnej ROSA filtrujące wodę pobieraną z wodociągu. Tym samym jednostka zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających.

AquaVIP

W ramach projektu AquaVIP na potrzeby realizacji hodowlanych eksperymentów laboratoryjnych z krewetką białą Litopenaeus vannamei dostosowano system zwrotnego obiegu wody do hodowli krewetek białych w systemie akwaponicznym z makroglonami. System hodowlany RAS-500 składa się z 3 oddzielnych zbiorników: zbiornika wodnego, modułu zabiegowego i pięćsetlitrowego zbiornika hodowlanego. Cały system został wykonany z materiałów odpornych na korozję i wodę morską. Korzystne wykorzystanie grawitacji gwarantuje bardzo wydajny przepływ wody, który wymaga tylko jednej pompy znajdującej się w komorze filtra.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. W budynku zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Jest on wyposażony w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra.

Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska

Celem projektu wspieranego przez Ministra Edukacji i Nauki z programu „Doskonała nauka” jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań z zakresu gospodarki w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Andrzej Powałowski z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydział Zarządzania

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. W budynku znajdują się dwa dystrybutory ciepłej i zimnej wody typu ROSA.