Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

W ramach projektu SEA-EU sporządzono wspólny raport podsumowujący SEA-EU Gender Balance. Ponadto, zorganizowany został webinar SEA-EU “Experts Panel: Implementing Gender Equality Plans in Academia – What have we learnt so far” podsumowujący wdrażanie Gender Equality Plans na uczelniach partnerskich SEA-EU.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Na stronie internetowej Wydziału (PLN, ENG) widnieje informacja na temat procedury w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji.

Wydział Ekonomiczny

Na wydziale powstał Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research. Do jego zadań należy między innymi: analiza potrzeb na Wydziale Ekonomicznym UG w odniesieniu do zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników, analiza potrzeb i postępów w zakresie wdrażania Strategii HR oraz monitorowanie potrzeb w zakresie oceny pracowników i stwarzania warunków pracy i rozwoju kariery zawodowej.

Wydział Filologiczny

Dr Barbara Brzezicka z Zakładu Językoznawstwa Romańskiego Instytutu Filologii Romańskiej jest Przewodniczącą Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane między innymi z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy, polityki płacowej z zobowiązaniem do mierzenia eliminacji różnic płac ze względu na płeć.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy.

Wydział Zarządzania

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane między innymi z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy, polityki płacowej z zobowiązaniem do mierzenia eliminacji różnic płac ze względu na płeć.