Cele Zrównoważonego Rozwoju - pozostałe działania

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

Rejs badawczy SEA EU

Organizacja wspólnego rejsu badawczego SEA-EU w celu promowania działań Sojuszu oraz wzmocnienia współpracy naukowej instytucji partnerskich. Rejs miał celu połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Rejs odbył się na pokładzie statku badawczego Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf. Podczas rejsu z Gdańska do Kadyksu były realizowane trzy projekty: „Akumulacja gazu w osadach powierzchniowych szelfu kontynentalnego w ujęciu interdyscyplinarnym”; „Jakość powietrza w europejskich obszarach przybrzeżnych” oraz „Wielkoskalowe badania porównawcze mikroplastików w europejskich wodach przybrzeżnych”.

Międzynarodowe Centrum Badań Nad Szczepionkami

Jednostka podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Wydział Ekonomiczny

Wydział podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Wydział Filologiczny

Wydział podejmuje szereg innych działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Razem z Centrum Zrównoważonego Rozwoju zorganizowano konkurs instagramowy „Moje studia dla planety”. Wydział Filologii podpisał tez umowę intencyjną o współpracy z powiatem brzeskim, która przewiduje zajęcia językowe w zakresie neofilologii dla szkół powiatu brzeskiego. Z kolei z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku wspólnie pomagano obywatelom Ukrainy. Studenci i studentki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich posługujący się językami ukraińskim lub rosyjskim byli wolontariuszami w WUP i pełnili rolę tłumaczy. Wykładowcy Wydziału poprowadzili kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy.

Wydział Historyczny

Pracownicy Wydziału Historycznego są także członkami w radach muzeów, między innymi: Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności, Rady Muzeum Sopotu, Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, Rady Muzealnej Muzeum Gdańska, Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Rada Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, Zarząd Towarzystwa Dom Uphagena. Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Naukowcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zamierzają stworzyć nowoczesne luminofory świecące w podczerwieni, które mogłyby znaleźć zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym czy medycynie. Projekt pt. „Perowskity i szerokopasmowe luminofory na podczerwień do diod świecących” realizowany jest w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej. Technologia wykorzystująca podczerwień, czyli światło niewidoczne dla ludzkiego oka, daje wciąż nowe możliwości. Wraz z rozwojem techniki diody świecące (LED), jak wszystkie elektroniczne komponenty, stają się coraz bardziej miniaturowe. Dzięki temu można używać ich jako źródeł światła w mikrospektrometrach umieszczanych, np. w smartfonie m.in. do badania żywności pod kątem wartości odżywczych produktu czy pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie. Krytycznym elementem takiego urządzenia, nad którym pracują naukowcy, jest odpowiedni luminofor, przetwarzający emitowane przez diodę światło o jednej barwie – zazwyczaj w zakresie widzialnym – na światło podczerwone o szerokim zakresie widmowym (tzn. emitujące wiele długości fali światła podczerwonego). Dopiero luminofor o takich własnościach da urządzeniu pełnię możliwości praktycznych, co umożliwi zastosowanie w analizie składu żywności.

Wydział Oceanografii i Geografii

Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Katedry Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych. Głównym celem projektu BUFFER jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy anomaliami klimatycznymi i eutrofizacją na zdolność stref przydennych do przetwarzania i zatrzymywania składników odżywczych oraz ich powrotu do kolumny wody (tzw. bufor bentosowy). BUFFER przeanalizuje, czy i jak zdolność osadów do regulowania konsekwencji eutrofizacji jest zagrożona przez zmiany klimatu i wyjaśni mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska

Wydział Prawa i Administracji

Wydział podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Wydział Zarządzania

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG jest zaangażowana w działania sojuszu uczelni nadmorskich wchodzących w skład Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU. Uniwersytet Gdański był liderem kluczowych inicjatyw SEA-EU takich jak zbudowanie bazy danych Research Potential Database and Shared Infrastructure Database, której celem jest rozwijanie współpracy między naukowcami.

Dr Krzysztof Szczepaniak jest Dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i koordynuje prace zespołu zaangażowanego w działania Centrum.

Prof. UG dr hab. Robert Bęben i dr hab. Anna Dziadkiewicz uczestniczyli w projekcie Pomorskiego Instytutu Naukowego imienia prof. Brunona Synaka „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i promocja”. Celem projektu był wzrost świadomości społeczeństwa na temat koncepcji wellbeing, możliwości jej wykorzystania w sektorze turystycznym, jak również promocja Regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego turystycznie miejsca.

Prof. dr hab. Mirosław Szreder i dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG byli zaangażowani w organizację Wspólnych seminariów naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwią powstawanie międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.

Ponadto naukowcy z Wydziału Zarządzania brali udział w szeregu konferencji, seminariów oraz sympozjów naukowych na temat zrównoważonego rozwoju.