Cel 2 – Zero głodu

Wydział zapewnia dostęp do wiedzy, umiejętności i technologii związanych z bezpieczeństwem żywieniowym, zrównoważonym rolnictwem i akwakulturą dla lokalnych rolników i producentów żywności.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Katedra Biologii Molekularnej Wydziału Biologii pracuje nad mechanizmami chorób genetycznych i neurodegeneracyjnych oraz opracowywaniem nowych leków i podejść terapeutycznych.

Programy dla społeczności lokalnej

W terenowych pracach badawczych Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii uczestniczą jako wolontariusze: seniorzy, osoby w sile wieku oraz młodzież ze społeczności lokalnej, co ma dobry wpływ na ich kondycję fizyczną i psychiczną oraz budowanie relacji międzypokoleniowych. W trakcie prac badawczych i prelekcji Stacja promuje zdrowy styl życia w bliskim kontakcie z przyrodą.

Pracownicy wydziału prowadzą warsztaty i wykłady dla uczniów szkół średnich dotyczące zdrowego odżywiania, prozdrowotnego działania aktywności fizycznej oraz szkolą na temat dobrostanu nauczycieli w ramach współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli czy wpływu stresu na procesu uczenia się i pamięci (szkolenia rad pedagogicznych).

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wydział organizuje wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, które promują uczenie się przez całe życie. Wydział Biologii zorganizował w 2022 między innymi Noc Biologów, której tematem przewodnim była „różnorodność biologiczna: od genu po ekosystem”. Ponadto jednostka organizowała lub współorganizowała takie imprezy jak cykl wykładów z okazji Dnia Świadomości Stresu, czy adresowane do wszystkich wykłady, warsztaty oraz pokazy laboratoryjne pod hasłem „Dni Mózgu w Trójmieście”, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week).

Programy edukacyjne

Na wydziale realizowane są programy edukacyjne “Poznaj pracę biologa” oraz “Zaproś naukowca do szkoły”. Jednostka zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych z pomorza zainteresowaną studiowaniem biologii oraz nauczycieli do współpracy w ramach warsztatów i wykładów edukacyjnych mających na celu promowanie wiedzy biologicznej. Tematyka zajęć obejmuje szereg zagadnień z dziedziny genetyki, biochemii, cytologii, mikrobiologii, fizjologii, biologii molekularnej oraz ekologii i ochrony środowiska. Warsztaty i wykłady są nieodpłatne, odbywają się zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej, w zależności od tematu.

Cel 5 – Równość płci

Wydział Biologii na prośbę zainteresowanych osób organizuje spotkania informacyjne z innymi studentami, podczas których mogą oni przedstawić swoje oczekiwania w kwestii wzajemnych relacji. Istnieje możliwość komunikowania się z prowadzącymi zajęcia w preferowanej przez studentkę/studenta formie (np. wskazane przez studentkę/studenta zaimki).

Wydział wyznaczył dr Joannę Rojek jako osobę do kontaktu dla osób, które chcą zgłosić dyskryminację.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W budynku mierzy się zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej według wskazań urządzeń pomiarowych. W holu głównym wydziału znajduje się dystrybutor wody pitnej dostępny dla każdej osoby przebywającej w budynku.

Minimalizacja zużycia wody

Umywalki w zdecydowanej części pomieszczeń laboratoryjnych wyposażone są w automatyczne krany uruchamiane i wyłączane czujnikiem ruchu, co pozwala na minimalizację zużycia wody bieżącej.

Stacja Badania Wędrówek Ptaków w trakcie prac terenowych bardzo oszczędnie gospodaruje wodą pitną, a także zbiera i wykorzystuje wodę deszczową w funkcjonowaniu stacji terenowych na przykład do mycia naczyń, higieny osobistej itp. Aspekt oszczędnego gospodarowania wodą dotyczy także wolontariuszy biorących udział w pracach badawczych Stacji (Akcja Bałtycka), co podnosi świadomość społeczną potrzeby racjonalnego zarządzania zasobami czystej wody.

Zrównoważone kształtowanie krajobrazu

Wydział nie kosi regularnie „zbiorowisk z przewagą roślin trawiastych” wokół budynku. Nie są utrzymywane za wszelką cenę czyste gatunkowo trawniki – pozwala to rosnąć na nich roślinom lepiej tolerującym suszę (skalnice, piołun, szczawik). Wśród tematycznych nasadzeń wokół Wydziału Biologii posadzono szpaler drzew rodzaju Sorbus (Jarząb) i jego mieszańce – są to drzewa dobrze tolerujące niedostatek wody w glebie.

Ochrona wody

Pracownicy i doktoranci Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii uczestniczyli w pracach zespołu ds. Odry w aspekcie zatrucia ryb, powołanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii przygotowywała ekspertyzy środowiskowe (w tym analizy oddziaływania inwestycji na środowisko) w kontekście środowisk wodnych i hydrobudowli oraz monitoring parazytologiczny środowisk wodnych.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Stacja badawcza Wędrówek Ptaków oraz stacja terenowa Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców posiadają panele fotowoltaiczne, z których energia jest wykorzystywana w trakcie prac badawczych.

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG jest jedną z założycielek spółki TCI sp. z o.o. spin off Uniwersytetu Gdańskiego.

Cel 10 – Mniej nierówności

Na Wydziale Biologii działają pełnomocnicy ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Ponadto wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w płaskie, bezprogowe powierzchnie, szerokie drzwi, windy. Strona wydziału może być wyświetlana w formacie dostosowanym dla osób słabowidzących.

Wydział Biologii przygotowuje rekomendacje dla każdego studenta zgłaszającego potrzebę dostosowania warunków nauki do swoich ograniczeń. Informacja ta jest następnie przesyłana wszystkim prowadzącym zajęcia. Obejmują one między innymi wyznaczenie asystenta i wytyczne przygotowania materiałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dla pracowników wydziału dostępne są szkolenia z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział organizuje wystawy tematyczne w holu głównym. W budynku działa również muzeum inkluzji w Bursztynie. Wystawę stałą „Życie w lesie bursztynowym” można oglądać codziennie bezpłatnie.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wydział Biologii ma podpisaną umowę ze specjalistyczną firmą zajmującą się neutralizacją odpadów biologicznych i chemicznych. Odpady są kategoryzowane, opisywane, pakowane w sposób umożlwiający bezpieczny transport. Ilość i rodzaj oddawanych do utylizacji odpadów jest każdorazowo ewidencjonowana.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Stacja Badań Wędrówek Ptaków UG udostępnia wyniki monitoringu ptaków wędrownych, które są wskaźnikami zmian klimatu. SBWP współpracuje też z Fundacją Akcja Bałtycka przy projektach edukacyjnych informujących lokalne społeczności między innymi o tym, jak ptaki reagują na zmiany klimatu i jak można im pomóc się do nich przystosować.

Pracownicy Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców uczestniczą w badaniach monitoringowych ptaków morskich na akwenach przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych.

Cel 14 – Życie pod wodą

Wydział wspiera i organizuje wydarzenia mające na celu promowanie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów, mórz i zasobów morskich.

Cel 15 – Życie na lądzie

Stacja Badań Wędrówek Ptaków prowadzi monitoring ptaków wędrownych – większość z nich jest prawnie chroniona, a część znajduje się też na Czerwonej Liście IUCN.

SBWP w ramach badań, współpracuje z odpowiednimi urzędami oraz z otoczeniem gospodarczym dla utrzymania warunków środowiska w tym różnorodności ptaków w ekosystemach nadmorskich.

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców współpracuje z Lasami Państwowymi, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska przekazując wyniki badań nad ssakami i ptakami w ekosystemach nadmorskich. Informacje te służą planowaniu zabiegów ochronnych w rezerwatach obejmujących ekosystemy nadmorskie.