Cel 2 – Zero głodu

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska przewodniczy pracom Komitetu Biotechnologii PAN, organizuje także wykłady na temat nowoczesnych technologii w hodowli roślin, w tym wkładu technologii edycji genomu (CRISP-CAS) w hodowlę nowych odmian roślin użytkowych

Badania produktów rolnych

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska jest kierownikiem Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed, które wykonuje badania produktów rolnych pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych dla roślin. Laboratorium współpracuje między innymi z producentami żywności ekologicznej oraz przedsiębiorstwami rolniczymi w zakresie metod i technik wykrywania i identyfikacji fitopatogenów bakteryjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych metod eradykacyjnych.

Dr Wojciech Śledź współpracuje z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) i Centralnym Laboratorium PIORiN w Toruniu w zakresie monitorowania bakteryjnych patogenów roślin na plantacjach nasiennych ziemniaka.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Transfer wiedzy i technologii

Jako wiodący krajowy ośrodek badań nad wirusami, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed wpływa na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez transfer wiedzy i technologii dot. diagnostyki, profilaktyki i leczenia infekcji wirusowych. Badania prowadzone na Wydziale zostały wykorzystane w działaniach służb medycznych i przełożyły się na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów.

Dzięki użyczeniu przez Wydział specjalistycznego sprzętu firma Diagnostica uruchomiła pracownię PCR. Umożliwiło to wykonanie, w okresie od kwietnia do sierpnia 2020, 33 900 oznaczeń. We współtworzeniu i pracy laboratorium brali udział pracownicy MWB. Równocześnie wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Gdańsku w okresie marzec-czerwiec 2020 wykonała oznaczenia w kierunku detekcji wirusa SARS-CoV-2 w 6 000 próbkach z zastosowaniem użyczonego przez Wydział sprzętu. Współpraca trwała do 2021 r.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed współpracował także ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które doprowadziło do opracowania kryteriów wyróżniania grup genetycznych wirusa SARS-CoV-2 o wspólnym pochodzeniu. Udział MWB w tej światowej współpracy naukowej był możliwy dzięki wcześniej realizowanym interdyscyplinarnym projektom międzynarodowym, które umożliwiły rozwinięcie szerokiego warsztatu metod diagnostycznych.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Pracownicy wydziału brali udział w szeregu wydarzeń mających na celu popularyzację nauki i w działaniach edukacyjnych, które były skierowane zarówno do pracowników, studentów, jak i do otoczenia społecznego, między innymi podczas Pikniku Naukowego „Klimat dla nauki”, Biotech Week, czy Nocy Biologów „Człowiek i mikroorganizmy”, „Różnorodność biologiczna – od genu do ekosystemu”.

Cel 5 – Równość płci

Przedstawiciele wydziału aktywnie uczestniczą w działaniach Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG, która doprowadziła między innymi do opracowania i zatwierdzenia przez Rektora UG Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W budynku wydziału zamontowano darmowe dystrybutory wody pitnej. Ponadto pracownicy MWB podejmują działania mające na celu minimalizację zużycia wody. Na wydziale działają krany z automatycznym czasowym wyłącznikiem.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Na stronie internetowej Wydziału (PLN, ENG) widnieje informacja na temat procedury w przypadku
zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji.

Cel 10 – Mniej nierówności

Dostęp dla osób niepełnosprawnościami

W budynku dostępne są windy, toalety i miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, na prośbę Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, rozpoczęto na Wydziale procedurę zakupu sprzętu ewakuacyjnego dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto budynek został wyposażony w komplet monitorów ekranowych wraz z projektorami na potrzeby studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami. Wydział wyznaczył również tutorów oferujących indywidualne wsparcie edukacyjne.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział przyczynia się do rozwoju lokalnej sztuki. W kwietniu 2022 roku odbył się wykład Elvina Flamingo, który opowiedział o swoim wyjątkowym projekcie: Plant-Animals – symbiotyczna relacja roślino-zwierząt.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W Instytucie Biotechnologii UG wprowadzono regulamin postępowania z odpadami niebezpiecznymi uwzględniający segregację i utylizację odpadów niebezpiecznych, która odbywa się przez specjalistyczną firmę utylizacyjną.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Wydział realizuje programy i kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej dotyczące zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, łagodzeniem lub ograniczaniem jej skutków oraz adaptacją do zmiany klimatu.

Cel 14 – Życie pod wodą

Wydział oferuje programy edukacyjne dotyczące ekosystemów morskich.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział oferuje studentom zajęcia, które budują ich potencjał w odpowiedzialnym tworzeniu polityk publicznych na studiach pierwszego stopnia oraz studiach drugiego stopnia (między innymi: zarządzanie projektami, etyka w biotechnologii, przygotowanie do aktywnej pracy w różnorodnym zespole).

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wydział oferuje na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zajęcia obejmujące zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Przedmioty weryfikują, czy student uzyskał zakładane na kierunku studiów efekty uczenia się dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, pomocne w przedsiębiorczości oraz efektywnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, jako człowiek, obywatel, pracownik, pracodawca. Wśród nich są między innymi: podstawy odpowiedzialności w prowadzeniu badań naukowych; świadomość i zrozumienie zagrożeń oraz dylematów, w tym dylematów etycznych, związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz używania zaawansowanych technologii wykorzystujących zdobycze biotechnologii; rozumienie znaczenia własności intelektualnej.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Wydział ponadto podejmuje inne, niewymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju:

  • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Przewodniczenie pracom Komitetu Biotechnologii PAN; organizacja posiedzeń plenarnych i dwóch wykładów popularno-naukowych; wykłady na temat wkładu technologii edycji genomu (CRISP-CAS) w hodowlę nowych odmian roślin użytkowych
  • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Zainicjowanie strony www „Kobiety w Nauce. Strona im. Elżbiety Koopman-Heweliusz”
  • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Wprowadzenie do Gedanopedii biogramów 25 badaczek i badaczy
  • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Współorganizacja z Muzeum UG i Muzeum Nauki w Gdańsku wystawy „Pionierki, Liderki, Badaczki. Kobiety w Nauce Gdańskiej
  • Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk – ekspert w zespołach na poziomie samorządowym, krajowym oraz europejskim do spraw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19