Cel 2 – Zero głodu

Pracownicy Wydziału uczestniczą w działaniach na poziomie regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym mających na celu wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Włączają się w działalność edukacyjną w tym zakresie, promując innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne, które przyczyniają się do eliminacji głodu, poprawy jakości żywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Na Wydziale prowadzone są również badania nad biotechnologicznymi rozwiązaniami mającymi na celu zwalczanie chorób roślin, szkodników i innych zagrożeń zdrowia roślin, co wpływać może na stabilność produkcji żywności. Co więcej, Wydział współpracuje z producentami żywności, prowadząc badania produktów rolnych.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska przewodniczy pracom Komitetu Biotechnologii PAN, który promuje różnorodne działania wspierające rozwój i zrównoważone upowszechnienie biotechnologii. Prof. Łojkowska organizuje także wykłady popularnonaukowe na temat nowoczesnych technologii w hodowli roślin, w tym wkładu technologii edycji genomu (CRISP-CAS) w hodowlę nowych odmian roślin użytkowych.

Na Wydziale funkcjonuje również Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe MWB UG i GUMed, kierowane przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, które wykonuje badania produktów rolnych pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych dla roślin. Laboratorium współpracuje między innymi z producentami żywności ekologicznej oraz przedsiębiorstwami rolniczymi w zakresie metod i technik wykrywania i identyfikacji fitopatogenów bakteryjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych metod eradykacyjnych. Laboratorium współpracuje z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) i Centralnym Laboratorium PIORiN w Toruniu w zakresie monitorowania bakteryjnych patogenów roślin na plantacjach nasiennych ziemniaka.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii włącza się aktywnie w różnorodne działania mające na celu poprawę zdrowia i jakości życia.

W ostatnim czasie jako wiodący krajowy ośrodek badań nad wirusami, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed istotnie wpłynął na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez transfer wiedzy i technologii dotyczącej diagnostyki, profilaktyki i leczenia infekcji wirusowych. Na Wydziale od 30 lat prowadzone są prace badawcze z wszelkiego typu komórkami i wirusami z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Prace badawcze służą opracowaniu potencjalnych szczepionek (m.in. przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, wirusowi Zika, wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, SARS-CoV-2), jak i związków antywirusowych. Uzyskane wyniki dostarczają wiedzy pozwalającej produkować zarówno białka rekombinowane, jak i cząstki wirusopodobne, które mogą stanowić składniki szczepionek i testów diagnostycznych.

W okresie pandemii Wydział brał i nadal bierze aktywny udział w dyskusji publicznej na temat wirusów, dzieląc się wiedzą poprzez liczne wykłady, wywiady i artykuły oraz przez szkolenia dla medyków. Pracownicy współtworzyli materiały wideo, które zostały wyemitowane w wydziałowych mediach społecznościowych, na stronach WWW oraz w kanałach naszych partnerów – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki czy Rzeczników Nauki. Celem wszystkich tych działań była i jest ochrona zdrowia Polaków.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii współpracował także ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które doprowadziło do opracowania kryteriów wyróżniania grup genetycznych wirusa SARS-CoV-2 o wspólnym pochodzeniu. Udział MWB w tej światowej współpracy naukowej był możliwy dzięki wcześniej realizowanym interdyscyplinarnym projektom międzynarodowym, które umożliwiły rozwinięcie szerokiego warsztatu metod diagnostycznych.

Co więcej, działalność Wydziału przełożyła się na regulacje regionalne, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza.   Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk była ekspertem w zespołach na poziomie samorządowym, krajowym oraz europejskim do spraw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na Wydziale od niedawna funkcjonuje również najnowocześniejsze laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3+ w Polsce. Laboratorium umożliwia pracę z żywymi wirusami, takimi jak koronawirusy, wysokopatogenne szczepy wirusa grypy czy wirusy kleszczowego zapalenia mózgu. Wysoka klasa bezpieczeństwa laboratorium umożliwia prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, jak również pozwala na wykonywanie usługi komercyjnych na zlecenie innowacyjnych firm biotechnologicznych.

Równie ważne działania mające na celu poprawę zdrowia i jakości życia podejmują pracownicy części medycznej Wydziału. Ich działalność naukowa dotyczy onkologii i immunologii; badania obejmują w szczególności układ dopełniacza w patofizjologii człowieka czy rolę mikrośrodowiska guza w rozsiewie nowotworów i odpowiedzi komórek nowotworowych na terapie celowane. Skupiają się również na obszarze płynnej biopsji w nowotworach, nakierowanej na lepsze przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie. Badacze aktywnie współpracują z klinicystami, organizacjami pacjentów, jak również bioinformatykami specjalizującymi się w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Wydziału.  Wydział aktywnie angażuje się w promowanie edukacji wysokiej jakości oraz idei uczenia się przez całe życie poprzez udział w projektach edukacyjnych oraz organizację seminariów oraz wydarzeń popularnonaukowych.

Pracownicy, doktoranci i studenci MWB UG i GUMed chętnie dzielą się swoją wiedzą i z zapałem angażują się w wydarzenia związane z popularyzacją nauki. Zainspirowani ideą uczenia się przez całe życie, starają się dotrzeć do jak najszerszej publiczności: od rodzin z dziećmi, poprzez młodzież szkolną, licealistów, aż do dorosłych pasjonatów nauki. Nasi popularyzatorzy edukacji dzielą się wiedzą i entuzjazmem do nauki poprzez przygotowane dla nich wykłady, pokazy, wystawy, stoiska oraz warsztaty. Obecnie Wydział zaangażowany jest w projekt „Pomorska Akademia Młodego Odkrywcy” finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, którego celem jest właśnie popularyzacja nauki.

Wydział MWB UG i GUMed zaangażowany jest m.in. w takie wydarzenia jak: Noc Biologów, Pomorska Noc Naukowców, UG gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Warsztaty biotechnologiczne MWB na aukcji dla WOŚP), Dni Otwarte: UG, MWB UG i GUMed oraz GUMed, Konkurs Biotechnologiczny dla szkół ponadpodstawowych, Pikniki Fahreneheita oraz Pikniki Naukowe organizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego „Klimat dla Nauki” , Bałtycki Festiwal Nauki, Warsztaty biotechnologiczne Biotech Week dla szkół ponadpodstawych, Warsztaty dla szkół podstawowych „Młody Biotechnolog”, Praktyki dla najzdolniejszych licealistów “Młodzi Pasjonaci Biotechnologii”,  Letnia Szkoła Biotechnologii.

Mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia na MWB wdrożono innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą służącą rozwijaniu potencjału studentów i motywowaniu do samorozwoju, tzw. tutoring akademicki. Nasz Wydział może pochwalić się aż czteroma tutorkami oraz prowadzeniem spotkań zarówno z tutoringu wydziałowego jaki i międzywydziałowego.

Nauczyciele akademicy kładą wysoki nacisk na utrzymanie i promowanie edukacji na najwyższym poziomie, jednocześnie sami podążając za ideą „life long learning”. Pracownicy MWB UG i GUMed nieustannie podnoszą swoje kompetencje i umiejętności podczas szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno na naszym Wydziale, jak i w Centrum Dydaktyki i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego, czy uczestnicząc w wymianach międzyuczelnianych z Program ERASMUS+ oraz SEA-EU. W ostatnich latach kilkoro pracowników ukończyło program Ministerstwa Edukacji i Nauki “Mistrzowie Dydaktyki” obejmujący szkolenia na prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz przygotowanie i wdrożenie projektu dydaktycznego.

Warto także dodać, że na Wydziale, pod patronem studenckiego Koła Naukowego Bio-Med., zawiązała się społeczność skupiona wokół inicjatywy “Kulturalna Biotechnologia”. Grupa skupia wokół siebie studentów, doktorantów i naukowców nauk biologicznych, biomedycznych i biotechnicznych, a jej celem jest rozwój umiejętności miękkich przydatnych w pracy naukowej.

Cel 5 – Równość płci

Wydział aktywnie przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju 5, rozwijając kulturę równości płci w ramach Uniwersytetu. Przedstawiciele Wydziału odgrywają kluczową rolę w działaniach Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG, poprzez przewodniczenie jej pracom. Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Prace Komisji doprowadziły między innymi do opracowania i zatwierdzenia przez Rektora UG Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim, który stanowi strategiczny ramowy dokument promujący równość płci na całym uniwersytecie.

Wydział nie tylko wpływa na kształtowanie środowiska zorientowanego na równość płci na Uniwersytecie Gdańskim, ale również szerzej, w całym społeczeństwie. Obejmuje to promowanie równych szans, sprawiedliwego traktowania i praktyk związanych z równością płci, jak również promowanie związanej z tym wiedzy i postaw. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska zainicjowała powstanie strony www „Kobiety w Nauce. Strona im. Elżbiety Koopman-Heweliusz” oraz współorganizowała z Muzeum UG i Muzeum Nauki w Gdańsku wystawę „Pionierki, Liderki, Badaczki. Kobiety w Nauce Gdańskiej”, prezentującą aktywność kobiet w nauce. Wprowadziła również do Gedanopedii,  internetowej Encyklopedii Gdańskiej, biogramy 25 badaczek i badaczy zatrudnionych na UG.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W ramach zaangażowania w realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju 6, dotyczącego Czystej Wody i Warunków Sanitarnych, Wydział wprowadził szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i minimalizację zużycia tego cennego zasobu.

Na terenie naszego budynku zamontowano darmowe dystrybutory wody pitnej, dostępne dla studentów, pracowników oraz odwiedzających. Dzięki temu każdy ma łatwy dostęp do świeżej i czystej wody, co przyczynia się do ograniczenia zużycia plastikowych butelek oraz promuje nawyk korzystania z wody kranowej.

Nasi pracownicy angażują się aktywnie w działania zmierzające do minimalizacji zużycia wody. W szczególności na Wydziale zainstalowane są krany z automatycznym czasowym wyłącznikiem, co pozwala efektywnie zarządzać ilością zużywanej wody. Działania te wspierają cele związane z oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Pracownicy Wydziału nie tylko podejmują konkretne działania, ale również starają się aktywnie przekazywać wiedzę na temat dobrego zarządzania wodą społeczności lokalnej. Organizujemy warsztaty, prelekcje i kampanie edukacyjne, aby podkreślać znaczenie ochrony i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział aktywnie przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji i infrastruktury dla wszystkich osób, niezależnie od ich statusu niepełnosprawności. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie obejmują:

Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

W budynku Instytutu Biotechnologii Interdyscyplinarnego istnieje pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępne są windy, toalety oraz miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Zapewnienie tych udogodnień ma na celu eliminację barier architektonicznych i ułatwienie korzystania z infrastruktury wydziału osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zakup sprzętu ewakuacyjnego:

Wydział zakupił sprzęt ewakuacyjny dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom z niepełnosprawnościami w przypadku ewakuacji budynku.

Wyposażenie w sprzęt dla studentów z niepełnosprawnością:

Budynek został wyposażony w komplet monitorów ekranowych wraz z projektorami, aby zapewnić odpowiednie narzędzia naukowe dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. To działanie ma na celu umożliwienie dostępu do edukacji na równych warunkach dla wszystkich studentów. Ponadto na Wydziale dostępne są tablety z aplikacją do tłumaczeń języka migowego.

Wsparcie indywidualne dla studentów:

Wydział wyznaczył tutorów, którzy oferują indywidualne wsparcie edukacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami. Działanie to ma na celu zapewnienie dodatkowej pomocy i dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb każdego studenta.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział przyczynia się do promowania zrównoważonych miast i społeczności poprzez integrację nauki, sztuki i społeczności lokalnej w celu budowania świadomości i wspierania innowacyjnych rozwiązań dla przyszłości. Działania w tym zakresie obejmują następujące obszary:

Udział w tworzeniu projektów bioartystycznych:

Od wielu lat pracownicy i studenci Wydziału angażują się w tworzenie projektów bioartystycznych, wykorzystując substancje biologiczne i metody biotechnologiczne w procesie twórczym. Takie inicjatywy promują zrównoważony rozwój poprzez łączenie nauki i sztuki w celu podkreślenia relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Współpraca z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia:

MWB rozpoczął współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, co zaowocowało realizacją licznych projektów bioartystycznych i podpisaniem umów partnerskich oraz Memorandum of Understanding. Współpraca ta jest kontynuowana poprzez organizację wystaw, wykładów i warsztatów, które integrują naukowców i artystów oraz promują dialog między nauką a sztuką.

Prezentacja prac artystów bioartu:

Na terenie Wydziału regularnie prezentowane są prace artystów bioartu, co pozwala na promowanie innowacyjnych i zrównoważonych podejść do sztuki i nauki. W ostatnim czasie były to min. projekty Elvina Flamingo Plant-Animals – symbiotyczna relacja roślino-zwierząt i Symbiotyczność tworzenia – Metabolizm antropocenu oraz wystawa dr Anny Kalwajtis BIOS – Laboratorium ciała.

Wystawy i wykłady:

Wydział organizuje wystawy, wykłady i panele dyskusyjne z udziałem artystów i naukowców, które koncentrują się na tematach związanych z biotechnologią, sztuką i zrównoważonym rozwojem społecznym. Dzięki temu studenci i pracownicy mają możliwość zetknięcia się z twórczością artystyczną inspirowaną biotechnologią i środowiskiem naturalnym.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział przyczynia się do budowania pokojowych społeczności opartych na zasadach sprawiedliwości oraz wspierania silnych instytucji, które są kluczowe dla stabilności społecznej i rozwoju społecznego Działania w tym zakresie obejmują:

Edukację w zakresie tworzenia polityk publicznych:

Oferuje studentom zajęcia, które rozwijają ich umiejętności w odpowiedzialnym tworzeniu polityk publicznych, w tym zarządzanie projektami, etykę w biotechnologii oraz przygotowanie do pracy w różnorodnych zespołach. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych i kształtowania polityk publicznych.

Współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi:

Pracownicy Wydziału angażują się we współpracę z władzami na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym i krajowym), zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania, rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych. Działania te mają na celu promowanie sprawiedliwości społecznej, efektywnego funkcjonowania instytucji publicznych oraz tworzenia spójnych i skutecznych ram prawnych.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział wspiera rozwój partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez kształcenie studentów w zakresie kluczowych zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem oraz promowanie odpowiedzialności i świadomości w kontekście prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Inicjatywy wspierające ten cel to:

Zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju:

Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem. Przedmioty te weryfikują, czy studenci osiągnęli zamierzone efekty uczenia się związane z problematyką zrównoważonego rozwoju, co obejmuje zarówno aspekty nauk społecznych i humanistycznych, jak i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie jako obywatele, pracownicy czy przedsiębiorcy.

Podstawy odpowiedzialności w prowadzeniu badań naukowych:

Jednym z tematów poruszanych na zajęciach jest odpowiedzialność w prowadzeniu badań naukowych, co obejmuje świadomość i zrozumienie zagrożeń, dylematów etycznych oraz znaczenia własności intelektualnej związanych z prowadzeniem badań naukowych. Działa to w kierunku promowania etycznego i zrównoważonego podejścia do nauki i innowacji.

Świadomość technologicznych wyzwań i możliwości:

Studenci zdobywają również wiedzę na temat zagrożeń i możliwości związanych z używaniem zaawansowanych technologii, w tym biotechnologii. Rozumienie tych kwestii umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji w kontekście ich pracy naukowej i zawodowej oraz ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.