Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Pracownicy wydziału współpracują ze szkołami, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Wśród podejmowanych działań można wymienić między innymi: zajęcia z uczniami szkół na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, organizację turniejów sportowych, szkolenie sędziów sportowych i przeprowadzanie konkurencji sportowych.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Studenci wydziału Chemii w ramach działalności w kołach naukowych przygotowali warsztaty chemiczne dla szkół podstawowych i przedszkoli między innymi z Gdańska, Gdyni i Kwidzyna.

Science Clubs

Jednostka organizuje wydarzenia, które są otwarte dla otoczenia społecznego. W ramach projektu „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” zorganizowano między innymi: kawiarnie naukowe, konkurs „I ty możesz zostać wykładowcą”, Debaty oksfordzkie, dwie edycje Dnia zrównoważonego rozwoju, dwie edycje gry miejskiej oraz laboratoria i wykłady dla szkół średnich. W 2022 roku w tego typu wydarzeniach na Wydziale Chemii wzięły udział dwa tysiące osób.

Popularyzacja nauki

Pracownicy wydziału realizują działania edukacyjne także poza kampusem. Zorganizowali między innymi pokazy na Pikniku uczelni Fahrenheita, na piknikach organizowanych przez szkoły średnie, podstawowe i przedszkola. Koło Naukowe Ochrony Środowiska WCH wzięło udział w Pomorskim Sympozjum Chemicznym online. Członek KNOŚ wystąpił także z prelekcją na temat zanieczyszczeń, jakie znajdują się we wdychanym przez nas powietrzu. Doktoranci Wydziału Chemii odnoszą sukcesy na polu popularyzacji nauki. Mgr Patrycja Laszuk została laureatką zespołowej nagrody ogólnopolskiego konkursu studencko-doktoranckiego z elementami szkolenia “Popularyzacja nie boli” za projekt “Hex Integration”, natomiast laureatem indywidualnej nagrody Doktorancki Eksperymentator Roku został mgr Mateusz Baluk.

Cel 5 – Równość płci

Wszystkie naruszenia dotyczące dyskryminacji pracownicy mogą zgłosić do Dziekan Wydziału Chemii, a studenci – do prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, jak również do Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Administracja budynku mierzy zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej oraz stara się je minimalizować. Baterie z wyłącznikiem czasowym znajdują się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach.

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzjących. Dwa dystrybutory znajdują się na korytarzu oraz w kantynie studenckiej.

Wydział Chemii stara się także propagować wiedzę dotyczącą dobrego zarządzania wodą wśród społeczności lokalnej. W ramach projektu “Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym w 2021 roku zorganizowany został Dzień Zrównoważonego Rozwoju, którego tematem przewodnim była woda i jej znaczenie dla życia na Planecie: “Kropla H2O = życie na Planecie?”. Podczas wydarzenia przeprowadzono wykłady oraz warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa wodnego

Pracownicy naukowi wydziału współpracują na rzecz bezpieczeństwa wodnego zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Prof. dr hab. Tomasz Puzyn w ramach realizacji projektu NCN Opus “Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport (FateNANO)” we współpracy ze szwajcarską EMPA- Materials Science & Technology, bada właściwości nanocząstek warunkujące ich transport i deponowanie w środowisku wodnym oraz ektotoksyczne działanie nanocząstek w ekosystemach wodnych.

Prof. dr hab. Ewa Siedlecka została zgłoszona jako ekspert do HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission ­– międzyrządowej organizacji łączącej politykę i naukę w sprawach związanych ze środowiskiem Morza Bałtyckiego.

Zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej w ramach projektu „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)” (Horyznont) opracuje odpowiednie techniki analityczne do monitorowania produktów ubocznych dezynfekcji wody (DBP) i modelowania ich rozprzestrzeniania się w systemach wody pitnej oraz ocenę wpływu rozprzestrzeniania się na środowisko.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

W celu oszczędności energii elektrycznej na wydziale całkowicie wyłączano oświetlenie w budynku na noc i weekendy. Wśród planowanych działań jest między innymi zablokowanie możliwości włączenia światła w toaletach ogólnodostępnych po godzinie 22:00; umieszczenie komunikatów przypominających o wyłączaniu światła, montaż czujników ruchu toaletach ogólnodostępnych. W budynku zostały wyregulowane kurtyny powietrzne przy drzwiach wejściowych, a na dziedzińcu przed wydziałem wyłączono co trzecią lampę.

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

QSAR Lab sp. z o. o., czyli spółka spin-off założona przez chemików z Uniwersytetu Gdańskiego, została wyróżniona w dwóch kategoriach konkursu Pomorskiego Gryfa Gospodarczego 2021: Lider Zielonej Transformacji oraz Lider Innowacji w podkategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.  Eksperci QSAR Lab, przy użyciu metod chemoinformatyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, pomagają swoim klientom przewidywać toksyczność i właściwości fizykochemiczne nowoprojektowanych związków chemicznych, dostarczając w ten sposób informacji niezbędnych do oceny ich bezpieczeństwa wymaganej przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia szereg ułatwień dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy, w salach wykładowych są miejsca na wózki inwalidzkie. W każdym skrzydle rozlokowane są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, udziela wsparcia i pomocy w załatwianiu różnych formalności związanych ze studiowaniem na Wydziale Chemii, porad związanych z trybem studiów, jak również pomaga w pozyskiwaniu stypendiów dla osób z niepełnosprawnością.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział przyczynia się do rozwoju i wspiera lokalną sztukę. Jednostka udostępnia sale na regularne próby Chóru Uniwersyteckiego oraz próby zespołu jazzowego “Koneserzy”. Plac przed Wydziałem Chemii jest też wykorzystywany jako miejsce wydarzeń kulturalnych. Zorganizowany został tutaj między innymi koncert sekcji dętej Orkiestry UG.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii dostała finansowanie w ramach konkursu NCN, Sonatina 5 na realizację projektu „Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów”. Badania będą skupiały się na recyklingu chemicznym wybranych tworzyw sztucznych w obecności nowych katalizatorów – struktur metaloorganicznych MOF (ang. metal organic frameworks). Tematyka projektu wpisuje się w trendy zielonej chemii, ponieważ recykling chemiczny pozwala na zagospodarowanie odpadów oraz odzysk cennych substratów, które mogą być powtórnie wykorzystane do syntezy nowych materiałów.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Studenci Wydziału Chemii realizują projekty skierowane do społeczności lokalnej dotyczące zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, łagodzeniem i ograniczaniem jej skutków, między innymi dotyczące wpływu zanieczyszczeń wód na wzrost i rozwój roślin czy przetwarzania odpadów do cennych surowców z wykorzystaniem procesów biologicznych.

Współpraca organizacjami pozarządowymi w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski jest prezesem Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG wspiera merytorycznie Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. dr hab. Ewa Siedlecka jest wiceprezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Pomorski. Naukowcy z Wydziału Chemii na czele z prof. dr. hab. Piotrem Skowronem z Katedry Biotechnologii Molekularnej oraz prof. dr hab. inż. Adrianą Zaleską-Medynską z Katedry Technologii Środowiska są zaangażowani w projekt „Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza”.

Cel 14 – Życie pod wodą

Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG w latach 2020-2024 – w zespole Ekspertów ds. Ochrony Środowiska Morskiego, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pracownicy wydziału współpracują z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych. Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG była jednym z ekspertów opiniujących „Raport Odziaływania na Środowisko przygotowanego w ramach przygotowań do budowy elektrowni jądrowej” na prośbę Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Prof. dr hab. Tomasz Puzyn jest ekspertem w Komisji Europejskiej w ramach “Advanced materials 2030 Initiative” w kontekście zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz członkiem konsorcjum w ramach projektu „The European Partnership for the Assesment of Risk from Chemicals” o strategicznym znaczeniu dla ochrony zdrowia przed wpływem substancji chemicznych.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów – projekt „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” i organizowane w ramach projektu: Cykl spotkań kawiarni naukowych, Dni Zrównoważonego Rozwoju, konkurs dla młodzieży „I Ty możesz zostać wykładowcą”, debaty oksfordzkie, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, konferencje Chemia-Biznes-Środowisko”. Katedra Analizy Środowiska oraz Katedra Technologii Środowiska prowadzą zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju.