Cel 1 – Koniec z ubóstwem

Wydział oferował indywidualne wsparcie w postaci zawieszenia opłat za studia w szczególnych przypadkach, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie. Pracownicy uczestniczą w działaniach na poziomie lokalnym i regionalnym mających na celu zwalczanie ubóstwa we wszystkich jego wymiarach. Są to: indywidualne dofinansowania dla studentów, akcja Różowa skrzyneczka, udział w pracach dot. modelu wykorzystania obligacji społecznych w Gdańsku “Zadłużeni w obligacjach” (EFS).

Cel 2 – Zero głodu

Wydział działa na rzecz upowszechnienia wiedzy o bezpieczeństwie żywieniowym oraz racjonalnym wykorzystaniu żywności, w tym m.in. w ramach projektu „Science Clubs w UG-znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (MEiN) zrealizowano wykłady „Bogactwo i ubóstwo”, filmy „Zero Waste” i prezentacje studentów, np. „Żywność genetycznie modyfikowana – szansa czy zagrożenie?” (Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2022”). W budynku WE znajdują się strefy, w których studenci mogą podgrzać przyniesione ze sobą jedzenie. Społeczność bierze udział w zbiórkach, m.in. zorganizowanych w ramach Światowego Dnia Żywności. Studenci włączyli się w akcję zbiórki żywności dla Banku Żywności w Trójmieście i zbierali produkty żywnościowe z długim terminem ważności, która została dostarczona do Sklepu Społecznego „Za Stołem” (blisko 45 kg produktów spożywczych).

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Jako pierwszy w Polsce, Wydział Ekonomiczny uruchomił kierunek studiów Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. Pracownicy WE brali też udział w przygotowaniu opracowania dotyczącego problemów efektywności w funkcjonującym systemie szczepień przeciw COVID-19, od strony proceduralnej w aspekcie przestrzennej dostępności. Studenci zorganizowali zbiórkę artykułów codziennej potrzeby na rzecz Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie.

W budynku są miejsca wspólnej pracy i rozmów oraz strefy nauki i odpoczynku dla pracowników i studentów, w tym pokój tutoringowy, które mają sprzyjać w tworzeniu atmosfery przychylności i utrzymaniu dobrostanu psychicznego.

Cała społeczność wydziału włączyła się do akcji #StudenciDlaUkrainy. W ramach wsparcia dla potrzebujących zza wschodniej granicy zbierano jedzenie, artykuły higieniczne, a także pomagano w formie wolontariatu przy zbieraniu, segregacji i przewozie rzeczy ze zbiórki. Studenci angażują się także w inne akcje pomocy takie jak Szlachetna Paczka czy zbiórki na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wydział Ekonomiczny organizuje wydarzenia, które są otwarte dla otoczenia społecznego, w tym dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Są to między innymi: Otwarte Wykłady Ekonomiczne, wykłady przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, interaktywne wykłady i warsztaty, kawiarnie naukowe i konkursy dla młodzieży w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”, Piątki z Logistyką, Światowy Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Zrównoważonego Rozwoju, Dni Otwarte Wydziału Ekonomicznego.

Pracownicy Wydziału brali udział w programie MEiN „Mistrzowie dydaktyki” oraz licznych szkoleniach dydaktycznych krajowych i międzynarodowych, dzięki którym wykładowcy akademiccy wdrażają nowe kompetencje i dzielą się swoimi doświadczeniem w ramach szkoleń z nauczycielami szkół średnich i podstawowych. Pracownicy WE prowadzą zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, przedstawiają treści z zakresu ekonomii i finansów oraz biznesu. Prowadzone są Otwarte Wykłady Ekonomiczne kierowane do odbiorcy w każdym wieku. W wykładach stacjonarnych w I edycji w roku 2020 wzięło udział około 100 osób, natomiast po zmianie formuły na MS Teams w edycjach II-VII liczba uczestników wykładów online w latach 2021-2022 r. przekroczyła 2500 osób.

Cel 5 – Równość płci

Na Wydziale organizowane są wykłady i webinaria poświęcone kobietom w nauce oraz biznesie, między innymi zorganizowany przez Studencki klub Biznesu webinar „Technologia jest kobietą?”. W ramach projektu Science Clubs zorganizowano także spotkanie otwarte w formie kawiarni naukowej pt. „Kobiety wpływowe w czasach dawnych: wojowniczki, władczynie, celebrytki” na temat bohaterek różnych epok, ich działalności i roli w różnych dziedzinach społecznych, politycznych i kulturze. Wydział reprezentuje otwarcie i antydyskryminacyjne podejście w ramach nauki poruszania się w świecie biznesu. Pracownicy są zaangażowani w działania dotyczące równości płci, jak również brali udział w pracach powołanej w grudniu 2019 roku Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, między innymi w przygotowaniu raportu „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności w UG”.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W budynku wydziału znajdują się dwa ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej. W toaletach są zainstalowane sanitariaty z zaworami oszczędzania wody, baterie z mieszaczami wody. Dzięki temu możliwa jest regulacja temperatury, która może być dowolnie ustawiona przez użytkownika nie powodując nadmiernego wykorzystania wody. Pracownicy i studenci są informowani o potrzebie oszczędzania wody. Wydział stara się kształtować krajobraz biorąc pod uwagę minimalizację zużycia wody. Część nasadzeń na terenie na terenie otaczającym budynki wydziału nie wymaga podlewania i jest odporna na suszę. Nowe sadzone drzewa są wybierane z uwzględnieniem kryterium m.in. zapotrzebowania na wodę.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Od 2021 roku na wydziale sukcesywnie jest wymieniane oświetlenie na energooszczędne (wymiana opraw i świetlówek na lampy ledowe).

Wydział cały czas rozwija ofertę studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na kierunku ekonomia zaproponowana została specjalność morskie sektory offshore, która wpisuje się w koncepcję niebieskiej gospodarki i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie zdiagnozowane w ramach analiz trendów rynkowych. Powstały liczne prace magisterskie i doktorskie w języku polskim i angielskim dotyczące problemów pozyskiwania i wykorzystania energii.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Na wydziale powstał Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research. Do jego zadań należy między innymi: analiza potrzeb na Wydziale Ekonomicznym UG w odniesieniu do zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników, analiza potrzeb i postępów w zakresie wdrażania Strategii HR oraz monitorowanie potrzeb w zakresie oceny pracowników i stwarzania warunków pracy i rozwoju kariery zawodowej.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przy głównych wejściach do budynku można skorzystać z ramp wjazdowych oraz specjalistycznych wind. W budynku znajdują się również aule i pomieszczenia dydaktyczne oraz toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do klas, pokoi czy gabinetów są oznakowane językiem Braille`a. Na Wydziale prowadzone są formy pracy indywidualnej, m.in. tutoring, został także wprowadzony przedmiot do wyboru „Ekonomia w tutoringu” dla studentów wybitnie uzdolnionych oraz innych potrzebujących indywidualnej pracy w ustalonym zakresie, tempie i formie. Jest to także bardzo dogodna oferta dla studentów z niepełnosprawnościami.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Sopocie studenci współpracują z lokalną społecznością. Specjalność Morskie sektory off-shore porusza istotne z punktu widzenia zmian rynku pracy tematy: tradycje rybackie w regionie pomorskim i kultywowanie zanikających zasobów. Podczas corocznej Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego odbywa się koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Jedna z chórzystek reprezentuje Wydział Ekonomiczny. Prezentowany jest zróżnicowany repertuar obejmujący nie tylko muzykę klasyczną, ale także jazz, pop czy rock symfoniczny. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl została przeprowadzona akcja wsparcia gdańskiego Centrum Praw Kobiet. Dzięki wprowadzeniu metody design thinking i sesji warsztatowych z kołami naukowymi i Radą Samorządu Studentów WE było możliwe rozpoznanie potrzeb studentów i prototypowanie rozwiązań w zakresie dziedzictwa kulturowego na WEUG. Propozycje wynikające ze współpracy obejmowały i które zostały zrealizowane to m.in.: stworzenie fotograficznej tablicy historycznej Wydziału Ekonomicznego oraz pamiątkowej prof. Tadeusza Ocioszyńskiego.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów oraz minimalizacji zużycia plastiku.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Wydział realizuje kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej dotyczące zagrożeń ze zmianą klimatu, łagodzeniem i ograniczaniem ich skutków. Są to między innymi debaty oksfordzkie o tematyce zrównoważonego rozwoju stanowiące istotny element edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i otoczenia uniwersytetu. Na WE corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Hasłem przewodnim wydarzenia jest sprawiedliwość klimatyczna i dostarczanie sprawiedliwych, integrujących i zrównoważonych rozwiązań ludziom, którzy cierpią z powodu skutków kryzysu klimatycznego. Tradycją wydziału jest też organizowanie Dnia Zrównoważonego Rozwoju w UG. Celem jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów (np. Kropla H2O = życie na Planecie) promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej. Działanie ma zasięg ogólnoeuropejski.

Cel 14 – Życie pod wodą

Naukowcy Wydziału Ekonomicznego podejmują się badań oraz działań edukacyjnych wspierających ochronę ekosystemów morskich. Współpraca z instytucjami badawczymi owocuje zdobywaniem doświadczenia w projektach międzynarodowych. Pracownicy WE byli zaangażowani w kierowanie Pakietem Roboczym w międzynarodowym projekcie NCBiR (JPI Food Processing for Health) w ramach JPI UE: Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic products, są autorami monografii o tematyce morskiej, np. „Światowa Gospodarka Rybna”, organizowali prelekcje, np. „Czy nasza przyszłość związana jest z dnem oceanów?” w ramach kawiarni naukowych („Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” – wykład dotyczące wyścigu po zasoby oceaniczne).

Cel 15 – Życie na lądzie

Na wydziale prowadzone są badania dotyczące żeglugi śródlądowej i transportu morskiego oraz drogowego, które uwzględnią ochronę ekosystemów i ich różnorodność. W badaniach podkreślana jest koniczność redukcji śladu węglowego, minimalnej ingerencji w środowiska podczas rozbudowywania infrastruktury i modernizacji sieci transportowych.

Na WE poświęca się wiele uwagi kwestiom zrównoważonej mobilności turystycznej. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w dużych miastach, które przed wybuchem pandemii odnotowały znaczny wzrost liczby odwiedzających. Opracowano m.in. studium przypadku, którego celem było zbadanie, w jaki sposób turyści zagraniczni poruszają się w Trójmieście. W Trójmieście wszystkie główne atrakcje i obiekty turystyczne są rozproszone na dużym obszarze, co sprawia, że jest ono szczególnie dobrze przystosowane do badania wzorców mobilności odwiedzających i artykułowania rekomendacji dot. ochrony środowiska, ekosystemu i redukcji śladu węglowego.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając swoje eksperckie wsparcie i dostarczając wyniki badań. Pracownicy naukowi wydziału są członkami i lub zasiadają w gremiach między innymi: Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska, Rady Ekspertów ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przy Ministrze Infrastruktury.

Ponadto wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Biznes i technologia ekologiczna, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology. Dzięki temu wydział buduje potencjał osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk społecznych, w zakresie gospodarki przestrzennej, polityki mobilności, przestrzennego zagospodarowania polskich obszarów morskich, administracji publicznej. Absolwenci otrzymują kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania rynku, zarządzania finansowego, logistycznego oraz operacyjnego.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów. Pracownicy między innymi Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Chemii to członkowie Komitetu projektu „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka (2020-2022) współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Obejmował on upowszechnianie i popularyzację nauki, w tym organizację kawiarni naukowych, konkursów na najlepszą prezentację, interdyscyplinarnych konferencji studenckich, debat oksfordzkich. Dr Magdalena Markiewicz stworzyła nowy turniej debat oksfordzkich dla szkół średnich, o tematyce społecznej odpowiedzialności nauki, obejmujący zagadnienia ekonomii i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano rozszerzenie współpracy w zakresie debat ekonomicznych. Elementem projektu było wprowadzenie warsztatów dla młodzieży, stworzenie platformy szerzenia wiedzy dzięki kawiarniom naukowym. W ramach kawiarni naukowych w latach 2020-2021 poruszane były tematy odzwierciedlające obszary zainteresowań badaczy i dydaktyków ze wszystkich wydziałów UG. 2-krotnie organizowano Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich o zrównoważonym rozwoju z udziałem studentów, uczniów i ich rodziców. W ramach działań projektowych odbył się konkurs „I Ty możesz zostać wykładowcą” na najlepszą prezentację w obszarze nauk ekonomicznych. Pracownicy wydziału czynnie biorą udział w organizowanych Dniach Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim, których inicjatorką jest dr hab. Barbara Pawłowska z WE UG.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Wydział podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.