Cel 1 – Koniec z ubóstwem

Pracownicy wydziału uczestniczą w działaniach mających na celu zwalczanie ubóstwa na poziomie lokalnym i samorządowym. Współpraca pracowników z jednostkami lokalnymi (na przykład radami dzielnic) to między innymi pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, pomoc w dowożeniu pożywienia do placówek szpitalnych, czy dostarczanie pożywienia do „lodówek społecznych”.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Terapeuci mieli możliwość nauki języka ukraińskiego podczas zajęć z dr Jeleną Jegorową z Wydziału Filologicznego.

Neurologopedia

Naukowcy z wydziału realizują projekty dla społeczności lokalnej mające na celu poprawę i promocję zdrowia, w szczególności w zakresie neurologopedii, zorganizowano między innymi webinary: „Rozwój niemowlęcia okiem neurologopedy”, „100 pytań do neurologopedy”, czy cykl autorski na YouTube’ie: „Cykl autorski: PogadANKA LOGOpedyczna”, w której między innymi można obejrzeć odcinki poświęcone neurologopedii.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wydział organizuje kursy, szkolenia, webinaria, warsztaty naukowe, które są otwarte dla otoczenia społecznego. Współpracuje przy tym z zagranicą oraz włącza młodzież licealną w kształcenie uniwersyteckie. Naukowcy organizują również wykłady i prelekcje w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Webinaria i szkolenia

Wydarzenia dla otoczenia społecznego, które zorganizował wydział to między innymi: webinar metodyczny dla nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej, szkolenie dla nauczycieli konsultantów: „Prawidłowa emisja głosu w połączeniu z technikami oddechowymi i elementami relaksacji”.  We współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Filologiczny zorganizował między innymi szkolenie w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi „Nauczanie w klasie wielokulturowej i wielojęzycznej” dla 53 nauczycieli z 16 warszawskich szkół. Podobne kursy zostały przeprowadzone dla niesłyszących nauczycieli z Warszawy (z tłumaczeniem migowym). Szkolenie koordynowała prof. dr hab. Aneta Lewińska. Zostało ono wysoko ocenione przez nauczycieli.

Cel 5 – Równość płci

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Wydział podejmuje działania na rzecz minimalizacji zużycia wody. Ponadto w budynku studenci, pracownicy i odwiedzający mają zapewnioną darmową wodę pitną.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Budynek Neofilologii UG wykorzystuje odnawialne źródła energii. W 2022 roku na jego dachu zamontowano kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Zielony Uniwersytet – dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Uniwersytecie Gdańskim”, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Dr Barbara Brzezicka z Zakładu Językoznawstwa Romańskiego Instytutu Filologii Romańskiej jest Przewodniczącą Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Cel 10 – Mniej nierówności

Budynki Wydziału Filologicznego są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. W każdym instytucie został powołany rzecznik ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział bezpłatnie udostępnia Salę Teatralną między innymi na próby i występy chóru, spektakle przygotowywane i wystawiane przez studentów lub zaproszonych gości, koncerty, spotkania oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Język i kultura kaszubska, tworzenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach oraz kształcenie nauczycieli języka kaszubskiego to działania, które realizuje i wspiera Wydział Filologiczny mając na uwadze misję naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie tworzenia i upowszechniania interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach. Wydział Filologiczny posiada w swojej ofercie między innymi studia I stopnia etnofilologia kaszubska oraz studia podyplomowe nauczanie języka kaszubskiego. Dla nauczycieli języka kaszubskiego odbywają się także konferencje języka kaszubskiego między innymi „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”, która została zorganizowana we wrześniu 2022 roku przez Wydział Filologiczny UG oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zorganizowano także wykład „Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie” we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz dyktando kaszubskie „PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU” dla uczniów i dorosłych.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

W czerwcu 2021 roku dzięki interwencji dr hab. Moniki Rzeczyckiej, prof. UG, z Wydziału Filologicznego wstrzymano wycinkę 14 zdrowych 60-letnich klonów, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Al. Legionów 11 w Gdańsku. Zdrowe drzewa miały zostać wycięte w związku z planami modyfikacji boiska do piłki nożnej. Profesor wystąpiła nie tylko jako mieszkanka Wrzeszcza, ale przede wszystkim jako profesor UG, poruszając opinię publiczną i władze Gdańska w tej sprawie. Zgodę na wycinkę wstrzymano. Drzewa nadal rosną i pełnią swoją ważną funkcję wobec środowiska przyrodniczo-kulturowego. Ta akcja przyczyniła się do założenia w 2022 roku Stowarzyszenia “Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza”, którego członkami są m.in. profesorowie z Wydziału Filologicznego UG i innych jednostek, w tym także JM Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Wydział Filologiczny dąży do zminimalizowania papierowego obiegu dokumentów, prace dyplomowe składane są tylko w formie elektronicznej.

Cel 15 – Życie na lądzie

Wydział współpracuje z lokalnymi społecznościami na rzecz ochrony środowiska. W maju 2022 roku jedno z wydarzeń zaplanowanych przez lokalną grupę aktywistyczną Zielone Ogniwo podczas Gdańskiego Tygodnia Praw Zwierząt zostało zorganizowanie na Wydziale Filologicznym. W debacie “Etyczny wymiar praw zwierząt” wzięli udział między innymi naukowcy oraz absolwenci UG.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i prof. dr hab. Stefan Chwin są reprezentantami Wydziału Filologicznego UG w Radzie Kultury Gdańskiej, która jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym. Członkami Rady są szczególnie zaangażowani aktywiści, artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele szeroko rozumianych środowisk twórczych i mediów działających na terenie Gdańska. Rada spotyka się, żeby dzielić się doświadczeniem, nawiązywać współpracę, analizować i opiniować kierunki rozwoju kultury w naszym mieście.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Wszystkie instytuty prowadzą przedmioty, które w różnym stopniu obejmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Wydział podejmuje szereg innych działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Razem z Centrum Zrównoważonego Rozwoju zorganizowano konkurs instagramowy „Moje studia dla planety”. Wydział Filologii podpisał tez umowę intencyjną o współpracy z powiatem brzeskim, która przewiduje zajęcia językowe w zakresie neofilologii dla szkół powiatu brzeskiego. Z kolei z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku wspólnie pomagano obywatelom Ukrainy. Studenci i studentki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich posługujący się językami ukraińskim lub rosyjskim byli wolontariuszami w WUP i pełnili rolę tłumaczy. Wykładowcy Wydziału poprowadzili kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy.