Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Doktoranci Wydziału Historycznego prowadzą zajęcia w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tym samym realizując działania mające na celu poprawę i promocję zdrowia, dobrego samopoczucia i zdrowego starzenia się.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Promocja uczenia się przez całe życie

Na wydziale są organizowane wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, o zróżnicowanym charakterze: otwarte wykłady gościnne, spotkania integracyjne, festiwale. Jednym z takich wydarzeń były Dni Otwarte Wydziału Historycznego w kwietniu 2022 r. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu studentów wydziału odwiedzający Uniwersytet Gdański licealiści i maturzyści mogli zapoznać się z ofertą wszystkich kierunków studiów wydziału, porozmawiać ze studentami poszczególnych kierunków, a także wziąć udział w zabawach i atrakcjach z nagrodami przygotowanych przez studentów. W programie nie zabrakło także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych.

Wydział organizuje także między innymi wystawy historyczne, między innymi: „Ścigany. Bogdan Borusewicz. 40 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, „100 lat Senatu”, czy „Polacy w Wolnym  Mieście Gdańsku”.

Popularyzacja wiedzy poza kampusem

Działania edukacyjne realizowane są również poza kampusem oraz online. “PoGADAMY o historii” to podcast historyczny w którym wykładowcy, doktoranci oraz studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego opowiadają o swoich badaniach, zdobytych w ich czasie doświadczeniach oraz przeżytych przygodach, a także ciekawych projektach i inicjatywach podejmowanych na wydziale. Rada Samorządu WH współpracowała również z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy organizacji całodziennych wycieczek z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych sprzed stuleci, takich jak bitwa pod Grunwaldem i oblężenie Malborka z roku 1410, polsko-szwedzka Bitwa Dwóch Wazów pod Gniewem z roku 1626, czy Festiwal Mitologii Słowiańskiej w Owidzu koło Starogardu Gdańskiego, gdzie znajduje się rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu, od lat przyciągają tłumy miłośników historii. Inicjatywa ta miała na celu jak najszersze rozpropagowanie tej formy poznawania i przeżywania historii również wśród członków społeczności naszej uczelni.

Cel 5 – Równość płci

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację. W tym zakresie każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, za każdym razem podejmowane są adekwatne działania – -często we współpracy z innymi organami uczelni i komisją dyscyplinarną. W strategii Wydziału Historycznego UG na lata 2020-2025 zapisano przeciwdziałanie możliwości wystąpienia wszelkich form dyskryminacji członków wspólnoty akademickiej WH UG, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział posiada politykę przeciwdziałającą dyskryminacji i prześladowaniom, co jest jasno zapisane w jego Strategii. WH kultywuje i rozwija tradycje oraz wartości akademickie, a także wdraża dobre praktyki w nauce i nauczaniu. Tworząc wiedzę i umacniając wspólnotę akademicką wydział w pełni uznaje fundamentalne wartości życia akademickiego, oparte o prawdę, tolerancję, wolność słowa i sumienia, wolność nauczania, wolność badań naukowych, wolność twórczości artystycznej, sprawiedliwość oraz równość i odpowiedzialność za innych. Wszelkie formy dyskryminacji na WH UG są niedopuszczalne.

Ułatwienia dostępu

Budynek wydziału zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami: dostępność sal wykładowych, windy i podjazdy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wydział posiada również tutorów i oferuje wsparcie indywidualnie podchodząc do różnego rodzaju potrzeb zgłaszanych przez członków społeczności.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Dostęp do zabytków

Pracownicy wydziału działają na rzecz historii regionu i promują dziedzictwo historyczne. Wydział zapewnia publiczny dostęp do zabytków dziedzictwa naturalnego. Instytut Archeologii utrzymuje i prowadzi stanowiska archeologiczne – miejsca prowadzenia wykopalisk. Magazyn przedmiotów z wykopalisk udostępniany jest w celach naukowych. Z przedmiotów znajdujących się w magazynie powstają również ogólnodostępne wystawy w hallu przy ulicy Bielańskiej. Archeolodzy regularnie organizują także dni zwiedzania terenu wykopalisk z oprowadzeniem dla lokalnych mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. W efekcie takich działań pracownicy wydziału podnoszą świadomość i dbałość o dziedzictwo regionu.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów – w budynku jest pojemnik na zużyte baterie.

Cel 14 – Życie pod wodą

Od 2018 do końca 2022 roku Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz partnerami z Polski, Dani oraz Szwecji – Muzeum Gdańska, Muzeum Bornholmu, Uniwersytetem w Aarhus oraz Uniwersytetem w Lund – realizował projekt dotyczący dziedzictwa regionu Morza Bałtyckiego oraz archeoturystyki. Założenia projektu były realizowane poprzez badania naukowe oraz towarzyszące im różne działania kulturalno-edukacyjne prowadzone wspólnie przez partnerów, a mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej archeologicznego dziedzictwa regionu i promocję archeoturystki. Projekt miał dwa filary. Pierwszym z nich są wysokiej jakości interdyscyplinarne, międzynarodowe badania naukowe prowadzone wspólnie przez jednostki uniwersyteckie oraz muzealne uczestniczące w projekcie. Drugim natomiast działania i inicjatywy kulturalno-edukacyjne towarzyszące prowadzonym badaniom archeologicznym (webinary, wykłady otwarte, wystawy, dni otwarte, warsztaty, festiwale, gry planszowe i VR, sieć centów archeologicznych) pozwalające na wypracowanie nowego sposobu promowania wspólnego dziedzictwa archeologicznego, zwiększenie ruchu i wydłużenie sezonu turystycznego w regionie oraz stworzenie nowej marki  – zrównoważonej zielonej i niebieskiej archeoturystyki.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk oraz poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych.  W grudniu 2021 roku dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG została powołana do Zespołu Sterującego w Programie “Kultura ludowa i tradycyjna 2022”. Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG brała udział w pracach Komitetu Badań nad Migracjami PAN w kadencji 2019-2022. Prof. dr hab. Igor Hałagida prowadzi prace badawcze przyczyniające się do zmiany w relacjach dwustronnych polsko-ukraińskich.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. W ramach współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego powstał wywiad wideo z dr hab. Anną Mazurkiewicz, prof. UG na temat ruchów migracyjnych. Profesor była także zaangażowana w organizację warsztatów dotyczących Civic Engagement – edukacji kładącej nacisk na zaangażowanie społeczne (działania w ramach pracowni Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych). Wydział oferuje też zajęcia, w tym przedmioty obowiązkowe, obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Pracownicy Wydziału Historycznego są także członkami w radach muzeów, między innymi: Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności, Rady Muzeum Sopotu, Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, Rady Muzealnej Muzeum Gdańska, Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Rada Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, Zarząd Towarzystwa Dom Uphagena. Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.