Cel 1 – Koniec z ubóstwem

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiony został nowy kierunek “Quantum Information Technology” – nieodpłatne studia stacjonarne II stopnia prowadzone całkowicie w języku angielskim. Brak opłaty za studia sprawia, iż kształcenie jest dostępne także dla osób z krajów o wysokim wskaźniku ubóstwa. W 2021 roku studia rozpoczęły 22 osoby m.in. z Bangladeszu, Nigerii, Indii, Nepalu, Kamerunu i Etiopii. Ponadto, Wydział organizuje nieodpłatne szkoły letnie, dzięki finansowaniu z grantu zewnętrznego (NAWA SPINAKER), w których uczestniczą także studenci z ubogich państw. W 2022 roku zajęcia odbywały się online i wzięli w nich udział studenci m.in. z Bangladeszu, Malezji, Kamerunu, Nigerii, Meksyku, Indii, Azerbejdżanu oraz Kolumbii.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Pracownicy Wydziału współpracują z innymi instytucjami na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Prof. dr hab. Danuta Makowiec jest założycielem grupy badawczej Hard Heart, której badania dotyczą testu EKG. Grupa fizyków z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG, ściśle współpracujących z kardiologami z GUMed i matematykami z PG, bada nowoczesne estymatory nieliniowej dynamiki w połączeniu z wydajnymi metodami sztucznej inteligencji.

Od 2010 roku wspólnie z Wydziałem Zdrowia GUMed prowadzony jest kierunek Fizyka medyczna I i II stopnia, którego absolwenci są zatrudniani w placówkach ochrony zdrowia uczestnicząc w diagnostyce i planowaniu indywidualnych terapii min. technikami PET.

W Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej kierowanym przez Prof. dra hab. Piotra Bojarskiego od lat prowadzone są wspólne badania międzynarodowe z University of North Texas, Christian Texas Uniersity oraz CNR w Neapolu mające m.in. na celu tworzenie biosensorów. Z kolei dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG współpracuje z Wydziałem Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół naukowy Zakładu Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki prowadzi badania na pograniczu spektroskopii molekularnej i biofarmacji. Celem prowadzonych prac badawczych jest zwiększenie efektywności projektowania nośników umożliwiających lepszą rozpuszczalność i biodostępność leków oraz zniwelowanie skutków ubocznych ich działania Badania mają na celu określenie wpływu oddziaływań międzymolekularnych pomiędzy substancją leczniczą a jej nośnikiem na kinetykę procesu uwalniania oraz poznanie i zrozumienie mechanizmów kontrolujących ten proces.

Z Wydziałem Farmaceutycznym GUMed współpracuje też dr Justyna Strankowska prowadząc badania procesów uwalniania leków z matryc polimerowych oraz sposobu ich opisu, w celu wprowadzenia ich na rynek w postaci nowoczesnych plastrów.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Dla uczniów

Wydział organizuje wiele wydarzeń dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzony jest projekt „Zdolni z Pomorza _ Uniwersytet Gdański”, którego celem jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym z województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia takie jak: spotkania akademickie, opiekę mentorską, warsztaty naukowe, kółka olimpijskie i warsztaty e-learningowe.

„Nauka? Taką – to ja lubię” to cykl imprez popularno-naukowych online, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych. Oprócz tego, dzięki działalności stowarzyszenia „Bez rutyny” organizowane są między innymi konkursy matematyczne „Pomorskie Mecze Matematyczne”. Ponadto na Wydziale zorganizowano również akcję „Dziewczyny do ścisłych!”, której celem było zachęcenie uczennic do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych.

W ciągu roku w powyższych wydarzeniach uczestniczy nawet pięć tysięcy gości.

Kształcenie kadr

Na Wydziale organizowane są kursy dla nauczycieli, między innymi dla opiekunów uczniów biorących udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach programu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.

Wydział organizuje studia podyplomowe Podstaw Informatyki – absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII oraz w szkole ponadpodstawowej, w ramach kształcenia ogólnego.

Pracownicy Wydziału od lat współpracują z Centrum EXPERYMENT w Gdyni, a także z kołami naukowymi, towarzystwami naukowymi i innymi organizacjami, czego owocem są gościnne seminaria i wykłady otwarte.

Cel 5 – Równość płci

Wydział oferuje programy dostępu dla kobiet – jednostka przystąpiła między innymi do programu „Nowe technologie dla Dziewczyn” prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie kobiet do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z tworzeniem takich technologii.

Rozwój kobiet

Kobiety są zachęcane do składania podań na kierunki, na których są niedostatecznie reprezentowane. Jest to możliwe dzięki partycypacji w programach takich jak „Dziewczyny do ścisłych”, „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” oraz NAWA Spinaker “Generation QI. Następne pokolenie informatyków kwantowych. Gdańska seria międzynarodowych szkół dla studentów”. Pracownicy Wydziału zachęcają kobiety do studiowania nauk ścisłych i wskazują, że studia na Uniwersytecie Gdańskim mogą dać szansę na atrakcyjną pracę z perspektywami na rozwój.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W budynku zamontowane są liczniki i podliczniki wody – Wydział mierzy zużycie wody pobieranej z sieci wodociągowej. Jednostka zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. Dystrybutor wody został zamontowany w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki WMFiI.

Pracownicy przykładają dużą wagę do oszczędzania i minimalizacji zużycia wody. Na korytarzach umieszczono propagujące tą ideę plakaty. W sanitariatach zamontowano krany uruchamiane przyciskiem i zawory oszczędzające wodę. W okolicy budynku nasadzono łąkę kwietną, a koszenie trawników zostało ograniczone do minimum.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Na korytarzach budynku, w toaletach oraz piwnicach stosowane są energooszczędne żarówki. W wybranych miejscach zainstalowano również automatyczne włączenie i wyłączanie światła.

Na rzecz transformacji energetycznej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki razem z Wydziałem Chemii prowadzi studia stacjonarne I stopnia “Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna” – jest to międzywydziałowy kierunek interdyscyplinarny. Studia przygotowują do prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej, do pracy w nadzorze i kontroli obrotu i stosowania preparatów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane między innymi z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy, polityki płacowej z zobowiązaniem do mierzenia eliminacji różnic płac ze względu na płeć.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

W 2021 r. prof. dr hab. Tomasz Paterek uzyskał grant od amerykańskiej organizacji non-profit Foundational Questions Institute (FQXi). Przyznane środki umożliwiły nawiązanie współpracy fizyków teoretycznych z artystami, a jej efektem jest mobilna instalacja artystyczna „Podróże Światła” zainspirowana polaryzacją i fizyką kwantową. Instalacja została wykonana na początku roku 2022 i dotychczas zaprezentowana w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Bibliotece UG oraz Bydgoskim Centrum Sztuki.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dr Illia Serdiuk prowadzi projekt pt. “Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?”. Badania mają na celu zmniejszenie zużycia ciężkich metali i zastąpienia ich organicznymi, mniej toksycznymi i łatwymi w utylizacji komponentami.

Wydział działa na rzecz minimalizacji zużycia plastiku. Została podpisana umowa na dostawę wody z dystrybutora butlowego z firmą Eden Springs, a od 2022 roku z bezbutlowego (umowa ogólnouczelniana z firmą Rosa).

Cel 14 – Życie pod wodą

Wydział prowadzi badania mające na celu zaproponowanie nowych wskaźników stanu zanieczyszczeń środowiska morskiego opartego na parametrach architektury, biomorfologii oraz własności fotosyntetycznych kolonii biowarstw mikroorganizmów pokrywających podłoża zanurzonych w toni ciał stałych uzyskanych przez zastosowanie mikroskopii konfokalnej i spektroskopii fotoakustycznej.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Naukowcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zamierzają stworzyć nowoczesne luminofory świecące w podczerwieni, które mogłyby znaleźć zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym czy medycynie. Projekt pt. „Perowskity i szerokopasmowe luminofory na podczerwień do diod świecących” realizowany jest w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej. Technologia wykorzystująca podczerwień, czyli światło niewidoczne dla ludzkiego oka, daje wciąż nowe możliwości. Wraz z rozwojem techniki diody świecące (LED), jak wszystkie elektroniczne komponenty, stają się coraz bardziej miniaturowe. Dzięki temu można używać ich jako źródeł światła w mikrospektrometrach umieszczanych, np. w smartfonie m.in. do badania żywności pod kątem wartości odżywczych produktu czy pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie. Krytycznym elementem takiego urządzenia, nad którym pracują naukowcy, jest odpowiedni luminofor, przetwarzający emitowane przez diodę światło o jednej barwie – zazwyczaj w zakresie widzialnym – na światło podczerwone o szerokim zakresie widmowym (tzn. emitujące wiele długości fali światła podczerwonego). Dopiero luminofor o takich własnościach da urządzeniu pełnię możliwości praktycznych, co umożliwi zastosowanie w analizie składu żywności.