Cel 2 – Zero głodu

Wydział przedkłada nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Wydział współpracuje z polskimi instytucjami ochrony zdrowia na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG jest członkinią Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań systemowych dotyczących roli psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej powołanego przez Ministra Zdrowia.

Centrum Wsparcia Psychologicznego

Zespół CWP tworzą specjaliści między innymi z Wydziału Nauk Społecznych, którzy udzielają bezpłatnego krótkoterminowego wsparcia psychologicznego. Po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową można skorzystać z trwających od 30 do 50 minut porad i konsultacji online.

Badania komunikacyjne migrantów

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filologicznego byli w zespole realizującym projekt „Bariery komunikacyjne migrantów w środowisku polskojęzycznym. Sytuacja osób słowiańsko- i niesłowiańskojęzycznych na Pomorzu”, który stawia sobie za cel odpowiedź na problem społeczny, jaki generuje coraz większa obecność na Pomorzu, a także w Polsce, obcojęzycznych migrantów pragnących uczynić z Polski swoje miejsce do życia.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej

W 2022 roku z oferty kursu skorzystało 31 uczestników. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.

Cel 5 – Równość płci

Dr Barbara Kijewska jest członkinią Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania (Kadencja 2021-2025) powołaną przez Prezydent Miasta Gdańska.

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii

W 2022 roku Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Nauk Społecznych UG wyrażała opinie dotyczące projektów badawczych, które mogą budzić wątpliwości etyczne. Były to w szczególności projekty, w których: osobami badanymi były dzieci lub młodzież niepełnoletnia; procedura badawcza mogła obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych; osoby badane mogły mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym. Opinia Komisji Etyki była również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2023 r. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych została zarządzeniem Rektora przekształcona w Komisję do Spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Budynek Wydział Nauk Społecznych wyposażono w nowoczesną hydrofornie, co pozwoliło na optymalizację zużycia wody.

Ponadto, dzięki współpracy z firmą SNG Saur Neptun Gdańsk i wsparciu władz rektorskich oraz administracji, na Wydziale Nauk Społecznych zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Dystrybutor wyposażony jest w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra, które – dzięki używaniu własnego pojemnika wielorazowego użytku i korzystaniu z dystrybutora – nie trafią na śmieci. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz posiada elementy z odpornego na uderzenia tworzywa ABS o właściwościach antybakteryjnych.

Cel 10 – Mniej nierówności

Ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Wydziału Nauk Społecznych dedykowane jest 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, naprzeciwko wejścia głównego z obniżonym krawężnikiem. Budynek posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku dostosowane jest dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W budynku można korzystać z wind z informacją głosową oraz okienkami komunikacyjnymi działającymi w paśmie podczerwieni dla wózków inwalidzkich sterowanych pilotem. Dodatkowo w budynku znajdują się szyny komunikacyjne dla osób niewidomych. Na drzwiach we wszystkich pomieszczeniach znajdują się tabliczki informacyjne z napisami w alfabecie Braille’a. na Wydziale nauk Społecznych znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz dwa wózki elektryczne (zasilane akumulatorem). W budynku w 2021 roku został zamontowany system TOTUPOINT – udźwiękowienie i deskrypcja punktów w przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej (komunikat dźwiękowy w aplikacji na smartfonie).

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów, w tym materiałów niebezpiecznych.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając ekspercie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii i aktów prawnych poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych oraz dostarczając wyniki badań. Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG jest członkinią Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej oraz koordynatorem wiodący grupy roboczej 5 „Edukacja społeczna”, powołanej w celu realizacji założeń Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dr Barbara Kijewska jest ekspertką Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Pomorski oraz pełnomocniczką Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński jest ekspertem Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także członkiem Pomorskiego Forum Terytorialnego (ustawowo powołane ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie polityki regionalnej).

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych jest naukową jednostką badawczą działającą przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zajmującą się analizą zjawisk i procesów społecznych. Pracownia realizuje zarówno projekty badawcze wynikające z programów naukowych Uniwersytetu, jak również prowadzi działalność ukierunkowaną na obsługę podmiotów zewnętrznych. Prowadzi badania sondażowe w różnych środowiskach społecznych – grupach zawodowych, regionach, miastach. Odbiorcami usług są jednostki administracji państwowej i samorządowej, instytucje, organizacje społeczne, a także przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Pracownia ma w swoim dorobku ponad 200 zrealizowanych badań.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział prowadzi zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju między innymi na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe: „Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju”, „Polityka ekologiczna”.

TOWNSHIP

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Projekt „TOWNSHIP w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (Program NAVA SPIKANAKER) koncertuje się na zwiększeniu zainteresowania ofertą kształcenia w UG zagranicznych studentów i doktorantów oraz stworzeniu oferty kształcenia w języku angielskim dającej wiedzę i narzędzia w kierunku kształtowania zrównoważonych miast i społeczności z wykorzystaniem narzędzi on-line i blended learning. Celem projektu jest także wykreowanie popytu na studia w języku angielskim na Wydziale Nauk Społecznych UG z zakresu Urban Studies. Kierownikiem projektu jest dr Grażyna Chaberek.