Cel 1 – Koniec z ubóstwem

Społeczność akademicka Wydziału Oceanografii i Geografii przyłącza się do akcji pomocowych dla osób potrzebujących pokazując solidarność i wspierając potrzebujących. Studenci i studentki WOiG aktywnie zachęcali do wzięcia udziału w zbiórkach. Zorganizowano między innymi wydziałową zbiórkę dla osób z Ukrainy. Udało zgromadzić się koce, kurtki, leki, żywność (w tym produkty dla dzieci), środki higieniczne, pieluchy i drobny sprzęt elektroniczny. Podczas akcji Świąteczna Paczka wydział przekazał wsparcie rzeczowe dla Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Cel 2 – Zero głodu

W ramach projektów AquaVIP (Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku) oraz Blue Platform (Bioekonomia na rzecz błękitnego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego) zostały zorganizowane wydarzenia adresowane do producentów żywności z sektora akwakultury, zainteresowanych wykorzystaniem zrównoważonych technologii, jak na przykład systemów zwrotnego obiegu wody RAS (ang. Recirculating Aquaculture System) do hodowli ryb oraz skorupiaków, jak również w hodowlach akwaponicznych.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Wydział realizuje programy i projekty dla społeczności lokalnej mające na celu poprawę i promocję zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wydział organizuje wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego odpowiadające idei uczenia się przez całe życie. Wśród nich były między innymi: Letnia Szkoła Fitoplanktonu we wrześniu 2022 r. w ówczesnej Stacji Limnologicznej w Borucinie; ekoPIKNIK w Mechelnikach, letnia szkoła projektu AquaVIP, webinaria na temat błękitnej bioekonomii pt. „Wyzwania i możliwości błękitnej bioekonomii w Regionie Morza Bałtyckiego”, czy zajęcia w Przedszkolu św. Antoniego z Padwy w Gdańsku Brzeźnie.

Popularyzacja wiedzy o SDG

Pracownicy i studenci wydziału realizują także działania mające na celu popularyzację wiedzy poza kampusem. Podczas pikniku naukowego Klimat dla Nauki we wrześniu 2022 roku przygotowano bogatą ofertę dla młodzieży przy stoiskach: Czy można polubić bałtyckie sinice” oraz „Złote algi z Odry”. Pracownicy uczestniczyli też między innymi: w spotkaniu „Dzień z pasją” i wzięli udział w dyskusji panelowej „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozowju” w II LO w Elblągu; Dniu Ryby na Helu; Nocy Muzeów ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry UG; Międzynarodowym Dniu Bałtyckiego Morświna; Dniu Dziecka w Helskim Fokarium; a także Światowym Dniu Morza.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Na wydziale zamontowano dwa dystrybutory wody pitnej ROSA filtrujące wodę pobieraną z wodociągu. Tym samym jednostka zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających.

AquaVIP

W ramach projektu AquaVIP na potrzeby realizacji hodowlanych eksperymentów laboratoryjnych z krewetką białą Litopenaeus vannamei dostosowano system zwrotnego obiegu wody do hodowli krewetek białych w systemie akwaponicznym z makroglonami. System hodowlany RAS-500 składa się z 3 oddzielnych zbiorników: zbiornika wodnego, modułu zabiegowego i pięćsetlitrowego zbiornika hodowlanego. Cały system został wykonany z materiałów odpornych na korozję i wodę morską. Korzystne wykorzystanie grawitacji gwarantuje bardzo wydajny przepływ wody, który wymaga tylko jednej pompy znajdującej się w komorze filtra.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Władze Dziekańskie w 2022 roku wydały rekomendacje do podjęcia działań zmierzających do uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej i ciepła systemowego.

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Officina Baltica sp. z o.o. to spółka spin-off Uniwersytetu Gdańskiego, która świadczy usługi i dostarcza produkty w sektorze błękitnej biotechnologii, oceanografii oraz IT dla nauki, tworzy urządzenia badawcze dedykowane głównie badaniom morskim; zajmuje się integracją urządzeń pomiarowych i tworzeniem oprogramowania badawczego.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami w tym specjalne windy.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dr Justyna Kobos uczestniczyła we wrześniu 2022 roku w szkoleniu „Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych”.

Administracja wydziału podejmuje działania na rzecz minimalizacji zużycia plastiku. W tym celu zainstalowano dystrybutor wody bezbutelkowy ROSA.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Strona internetowa prowadzona przez pracowników wydziału „Kąpieliska 2022” poświęcona była informacjom dotyczącym wczesnego ostrzegania przed skutkami występowania toksycznych zakwitów w wodach przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. To przykład działań edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej dotyczących zmiany klimatu.

Warsztaty i zajęcia praktyczne

Dr Anna Toruńska-Sitarz zorganizowała Warsztaty dla klasy 0 i III I Podstawowej Szkoły Społecznej w Gdańsku – wykład w formie dyskusji oraz zajęcia praktyczne z mikroskopami. Tematyka zajęć związana była z zakwitami sinic, wpływem klimatu na ich występowanie, niebezpieczeństwami, które niosą zakwity, oraz praktycznymi możliwościami wykorzystania sinic.

Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Wydziału informują i wspierają władze lokalne lub regionalne we wczesnym ostrzeganiu i monitorowaniu lokalnych katastrof/ryzyka związanego ze współczesną zmianą klimatu. Dr Justyna Kobos współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Współpraca obejmuje pomoc merytoryczną dotyczącą przyczyn i skutków występowania toksycznych gatunków sinic i glonów. Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej WOiG UG, wykonała ekspertyzę próbek z rzeki Odry, która potwierdziła obecność Prymnesium parvum, tzw. „złotych alg” w rzece. Dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG jest kierownikiem zadań realizowanych na UG projektu PROZA (Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery). Ponadto pracownicy wydziału wykonują w sezonie letnim ekspertyzy jakości wody w kąpieliskach gdyńskich pod kątem występowania toksycznych cyjanobakterii oraz zawartości toksym sinicowych. Ekspertyzy są wysyłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.

Cel 14 – Życie pod wodą

AquaVIP

W ramach projektu AquaVIP (Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku) opracowano szereg materiałów edukacyjnych dedykowanych innowacyjnej akwakulturze, obejmujących między innymi materiały audiowizualne (dotyczące innowacyjnej akwakultury, promocji akwakultury i kariery w akwakulturze, materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami prelegentów oraz uczestników Szkoły Letniej “Akwakultura – obiecujące rozwiązania technologiczne dla regionu Południowego Bałtyku: RAS – krewetki – akwaponika.

Bałtyk dla wszystkich

Pracownicy wydziału wzięli udział w opracowaniu raportu „Bałtyk dla wszystkich” przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland. Prof. dr hab. Monika Normant-Saremba jest autorką części poświęconej gatunkom inwazyjnym w Morzu Bałtyckim i ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju. Mgr Hanna Łądkowska i mgr Barbara Dmochowska opisały w raporcie możliwości rozwoju innowacyjnej i zrównoważonej marikultury w Morzu Bałtyckim.

Badania stanu Morza Bałtyckiego

Wszechstronne badania Morza Bałtyckiego, jego zasobów i procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych w nim zachodzących prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim głównie w Instytucie Oceanografii. W tym celu wykorzystywana jest nowa jednostka pływająca, katamaran R/V Oceanograf, a także nowoczesne urządzenia pomiarowe będące na wyposażeniu statku oraz pracowni naukowych Instytutu Oceanografii. Badania prowadzone w ramach krajowych i zagranicznych grantów mają na celu ocenę obecnego stanu Morza Bałtyckiego i jego zasobów oraz prognozowanie zmian. Badane są też nowe możliwości zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów Bałtyku.

Cel 15 – Życie na lądzie

Pracownicy podejmują działania: mające na celu wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru gatunków docelowych i aktualizacji listy bałtyckich Target Species w sprawie przyznawania zwolnień na mocy Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM); działania mające na celu opracowanie zharmonizowanego wdrożenia wytycznych IMO dotyczących biofoulingu wraz ewentualnymi przyszłymi zmianami ograniczającymi rozprzestrzeniania się nierodzimych organizmów poroślowych (biofoulingu) w Morzu Bałtyckim.

JEG NIS

Badaczki z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, dr Joanna Hegele-Drywa i prof. dr hab. Monika Normant-Saremba, zostały nominowane do grupy ekspertów ds. gatunków nierodzimych OSPAR/HELCOM Joint Expert Group on Non-Indigenous Species (JEG NIS). W skład grupy wchodzą przedstawiciele państw Północno-Wschodniego Atlantyku (OSPAR) oraz Morza Bałtyckiego (HELCOM), reprezentujący zarówno administrację rządową, jak środowisko naukowe. Głównym zadaniem grupy w ciągu najbliższych trzech lat pracy będzie opracowanie wspólnego, dla regionów OSPAR i HELCOM, wskaźnika do oceny stanu środowiska uwzględniającego nowo introdukowane gatunki oraz stworzenie wspólnej bazy danych, zawierającej m.in. informacje na temat ich rozprzestrzenienia w wyżej wymienionych regionach.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział podnosi kwalifikacje, prowadzi kształcenie i buduje potencjał osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk publicznych odnośnie do zmiany klimatu. Pracownicy wydziału w 2022 roku uczestniczyli między innymi w społecznych międzynarodowych konsultacjach dotyczących przeglądu Ramowej Dyrektywy Wodnej w sprawie jakości wody na kąpieliskach oraz w warsztatach online „Workshop on the review of the Bathing Water Directive (2006/7/EC) – Impact Assessment”.

Studia podyplomowe

Na Uniwersytecie Gdańskim uruchomiono nabór na studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu pod patronatem Uczelni Fahrenheita, którymi administruje Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Kierownikiem studiów jest dr Mirosława Malinowska z Katedry Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział jest zaangażowany w działania edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są istotne społecznie i zaadresowane do wszystkich studentów, między innymi w ramach przedmiotów obowiązkowych takich jak Przyrodnicze zjawiska ekstremalne na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją.

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego organizują otwarte spotkania naukowe. Jednym z tematów wykładów był: „Ryby a eutrofizacja – ocena stanu/potencjału ekologicznego wód na podstawie ichtiofauny”.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Katedry Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych. Głównym celem projektu BUFFER jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy anomaliami klimatycznymi i eutrofizacją na zdolność stref przydennych do przetwarzania i zatrzymywania składników odżywczych oraz ich powrotu do kolumny wody (tzw. bufor bentosowy). BUFFER przeanalizuje, czy i jak zdolność osadów do regulowania konsekwencji eutrofizacji jest zagrożona przez zmiany klimatu i wyjaśni mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska