Cel 1 – Koniec z ubóstwem

Bezpłatne porady prawne

Studencka Poradnia Prawna to miejsce, które służy nieodpłatną pomocą prawną z zakresu prawa, doskonaląc przy tym proces kształcenia studentów oraz rozwijając poczucie empatii i wrażliwości. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest zainteresowanym osobom fizycznym oraz organizacjom działających w sferze pożytku publicznego, które nie są w stanie pozwolić sobie na pomoc profesjonalnego pełnomocnika ze względu na trudną sytuację materialną.

Projekt badawczy WorkYP

„Working Yet Poor – Pracujący, wciąż biedny” – to projekt badawczy finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcjum projektu tworzy kilka uniwersytetów z Europy w tym Uniwersytet Gdański. Jednym z efektów projektu jest krajowy raport dotyczący przyczyn ubóstwa osób pozostających na rynku pracy. W czerwcu 2021 roku zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Moniki Tomaszewskiej z Katedry Prawa Pracy zorganizował konferencję poświęconą krajowemu raportowi na temat osób zatrudnionych na niestabilnych podstawach prawnych i przez to zagrożonych wykluczeniem i niedostatkiem (tzw. biedni pracujący).

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem

Dr Michał Szypniewski z Katedry Prawa Pracy został powołany na członka Zespołu Eksperckiego do Spraw Strategii Włączania Społecznego przy Komitecie do Spraw Pożytku Publicznego. Do zadań Zespołu należy udzielanie Ministrowi wsparcia eksperckiego m.in. w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem poprzez inwestycje w podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników oraz aktywizację zawodową.

Cel 2 – Zero głodu

Wydział zapewnia zrównoważone opcje żywieniowe, w tym zdrowe dania wegetariańskie i wegańskie, które można kupić w budynku w przystępnych cenach. Pracownicy przedkładają nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne np. przy wyborze firmy cateringowej.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Wydział promuje zdrowie i dobre samopoczucie oraz higienę uczestnicząc w akcji „Różowe skrzyneczki na Uniwersytecie Gdańskim”.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Studia podyplomowe

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni, kadry kierowniczej, między innymi studia podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe, podyplomowe studia Prawa Pracy, studia podyplomowe Ochrona danych osobowych, studia podyplomowe Postępowanie administracyjne, studia podyplomowe Prawo medyczne, czy studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym.

Edukacja młodzieży

Wydział organizuje też wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, na przykład Dni otwarte WPiA UG. Podczas tego wydarzenia w 2022 roku uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach z argumentacji i warsztatach kryminalistycznych (daktyloskopia, światło w laboratorium kryminalistycznym).

Dla Ukrainy

Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Utrechcie rozpoczął prace nad przygotowaniem ogólnoeuropejskiego poradnika prawnego online dla uchodźców z Ukrainy. Zaprezentowano już rozdziały poświęcone oświacie, zdrowiu i wynajmowi.

Cel 5 – Równość płci

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Handlowego jest Rzecznikiem ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi. Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska jest Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. W budynku zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Jest on wyposażony w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra.

Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska

Celem projektu wspieranego przez Ministra Edukacji i Nauki z programu „Doskonała nauka” jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań z zakresu gospodarki w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Andrzej Powałowski z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

W lipcu 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska powołał dr hab. Hannę Wolską do składu Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych na kadencję 2021-2025. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Narodowego Centrum Badań Jądrowych w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Dr hab. Hanna Wolska wybrana została również na powyższy okres do Komisji Regulaminowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W Czytelni Specjalistycznej znajduje się powiększalnik stacjonarny I-see HD dla osób słabo widzących. Czytelnia wyposażona jest też w dostępne stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie powiększające Magic oraz program udźwiękawiający Jaws. W budynku znajdują się dwie windy wyposażone w udźwiękowienie oraz oznaczenia brajlowskie. Windy są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sale wykładowe i pozostałe pomieszczenia są wyposażone w tabliczki z oznaczeniem brajlowskim. WPiA dysponuje systemem do tłumaczeń symultanicznych, które są transmitowane poprzez nadajnik i system FM. System ten może być podłączony na aulach i audytoriach. W zasobach wydziału znajdują się 4 kompletne zestawy wspomagające słyszenie tj. mikrofon do klapy marynarki wykładowcy, słuchawki dla studenta, płatek indukcyjny do podpięcia do aparatu słuchowego.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wydział przyczynia się do rozwoju lokalnej sztuki  współpracując między innymi ze Studiem Wokalnym UG.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Na Wydziale zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Jest on wyposażony w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

W maju 2022 roku na wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja “Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów” organizowana przez Instytut Metropolitalny, WPiA UG oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

GOOD LIGHT LAW

Zanieczyszczenie światłem sztucznym nie jest nowym zjawiskiem, jednak nie zostało jeszcze dostatecznie utrwalone w świadomości społecznej. Chodzi o nadmierne lub uciążliwe, źle ukierunkowane sztuczne światło. Badania nad prawnymi i administracyjnymi aspektami przeciwdziałania zanieczyszczeniom światłem sztucznym prowadzi, w ramach autorskiego projektu „GOOD LIGHT LAW” przy Instytucie Metropolitalnym dr Katarzyna Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego.

Cel 14 – Życie pod wodą

SEAPLANSPACE

„SEAPLANSPACE – Instrumenty morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem” to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020. Kierownikiem projektu była dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego.  Jednym z osiągnięć projektu SEAPLANSPACE był kompletny, bezpłatny i certyfikowany 20-godzinny kurs morskiego planowania przestrzennego.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pracownicy wydziału współpracują z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie opiniowania i rekomendowania polityk, strategii, aktów prawnych. Naukowcy WPiA uczestniczą między innymi w następujących gremiach: Komitet Polityki Naukowej (przewodniczącą jest dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG), zespół ekspertów opracowujący aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej, Zespół ds. Kobiet (organ doradczy Marszałka Województwa Pomorskiego), Pomorska Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Malborku.

Motiv-Action

Na wydziale podejmowane są badania obejmujące problemy polityk publicznych. Europejski Projekt Motiv-Action (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways), w ramach programu Erasmus+ Sport ma na celu stworzenie platformy raportowania nieuczciwości w sporcie profesjonalnym. Projekt kierowany jest przede wszystkim do sportowców, trenerów, organizatorów zawodów. Będzie również oparty na krajowych politykach ochrony sygnalistów. Projekt jest realizowany we współpracy z szeregiem instytucji publicznych, ministerstw oraz organizacji sportowych w takich krajach jak Francja, Bułgaria, Cypr, Gruzja, Portugalia, Grecja, Holandia. W Polsce uczestnikiem projektu będzie również Ministerstwo Sportu. Liderem projektu jest francuskie Autorité Nationale Des Jeux (ANJ).

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział oferuje zajęcia, w tym przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, a także seminaria i warsztaty, obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju, między innymi: prawo zarządzania środowiskiem, ekoprawo, przestępczość w ochronie środowiska, prawo klimatyczne, czy prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Wydział podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.