Cel 1 – Koniec z ubóstwem

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni mające na celu zapewnienie wsparcia dla studentów z rodzin z niskim dochodem, aby umożliwić im ukończenie studiów oraz dla studentów z państw o wysokim wskaźniku ubóstwa.

Cel 2 – Zero głodu

Wydział zapewnia zrównoważone opcje żywieniowe, w tym dania wegetariańskie i wegańskie w przystępnych cenach. Wydział wspiera lokalnych rolników i producentów żywności celem szerzenia praktyk zrównoważonego rolnictwa.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Współpraca na rzecz ochrony zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof.  dr. hab. Mirosław Szreder, prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG organizowali i przewodniczyli cyklicznym konferencjom tematycznie związanymi z celem 3. We współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku została zorganizowana konferencja „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”. Wydarzenie było zaadresowane do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Wojewoda Pomorski nominował na IV kadencję dr. Sebastiana Susmarskiego do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Do jej zadań należy m.in.: opiniowanie projektu planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, uchwalanie planu pracy oddziału czy kontrolowanie bieżącej działalności oddziału we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Dr hab.  Jarosław Waśniewski, prof. UG jest prezesem zarządu NZOZ Przychodnia Lekarska Suchanino Sp. Zoo w Gdańsku. Współpraca z wydziałem polega na realizacji praktyk studenckich. Podobna współpraca dotyczy Szpitali Pomorskich, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Szpitali Copernicus. Oprócz praktyk realizowanych w tych podmiotach przez studentów wydziału z kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia wykłady na tym kierunku prowadzą pracownicy tych podmiotów.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Idea uczenia się przez całe życie jest bliska władzom i społeczności Wydziału Zarządzania. W 2022 roku zorganizowano wiele wydarzeń otwartych nie tylko dla społeczności akademickiej, lecz także dla otoczenia zewnętrznego. Wśród nich były między innymi wykłady na temat: wyzwań jakie stoją przed polskimi bankami, o walutach cyfrowych i zdecentralizowanych finansach. Cyklicznie organizowane są spotkania z wybitnymi absolwentami sopockich wydziałów UG. W formule online odbyły się wykłady przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców: „Twoja kariera w usługach finansowych: czy to dobra inwestycja”, „Big Data, czyli świat w oceanie danych” w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”.

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni. 11 kierunków studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania skierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe i umiejętności w różnych obszarach zarządzania i ekonomii.

Wydział Zarządzania uczestniczył w Pikniku Naukowym UG „Klimat dla Nauki”, który odbył się w październiku 2021 r. Pracownicy i studenci przygotowali dla odwiedzających m.in.  stoisko „Pomorskie atrakcje turystyczne dla dzieci”. Na dzieci czekały liczne krzyżówki, konkursy, gry i quizy z nagrodami.

Zrównoważony rozwój też się opłaca

Koło Naukowe Investor zostało nagrodzone w konkursie Mój Zielony Uniwersytet. Dyplom za projekt „Zrównoważony rozwój też się opłaca” w imieniu Koła Naukowego Inwestor (Wydział Zarządzania) odebrała Anna Ciska razem z opiekunem dr. Krzysztofem Kowalke. Konkurs został zorganizowany przez dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad konkursem objął Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Cel 5 – Równość płci

Wydział prowadzi politykę chroniącą osoby zgłaszające dyskryminację, polegającą na interwencji w każdym indywidualnym zgłoszeniu objawów dyskryminacji.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Wydział zapewnia darmową wodę pitną dla studentów, pracowników i odwiedzających. W budynku znajdują się dwa dystrybutory ciepłej i zimnej wody typu ROSA.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Wydział realizuje plan oszczędności energii, który zakłada między innymi sukcesywną wymianę oświetlenia na energooszczędne. Ponadto wydział współpracuje i inicjuje działania na rzecz transformacji energetycznej. Dr Mariusz Chmielewski z Katedry Strategicznego Rozwoju bierze udział w pracach zespołu ds. współpracy z podmiotami sektora morskiej energetyki wiatrowej przy Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Wydział wspiera działania koordynowane na poziomie Uczelni związane między innymi z wdrażaniem polityki przeciwdziałającej dyskryminacji w miejscu pracy, polityki płacowej z zobowiązaniem do mierzenia eliminacji różnic płac ze względu na płeć.

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Wydział komercjalizuje wyniki badań naukowych – komercjalizacja bezpośrednia – umowy z instytucjami otoczenia gospodarczego.

Cel 10 – Mniej nierówności

Wydział zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku można skorzystać z wind. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wydział ściśle współpracuje z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Pełnomocnikiem Dziekana ds. osób z niepełnosprawnością jest Agnieszka Dormanowska.

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Chór Wydziału Zarządzania UG

Kultura jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Chór Wydziału Zarządzania UG „Non -Serio” można usłyszeć w różnorodnym repertuarze: klasycznym, rozrywkowym, kabaretowym, cerkiewnym, gospel, w wykonaniach a cappella, ale i w towarzystwie orkiestry symfonicznej czy muzyków jazzowych. Grupa ma na swoim koncie liczne nagrania płytowe i telewizyjne. Występy wydziałowego Chóru były organizowane w różnych lokalizacjach, takich jak: Wydział Zarządzania UG, Park Oliwski, sala teatralna Wydziału Neofilologii UG, sala kultury w Gdyni Orłowie, kościół św. Jana w Gdańsku czy oliwski Ratusz Kultury.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wydział ma wypracowane praktyki utylizacji tonerów oraz baterii. Jednostka wdraża politykę minimalizacji zużycia plastiku. Wydział Zarządzania, jako jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, zrezygnował z zakupu wody butelkowanej oraz plastikowych, jednorazowych kubków.

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Dr Joanna Próchniak jest uczestniczką wspierającą projekt Chapter Zero Poland realizowany przez Forum odpowiedzialnego biznesu ze wsparciem merytorycznym Deloitte. Inicjatywa ma promować i wspierać przyjęcie zasad skutecznego zarządzania klimatem.

Dr Krzysztof Szczepaniak, adiunkt Katedry Inwestycji i Nieruchomości, pełni od 2022 r. funkcję dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Został powołany do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zadaniem Forum jest próba rozwiązania najbardziej istotnych problemów miasta dotyczących globalnych zmian zachodzących w środowisku, a rolą naukowców jest to, by zaproponować władzom Gdańska najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Cel 14 – Życie pod wodą

Wydział wspiera i organizuje wydarzenia mające na celu promowanie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów, mórz i zasobów morskich.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wydział współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi zapewniając eksperckie wsparcie w zakresie: opiniowania i rekomendowania polityk, strategii, aktów prawnych poprzez posiadanie przedstawicieli w ciałach doradczych oraz dostarczając wyniki badań.  Do aktywnych osób w tym zakresie zaliczają się:

  • dr hab. Małgorzata Wiśniewska bierze udział w opiniowaniu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
  • Dr Joanna Próchniak brała udział w konsultacjach publicznych propozycji standardów raportowania pozafinansowego w UE w ramach prac EFRAG nad standardami raportowania do propozycji nowej dyrektywy CSRD.
  • dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz i mgr Piotr Sycz przygotowali (poprzez Univentum wraz z IBERIS) „Ekspertyzę dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2022 r.

W czerwcu 2022 r. na Wydziale Zarządzania obradowała Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF), w skład której wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z dwudziestu największych uniwersytetów klasycznych w Polsce. UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W części obrad uczestniczyli dodatkowo dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

W listopadzie 2021 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Tematem posiedzenia były „Problemy zarządzania nieruchomościami gmin”.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Wydział oferuje zajęcia obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju między innymi: Trendy i zagrożenia w konsumpcji żywności, ABS odpowiedzialności społecznej, Etyka biznesu. Wydział realizuje działania edukacyjne obejmujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju skierowane do społeczności lokalnej. Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG wygłosiła wykład „Zrównoważony rozwój w ekosystemie miejskim” podczas Kongresu Biznes Przyszłości zorganizowanego w Gdańsku, w maju 2021 r.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG jest zaangażowana w działania sojuszu uczelni nadmorskich wchodzących w skład Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU. Uniwersytet Gdański był liderem kluczowych inicjatyw SEA-EU takich jak zbudowanie bazy danych Research Potential Database and Shared Infrastructure Database, której celem jest rozwijanie współpracy między naukowcami.

Dr Krzysztof Szczepaniak jest Dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i koordynuje prace zespołu zaangażowanego w działania Centrum.

Prof. UG dr hab. Robert Bęben i dr hab. Anna Dziadkiewicz uczestniczyli w projekcie Pomorskiego Instytutu Naukowego imienia prof. Brunona Synaka „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i promocja”. Celem projektu był wzrost świadomości społeczeństwa na temat koncepcji wellbeing, możliwości jej wykorzystania w sektorze turystycznym, jak również promocja Regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego turystycznie miejsca.

Prof. dr hab. Mirosław Szreder i dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG byli zaangażowani w organizację Wspólnych seminariów naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwią powstawanie międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.

Ponadto naukowcy z Wydziału Zarządzania brali udział w szeregu konferencji, seminariów oraz sympozjów naukowych na temat zrównoważonego rozwoju.