Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu. Celem studiów jest również wzmacnianie procesu edukacji, odnoszącej się do zagadnień z zakresu adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu. Istotnym elementem tego procesu jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w łańcuchu poszukiwania praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych. Studia są odpowiedzią na potrzeby regionalne wyrażane w listach intencyjnych wielu organizacji biznesowych.

Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas licznych spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich Uczelni, członków Związku Uczelni Fahrenheita. Jednostką administrującą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Program zajęć dydaktycznych został podzielony na sześć modułów:

  • Moduł 1: Wprowadzenie do problematyki zmiany klimatu
  • Moduł 2: Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu
  • Moduł 3: Inżynieria dla klimatu
  • Moduł 4: Zdrowotne aspekty zmiany klimatu
  • Moduł 5: Seminarium dyplomowe
  • Moduł 6: Wyjazd studyjny

Studia Podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu trwają dwa semestry. Program studiów podyplomowych obejmuje 196 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie.
Rekrutacja w IRK rozpoczęła się 14 lipca 2022 r. i potrwa do 2 września 2022 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 15.07.2022 r. do 16.09.2022 r. do Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. D401, w godz. 08.00 – 14.30.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Lista osób wstępnie przyjętych ogłoszona zostanie 20.09.2022 r.

Fot. Błażej Zabłotny/UG