We wtorek, 24 stycznia 2023 na Wydziale Nauk Społecznych UG odbył się wernisaż wystawy prac studentów drugiego roku na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód zrealizowanych w ramach przedmiotu Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej.

W trakcie wystawy zaprezentowane zostały projekty zagospodarowania nadwodnych przestrzeni publicznych zlokalizowanych w różnych polskich miastach, miasteczkach i na terenach wiejskich, projekty ogrodów deszczowych zlokalizowanych na terenie kampusu UG oraz analizy kosztów inwestycji zrealizowanych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku oraz na terenie kampusu UG w ramach budowy Ekoparku.

Wystawa projektów studentów jest zwieńczeniem ich pracy semestralnej pod kierunkiem mgr inż. arch. Marty Popaszkiewicz z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych oraz możliwością zaprezentowania swoich pomysłów przed szerszym gronem.

Studenci i studentki chętnie korzystają ze zdobytej dotychczas wiedzy i umiejętności przekazanej przez interdyscyplinarny zespół geografów, socjologów, ekonomistów oraz planistów. Zaś pracując pod okiem architektów i urbanistów naszego Instytutu ćwiczą warsztat projektowy, sposób podania projektu, roli estetycznej formy finalnego projektu i jego prezentacji. Ważnym aspektem w kształceniu naszych absolwentów i absolwentek jest zdolność przedstawienia i konfrontacji wypracowanych rozwiązań planistycznych i projektowych z opiniami odbiorców i odbiorczyń – mówi mgr inż. arch. Marta Popaszkiewicz.

Czego konkretnie dotyczyły projekty?

Studenci i studentki trzeciego semestru, w naszym Instytucie, w ramach przedmiotu Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wodnych, przeanalizowawszy koszty m.in. codziennego zużycia wody w gospodarstwie domowym, budowli hydroelektrowni, transportu rzecznego oraz morskiego osób i towarów, inwestycji w zakresie turystyki i rekreacji wodnej w Polsce oraz gospodarki wodnej w terenie zurbanizowanym, zaproponowali zagospodarowanie przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenach nadwodnych – wzdłuż jezior, zbiorników retencyjnych, rzek, i innych cieków wodnych oraz opracowali kosztorysy do swoich projektów. Wśród pomysłów wymienić można, m.in. projekt budowy ogrodów deszczowych w kilku lokalizacjach na kampusie UG – zwraca uwagę badaczka z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

Natomiast studenci i studentki 5 semestru Gospodarki Przestrzennej w trakcie zajęć z przedmiotu Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przeanalizowali dobre przykłady przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej dedykowanych turystom czy służące rekreacji.

Na podstawie sformułowanych wniosków, opracowali indywidualne projekty w lokalizacjach rozsianych po całej Polsce. Wśród pomysłów wymienić można, m.in. zagospodarowanie plaż nad jeziorami, budowę przystani kajakowych, tras rowerowych z lokalizacją miejsc przyjaznych rowerzystom, a nawet projekt ptaszarni, muzeum i trasy kolei wąskotorowej z możliwością przejazdu drezyna – wylicza mgr inż. arch. Marta Popaszkiewicz.

Wystawę można odwiedzić od 24 do 30 stycznia 2023 r. na poziomie 400 w budynku Wydziału Nauk Społecznych. To jednak nie koniec prezentacji osiągnięć studentów i studentek Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Obecna wystawa już wkrótce zostanie zastąpiona pracami z przedmiotu projektowanie urbanistyczne.