Do zespołu osób współpracujących z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dołącza dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG, reprezentujący nauki biologiczne, który będzie pełnił rolę koordynatora programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Piotr Rutkowski jest doktorem habilitowanym nauk biologicznych w zakresie biologii, profesorem uczelni w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownikiem pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody. Wykłada na kierunkach: Biologia, Chemia, Bioinformatyka, oraz na Uniwersytetach III wieku. Od 2006 roku pełni funkcję przewodniczącego lub vice-przewodniczącego Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku. Dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG w latach 2011-2021 był również kierownikiem studiów podyplomowych „Waloryzacja i Ochrona Obiektów Przyrodniczych” prowadzonych na Wydziale Biologii. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie Nauk Biologicznych, w dyscyplinach ochrona środowiska i biologia, członkiem Rady Programowej Pomorskich Parków Krajobrazowych na kadencję 2022-2026 oraz członkiem Stowarzyszenia Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Otrzymał między innymi Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę indywidualną Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

W ramach programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju promujemy interdyscyplinarne kształcenie ukierunkowane na implementację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 72/22210 edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju uznano za „integralny element SDG 4 w zakresie edukacji i kluczowy czynnik umożliwiający realizację wszystkich innych SDGs”. 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmuje kluczowe wyzwania środowiskowe, w tym między innymi budowane odporności na zmiany klimatu, dobrą jakość wód, zdrowie oceanów i czyste od zanieczyszczeń grunty, a także podstawowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskursach rozwojowych, w szczególności zwalczanie ubóstwa, propagowanie równości płci i troskę o sprawiedliwość.

Koordynatorzy programów Centrum Zrównoważonego Rozwoju nie są pracownikami etatowymi CZRUG, ale mimo to wykorzystują swoją wiedzę, zapał i umiejętności do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim oraz umacniania wizerunku uczelni jako szkoły wyższej wiodącej na Pomorzu w tym zakresie, poprzez promowanie dorobku i osiągnięć pracowników naukowych, administracji i studentów.