Dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania został nowym dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki. CZRUG od września ma również nową siedzibę. Zapytaliśmy nowego dyrektora o jego wizję rozwoju Centrum i plany na najbliższe miesiące.

Jaka jest Pana wizja rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego?

Dr Krzysztof Szczepaniak: Byłem obecny w Centrum od samego początku, nie przewiduję radykalnych zmian w sposobie jego funkcjonowania. Przeciwnie, zamierzam kontynuować wcześniej wypracowaną w zespole strategię rozwoju Centrum jako jednostki integrującej i otwartej, zapraszającej do współpracy wszystkich członków społeczności akademickiej, którym są bliskie cele zrównoważonego rozwoju w jak najszerszym ujęciu. Na naszej uczelni od wielu lat prowadzone są badania i zajęcia dydaktyczne związane ze zrównoważonym rozwojem. Realizowane są również projekty rozwojowe, których celem jest troska o stan środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Chcemy, żeby Centrum było ośrodkiem, w którym gromadzona jest wiedza o dotychczasowych osiągnięciach uczelni w tym zakresie. Na tej bazie tworzymy ofertę edukacyjną, badawczą i usługową ​przydatną wewnątrz uniwersytetu, jak i w naszym regionie – dla samorządów, przedsiębiorców, szkół oraz społeczności lokalnych.

Jakie aktywności i inicjatywy Centrum podejmuje w ostatnim czasie? Jakie ma Pan plany na najbliższe miesiące?

Mamy siedem programów merytorycznych, w ramach których podejmujemy wiele różnych aktywności i inicjatyw. Od marca rusza pierwsza edycja studiów podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu, które powstały we współpracy uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni im. D. Fahrenheita w Gdańsku a administrowanych przez CZRUG. Obecnie prowadzimy także nabór na kurs dla nauczycieli pracujących w środowisku wielokulturowym. Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie dwóch kluczowych projektów. Pierwszy z nich to Horyzont Europa na upowszechnianie energii wodorowej. Drugi to przygotowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projekt finansowany przez Komisję Europejską dotyczący monitoringu realizowania SDG w regionie. Oprócz tego przygotowujemy we współpracy z partnerem niemieckim w ramach Interreg South Baltic Sea projekt dotyczący edukacji społecznej na rzecz transformacji energetycznej. Jesteśmy również zaangażowani we wdrożenie narzędzia do raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim.

Jedno z najważniejszych wydarzeń przed nami to organizowana przez Centrum pierwsza międzynarodowa konferencja Science and Education for Sustainable Development, która odbędzie się już 24–25 listopada 2022 r. Będzie ona okazją do przedyskutowania osiągnięć i wyzwań stojących przed nami w związku koniecznością realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W wymiarze praktycznym chcemy, żeby uczelnie mogły wymienić się dobrymi praktykami, które wdrożyły na swoich kampusach.

Planów i zamierzeń jest wiele. Zależy nam, żeby dzięki aktywności Centrum jeszcze bardziej zaznaczyć obecność Uniwersytetu Gdańskiego w regionie oraz podkreślić znaczenie uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Będziemy rozwijać projekty w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, uczelni należących do SAE-EU 2.0, a także ściśle współpracować z instytucjami w regionie pomorskim pozyskując i wymieniając doświadczenia w regionie Południowego Bałtyku. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie kultury i dobrostanu bardzo mocno akcentowane na wrześniowych European Research&Innovation Days.

Od połowy września Centrum ma nową siedzibę. Jak Pana zdaniem nowa lokalizacja może przyczynić się do rozwoju CZRUG?

Z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczął się nowy etap rozwoju naszego Centrum. Wraz z nową lokalizacją otwierają się nowe możliwości, które Centrum zamierza wykorzystać. Obecność na jednym z największych wydziałów UG – Wydziale Nauk Społecznych oraz ulokowanie w sercu kampusu przybliża nas do studentów, na współpracy z którymi bardzo nam zależy. Mamy teraz trzy duże pomieszczenia na parterze WNS w skrzydle D. Jedno z nich to pokój do pracy projektowej. Mam nadzieję, że będzie on wykorzystywany nie tylko przez członków naszego zespołu, lecz także studentów uczestniczących w naszym programie stażowym. Właśnie uruchamiamy jego trzecią edycję. Studenci mają szansę rozwijać u nas swoje zainteresowania badawcze i kompetencje miękkie. Podczas poprzednich edycji studenci uczestniczyli między innymi w przygotowaniu warsztatów dla młodzieży o zrównoważonym rozwoju, nagrywali wywiady z naukowcami w ramach naszego programu Rozmowy o zrównoważonym rozwoju.

Do współpracy i odwiedzenia siedziby Centrum zapraszamy jednak każdego, kogo interesuje tematyka zrównoważonego rozwoju. Nasz adres to: Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, pok. D208, 80-309 Gdańsk.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Szymon Gronowski