Konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Na drodze do zrównoważonego rozwoju – wyzwania monitorowania celów agendy 2030” za nami. W piątek, 22 września w Centrum Hevelianum w Gdańsku został zaprezentowany raport „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach pilotażowego projektu „REGIONS 2030”.

Celem projektu „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps” Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej jest monitorowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionach Unii Europejskiej zaangażowanych realizację projektu oraz zbadanie synergii między monitorowaniem a kreowaniem polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Efektem projektu będzie też zdefiniowanie ram dla władz regionalnych, umożliwiające monitorowanie SDG na ich terytorium oraz wsparcie i wzmocnienie regionalnych możliwości w zakresie gromadzenia danych statystycznych. Województwo pomorskie w realizacji projektu wspiera Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – partner zapewniający zaplecze naukowo-techniczne.

Pilotażowy projekt

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego, władz krajowych oraz Komisji Europejskiej, a także naukowcy i przedsiębiorcy. Uniwersytet Gdański reprezentowali: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG; dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor CZRUG oraz dr Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG i koordynatorka Programu praktyk CZRUG. Konferencję poprowadził Adam Mikołajczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Słowo wstępu wygłosił Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który powitał wszystkich gości. Jak podkreślił, stworzenie spójnego, uniwersalnego i zestandaryzowanego dla ogółu regionów zestawu wskaźników do monitorowania i raportowania celów zrównoważonego rozwoju nie jest przedsięwzięciem łatwym. Województwo pomorskie zostało wybrane jako jeden z dziesięciu europejskich regionów do udziału w tym pilotażowym projekcie. Wicemarszałek zaznaczył, że województwo chętnie przystąpiło do tego projektu, gdyż jego tematyka ma ogromne i praktyczne znaczenie dla planowanej polityki rozwoju regionalnego.

Następnie głos zabrała Cecilia Bertozzi, kierownik projektu ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – European Commission).

Zrównoważony rozwój globalnie i lokalnie

Pierwszą sesję pt. „Cele zrównoważonego rozwoju – perspektywa europejska i krajowa” otworzyło wystąpienie „On the path to sustainable development – Territorial perspective of green industrialization” Wiktora Szydarowskiego, Dyrektora ESPON EGTC. Następnie głos zabrała Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, z prelekcją „W połowie drogi – do raportu!”.

Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym był tematem przewodnim drugiej sesji pt. „Wyzwania monitorowania celów Agendy 2030 z perspektywy regionów”. Głos zabrał Radomir Matczak, Prezes Zarządu Innobaltica Sp. z o.o. z wystąpieniem „Rok 2044: pierwszy polski region zeroemisyjny”. Radomir Matczak podkreślił, że w regionie, których chciałby kiedyś zbliżyć się do neutralności klimatycznej są potrzebne pewne twarde zasady. Wśród nich wymienił: drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, redukcję zapotrzebowania na surowce naturalne, energię i żywność, zahamowanie niekontrolowanej suburbuzanizacji i utraty bioróżnorodności oraz wzmocnienie świadomości i zaangażowania obywateli, sektora publicznego i organizacji samorządowych.

Raport: identyfikacja wskaźników, wyzwania, konkluzje

Następnie przyszedł czas na prezentację raportu „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach projektu REGIONS2030. Raport zaprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, która była ekspertem opracowującym publikację dla województwa pomorskiego. W swoim wystąpieniu skupiła się na wyjaśnieniu, na czym polegała identyfikacja wskaźników dla województwa zaproponowanych przez Wspólne Centrum Badawcze. Przedstawiła też wyzwania związane z dostępnością i gromadzeniem danych. Jak zaznaczyła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, nie wszystkie wskaźniki JRC są dostępne lub osiągalne dla regionu pomorskiego. Zdaniem eksperta, jednolity system monitorowania osiągania celów zrównoważonego rozwoju dla wszystkich regionów Unii Europejskiej powinien obejmować wszystkie cele SDG, umożliwiać dokonywanie porównań między regionami oraz odzwierciedlać działania regionów na rzecz Agendy 2030. Istotne jest także zapewnienie równowagi między wskaźnikami i znalezienie kompromisu między celami krajowymi a regionalnymi.

W tworzenie raportu zaangażowani byli także pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG: dr Krzysztof Szczepaniak, dr Barbara Kijewska, Jolanta Mrozek-Kwiatkowska oraz doktorant Bartosz Duraj. W analizie stanu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionie wsparli CZRUG praktycy – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol oraz Iwona Borkowska wraz z zespołem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konferencję zwieńczyła dyskusja prelegentów oraz zaproszonych gości.

Wśród regionów, które uczestniczą w projekcie REGIONS2030, poza Pomorskim, znalazły się także: Βόρειο Αιγαίο (Wyspy Egejskie Północne, Grecja), Δυτική Μακεδονία (Macedonia Zachodnia, Grecja), Comunidad Foral de Navarra (Hiszpania), Andaluzja (Hiszpania), Piemont (Włochy), Apulia (Włochy), Centro (Portugalia), Nord-Vest (Rumunia), oraz Manisa, Afyonkarahisar, Kutahyatr i Usak (Turcja).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:

Sustainable Development Goals: EU regions’ engagement and filling the data gap (europa.eu)

Prezentacje z konferencji można pobrać ze strony Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji:

Konferencja w ramach projektu REGIONS2030 – Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji (pomorskie.eu)