Rozmowy z naukowcami, praktykami, studentami, rozważania teoretyczne oraz propozycje ćwiczeń, które można wykorzystać na lekcjach języka polskiego jako obcego. Książka “Polish for Sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne” Ireny Chawrilskiej, Michała Pruszaka oraz Justyny Sawickiej jest pokłosiem projektu “Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska”, zrealizowanego przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Trinity College w Dublinie dzięki dofinansowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu “Promocja języka polskiego”.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, “wspomnieniowa”, poświęcona jest bezpośrednio działaniom projektowym i zawiera wywiady z twórcami i uczestnikami warsztatów, w których udział brali studenci irlandzkiej uczelni. W części drugiej, naukowo-dydaktycznej, znalazły się artykuły dotyczące zrównoważonego rozwoju w glottodydaktyce oraz propozycje ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy z obcokrajowcami uczącymi się języka polskiego.

Książkę otwiera wywiad z dr hab. Sylwią Mrozowską, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator programu Badania i Projekty Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dyrektor CZRUG w latach 2021–2022:

Nie mam żadnych wątpliwości, że kultura zaczyna być najbardziej skutecznym narzędziem zwiększania świadomości oraz autentycznego włączenia osób zarówno młodych, jak i starszych do działania – uświadamiania, jak ważne są cele zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że kultura stanie się takim obszarem i dzięki temu wyjdziemy poza mury uczelni czy instytutów badawczych do przestrzeni wspólnej, publicznej, w której będziemy mogli razem przedyskutować to, w jaki sposób powinniśmy przekształcać swoje codzienne życie, aby było bardziej uważne; zastanowić się nad naszą wrażliwością na kwestie, które być może nie dotyczą bezpośrednio nas, ale osób mieszkających w innych częściach świata oraz przyszłych pokoleń – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG w wywiadzie, który w całości możemy przeczytać w książce.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju, jako partner w projekcie „Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska” przygotowało webinary, dzięki którym uczestnicy projektu i wszyscy zainteresowani mieli okazję lepiej zrozumieć problematykę zrównoważonego rozwoju z perspektywy działań podejmowanych przez polskie uniwersytety i otoczenie społeczno-gospodarcze.

Dr Irena Chawrilska, koordynatorka projektu i współautorka książki „Polish for Sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne” tłumaczy, że głównym celem projektu i samej publikacji było pokazanie polskiej kultury jako uczestniczącej w dyskursach istotnych z perspektywy globalnej:

Chcieliśmy zaprosić uczestniczki i uczestników projektu do twórczych aktywności, zachęcić do rozwijania wrażliwości interkulturowej, umożliwiającej interpretację działań kulturowych, oraz wspólnie poznawać różne oblicza kryzysu w dzisiejszym świecie. Cele zrównoważonego rozwoju jako obowiązującą obecnie strategię rozwoju świata uczyniliśmy ramą teoretyczną i praktyczną podczas planowania działań projektowych, będących odpowiedzią na wyzwania globalne – mówi dr Irena Chawrilska.

Czego jeszcze dowiemy się z publikacji?

W części pierwszej naszej publikacji zapraszamy czytelnika w podróż do Dublina z prozą Olgi Tokarczuk i zespołem projektowym. Zapis wspomnień́ prowadzących warsztaty i uczestników w formie wywiadów oraz materiał wizualny dają̨ czytelnikowi możliwość́ zagłębienia się̨ w nasze doświadczenia współpracy polsko-irlandzkiej. Druga cześć́ publikacji stanowi próbę uzasadnienia naukowego i dydaktycznego naszych działań́ projektowych. Podejmujemy w niej zagadnienia kultury (dla) zrównoważonego rozwoju oraz edukacji językowej i kulturowej z perspektywy polskiej. Poszczególne rozdziały stanowią̨ namysł teoretyczny oraz propozycję dydaktyczną dla osób, które chcą w twórczy sposób wprowadzać zagadnienia zrównoważonego rozwoju na zajęcia z jeżyka polskiego, przede wszystkim za pomocą̨ tekstów kultury – kontynuuje dr Irena Chawrilska.

W CZRUG realizowany jest program „Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju”, który za cel stawia sobie krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Koordynatorką programu jest dr Irena Chawrilska.

Książkę można pobrać tutaj: Polish for Sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne.