Zrównoważony rozwój, według definicji sformułowanej przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987 r., oznacza „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. W 2015 r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030 r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Na Uniwersytecie Gdańskim aktywnie działa około 40 kół naukowych, które są zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ich listę prezentujemy poniżej.