Kompetencje społeczne, takie jak umiejętność wystąpień publicznych, zarządzanie finansami, czy praca w zespole są niezwykle ważne w otaczającym nas świecie. W jakim wieku najlepiej je nabywać? Uczniowie z pomorskich liceów zgodnie odpowiadają, że dla nich ten okres trwa właśnie teraz.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna i pomorskimi liceami w ramach projektu pn. “Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Głównym celem projektu było rozwinięcie kompetencji społecznych uczniów szkół średnich, ważnych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość wziąć udział w kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej m.in. warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i aktywności obywatelskiej, obywatelską zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji, realizację grupowych projektów w ramach organizacji pozarządowych lub młodzieżowych, warsztaty z wystąpień publicznych.

W ramach przedsięwzięcia grupy uczniów z pomorskich liceów realizowały także własne projekty finansowane z mikrograntów. Mogli dzięki nim finansować inicjatywy społeczne tematycznie związane między innymi z regionem, kulturą i bezpieczeństwem. Udział w projekcie wzięły 23 grupy.

W czwartek, 02.06.2022 r. na Wydziale Chemii UG odbyła się gala i konkurs projektów podsumowujące i zwieńczające całe przedsięwzięcie. Na otwarciu wydarzenia wystąpił Koordynator Programu Stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG mgr Bartosz Duraj oraz Prezes Towarzystwa Edukacyjnego Wiedza Powszechna Anna Odrobińska. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, który podkreślił, że Uniwersytet Gdański zajął pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów w Impact Rankings 2022, rankingu oceniającym aktywność uczelni z całego świata w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie pomorskich liceów zostali powitani także przez Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich dr Barbarę Kijewską, Koordynatorkę Programu Stażowego w Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Następnie przemówienie inaugurujące galę wygłosiła zdalnie Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Organizację gali wsparło Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG bowiem uroczystość prowadzili działający aktywnie w strukturach Centrum Marcelina Wilczewska oraz Piotr Patalas.

Na część konkursową uczniowie przygotowali prezentacje swoich projektów. Oceniło je jury w składzie którego zasiadali między innymi przedstawiciele jednostek Uniwersytetu Gdańskiego tj. Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. Umiędzynarodowienia i Studentów Zagranicznych Paweł Serafin oraz Wiceprzewodniczący ds. Projektów Bartosz Chojnacki. Wyniki konkursu ogłosił Wójt Gminy Pszczółki Maciej Ubranek.

I miejsce ex aequo:

  • Podnoszenie świadomości na temat zapobiegania oraz radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach – opiekun Beata Płotka, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie;
  • Artystyczny nieład – opiekun Jolanta Rulewska-Przybek; III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Nagrody za pierwsze miejsce: warsztaty telewizyjne.

II miejsce ex aequo:

  • Szkoła Ateńska – opiekun Jolanta Rulewska-Przybek, III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
  • Rekreacyjne planszówki na poprawę relacji – opiekuni Krzysztof Rześniowiecki i Małgorzata Bąk; V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

Nagrody za drugie miejsce: warsztaty telewizyjne.

III miejsce ex aequo:

  • Historia Kalwarii Wejherowskiej przed XXI w. – gra planszowa w oparciu o poznaną historię Wejherowa i kalwarii, topografię Kalwarii Wejherowskiej, rozmowy z Misternikami Kaszubskimi – opiekun Barbara Malawska; I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie;
  • Usłyszeć niesłyszących – opiekun Iwona Lipińska; III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Nagrody za trzecie miejsce: warsztaty radiowe.