Migracja jest wielowymiarowym procesem społecznym, mającym wpływ na wszystkie uczestniczące w niej strony: państwa wysyłające, państwa przyjmujące oraz samych migrantów. Koncepcja zrównoważonej migracji ma na celu uwzględnienie interesów wszystkich  zaangażowanych podmiotów, tak aby wpływ migracji był zrównoważony. Jest to niezwykle ważne ponieważ w dobie globalizacji społeczeństwa łączy sieć wzajemnych zależności. Większość problemów społecznych i gospodarczych wymaga globalnych rozwiązań.

W literaturze często wskazuje się na negatywne skutki „niezrównoważonych” migracji. Jedną z najbardziej niekorzystnych konsekwencji migracji jest drenaż mózgów (brain drain), wynikający z migracji wysoko wykwalifikowanych pracowników do krajów o wyższych dochodach, większych możliwościach rozwoju zawodowego i wyższym standardzie życia. W rezultacie, kraj wysyłający traci cenny kapitał ludzki, co w oczywisty sposób przekłada się na mniejsze możliwości rozwoju. 

Innym przykładem skutków niezrównoważonych migracji jest zjawisko drenażu opieki. Starzejące się społeczeństwa zachodnie potrzebują coraz większej liczby pracowników zatrudnionych w sektorze opieki. Pracuje tam wiele kobiet migrantek, co powoduje konieczność zapewnienia opieki pozostawionym w kraju pochodzenia dzieciom i starzejącym się rodzicom.

Koncepcja zrównoważonej migracji nawiązuje do podejścia tak zwanej potrójnej wygranej (triple win migration), w którym chodzi o uwzględnienie całego szlaku migracyjnego. Ważne jest aby minimalizować straty i dbać o korzyści wszystkich stron: krajów pochodzenia, krajów docelowych i samych migrantów.  

Współpraca międzynarodowa między różnymi aktorami i sektorami jest niezbędna w celu skoordynowania polityk migracyjnych; wymiany dobrych praktyk; oraz zapewnienia migrantom i ich rodzinom -zarówno w krajach wysyłających jak i w krajach przyjmujących, godnych warunków życia. Edukacja oraz badania naukowe mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla zrównoważonych migracji. Uniwersytety współpracują z sektorem prywatnym i publicznym, współtworząc tym samym wiedzę, która przyczynia się do tworzenia nowych rozwiązań.