Gdańska Rada Równego Traktowania [BIP – Urząd Miejski w Gdańsku] jest organem powołanym przez Prezydenta Miasta w celu doradzania i występowania do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, w szczególności w zakresie wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania oraz wspierania inicjatyw i współpracy samorządu, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania. Gdańska Rada zajmuje się w szczególności przejawami dyskryminacji i jej przeciwdziałaniem ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową.